Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indholdsoversigt

På denne side kan du se en alfabetisk oversigt over alle sider i den digitale kommuneplan.


Hvis du vil se en emneopdelt oversigt, kan du trykke her

 

a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-æ-ø-å

 

A

Affaldshåndtering

Master og antenner

Arealer til forskellige byformål

 

B

Befolkningen

Bevaringsværdige landskaber

Biogasanlæg

Blandet bolig og erhverv (rammer)

Boligområder (rammer) 

Brugervejledning

Byfornyelse og byomdannelse

Byggeri i det åbne land 

By- og Centerstruktur 

Byvækstarealer i byzoner

 

C

Centerområder (rammer) 

By- og Centerstruktur

 

D

Detailhandel

Grundvand og drikkevandsinteresser

 

E

Erhvervsområder (rammer)

 

F

Friluftsliv

Forudsætninger der kommer indefra

Forudsætninger der kommer ovenfra

Forudsætninger der kommer udefra

Forudsætninger for kommuneplanen

 

G

Geologiske værdier

Grundvand og drikkevandsinteresser

Grønt Danmarkskort

Højspændingsanlæg og gasledninger

 

H

Husstandsvindmøller

Hvad er kommuneplanen

Hvad betyder planen for dig

Hvad tages ud af den nye kommuneplan

Hvor står vi

Hvor vil vi hen

Højspændingsanlæg og gasledninger

 

I

Indholdsoversigt

Introduktion Organisationer

Introduktion Politikere

Introduktion Projektudviklere og virksomheder

Introduktion Rådgivere og ejendomsmæglere

Introduktion Sagsbehandlere

Introduktion til temaet Byudvikling

Introduktion til temaet Bæredygtighed

Introduktion til temaet Energi og råstoffer

Introduktion til temaet Friluftsliv

Introduktion til temaet Kommuneplanrammer

Introduktion til temaet Kulturspor

Introduktion til temaet Landbrug

Introduktion til temaet Landsbyer

Introduktion til temaet Landskab

Introduktion til temaet Natur

Introduktion til temaet Trafik og teknik

 

J

Veje og jernbaner

Jordbrugsinteresser

 

K

Klagevejledning

Klimatilpasning

Kollektiv trafik

Kommuneplanens retsvirkninger

Kontakt

Kulturhistoriske værdier

 

L

Landsbyer og mindre bebyggelser

Bevaringsværdige landskaber

Lavbundede arealer og vådområder

Lokal Agenda 21

 

M


Master og antenner

Miljøvurdering af kommuneplanen

 

N

Naturområder 

 

O

Offentliggørelse og høring

Områder til offentlige formål (rammer)

Ordforklaring

 

P

 

 

Q

 

R

Samlede rammeområder (rammer)

Kommuneplanens retsvirkninger 

Rekreative områder (rammer)

Råstofområder

 

S

Samlede rammeområder (rammer)

Skovrejsning

Sommerhusområder  (retningslinjer og mål)

Sommerhusområder (rammer)

Spildevand

Spredningsveje for dyr og planter

Støjbelastede arealer

 

T

Tekniske anlæg (rammer)

Tilbageførsel af arealer til landzone 

Tillæg til kommuneplanen

Kollektiv trafik


U

Udviklingen i det åbne land 


V

Veje og jernbaner

Vindmøller over 25 m

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Vision for Ikast-Brande Kommune

Vurdering af udviklingen i kommunen

VVM-pligtige anlæg

Lavbundede arealer og vådområder 

 

W

 

X

 

Y

 

Z

 

Æ

 

Ø

 

Å

 

Tryk her for at komme tilbage til toppen af siden

 


Lilian Ebbesen, E-mail: liebb@ikast-brande.dk , 9960 3305

Marie Lyster Nielsen, E-mail: malni@ikast-brande.dk , 9960 3302