Gå til hovedindhold

Hvad betyder planen for dig

På denne side kan du læse mere om, hvad en kommuneplan betyder for borgere, virksomheder og organisationer i kommunen.

 • Læs op

Indhold

  PC og tastatur

  Kommuneplanen indeholder bestemmelser og retningslinjer for de forskellige arealer i kommunen
  I planen kan du derfor se, hvordan du kan benytte din ejendom, og hvordan din nabo kan benytte sin.

  Før du bygger eller ændrer anvendelsen af din ejendom, bør du sætte dig grundigt ind i, hvilke planer og hvilken lovgivning, der gælder for ejendommen. Det kan have stor betydning for udnyttelsen af din ejendom og udformningen af eventuel bebyggelse.  

  Planen betyder ikke, at du skal ændre noget nu. Først når du skal bygge nyt eller vil foretage væsentlige ændringer i anvendelsen af din ejendom, skal Ikast-Brande Kommune sikre, at det ikke strider mod kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer.

  Du kan finde ud af, hvad der gælder for lige netop din ejendom eller et andet område ved at søge i planens emner og tilknyttede kort eller ved at søge på kort fra kommuneplanens forside.  

  Kommuneplanens retningslinjer skal sikre, at målene i planen kan blive opfyldt. Byrådet skal arbejde for, at retningslinjerne bliver overholdt. Det betyder, at når du indsender en ansøgning, f.eks. om at ændre anvendelsen af en ejendom, skal vi vurdere, om det, du ønsker, strider mod kommuneplanens retningslinjer. Hvis anvendelsen er i strid med en retningslinje, kan det få indflydelse på byggesagsafgørelser og landzoneafgørelser.  

  Kommuneplanens rammer angiver bestemmelser for, hvordan man kan anvende og bebygge arealer i dit lokale by- eller landsbyområde. Der er bestemmelser for, hvor og hvor meget, du kan bygge på en grund, i hvor mange etager du må opføre byggeri, hvor høje bygningerne må være m.m.

  Kommuneplanens rammer har til formål at fastlægge de overordnede bestemmelser for kommende lokalplaner. Hvis dit område ikke er lokalplanlagt, fungerer kommuneplanens rammer (bestemmelser) som administrationsgrundlag for byggesagsbehandling og landzoneafgørelser.

  Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne. Det betyder f.eks., at ejere og brugere af ejendomme ikke er umiddelbart forpligtede til at overholde planen. Byrådet har dog pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Det sker blandt andet gennem udarbejdelse af lokalplaner for de områder, der er bestemmelser for i kommuneplanen.

  Da Kommuneplanen ikke er juridisk bindende, kan Byrådet ikke meddele tilladelse eller stille vilkår på baggrund af en kommuneplan. Byrådet kan derfor heller ikke dispensere fra kommuneplanen.

  Når kommuneplanen er endeligt vedtaget, har Byrådet mulighed for at nedlægge et § 12 forbud jvf. Planlovens § 12, stk. 2 og 3 og dermed gribe konkret ind over for udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om ændret anvendelse, der er i strid med bestemmelser i kommuneplanen.

  "Stk. 2. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Stk. 3. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt."

  Kommuneplanen kan ikke uden særlig hjemmel tilsidesætte anden lovgivning. Det betyder, at du på grund af anden lovgivning måske ikke kan udnytte din ejendom fuldt ud i overensstemmelse med angivelserne i kommuneplanen. Der kan på ejendommen være begrænsninger som f.eks. vandhuller eller hedearealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Eller der kan være arealer, der er omfattet af sø- eller åbeskyttelseslinje eller skovbyggelinje. Der kan også være anden lovgivning eller tinglyste servitutter på din ejendom, som du må respektere og overholde.

  HUSK! Der er højst tre klik, til de oplysninger du søger i kommuneplanen - uanset om du er rådgiver, ejendomsmægler, projektudvikler, virksomhed, organisation eller privat person. Klik på den knap på hjemmesidens forside, der passer bedst til dig, og du er straks videre til de relevante informationer.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden