Gå til hovedindhold

Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder

Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder

 • Læs op

Indhold

  RETNINGSLINJER
  - For erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder

  1. Udpegningen af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder fremgår af kortet.
  2. Erhvervsområder, som er forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder, skal friholdes for anden anvendelse uden tilknytning til sådanne virksomheder.
  3. Nye erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logi-stikvirksomheder skal søges placeret, så der er mulighed for hurtig adgang til motorvej eller overordnet vej.
  4. Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder skal udlægges sådan, at trafikken til og fra områderne ikke påfører boliger, institutioner o.l. højere støjbelastning end de anbefalede værdier i Miljøstyrelsens vejledninger.
  5. Nye erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder skal placeres, så der ikke er risiko for uacceptabel støj og luftforurening eller øget trafikbelastning i boligområder og andre forureningsfølsomme områder.
  6. Virksomheder med stort varmeforbrug bør etableres, hvor der kan udnyttes varme fra en større central varmeproduktion via fjernvarmenet. Der er dog mulighed for anden placering, hvis virksomheden bruger overskudsvarme fra nabovirksomheder eller ikke-fossile brændsler, f.eks. biomasse.
  7. Særligt varmeproducerende virksomheder skal som hovedregel etableres, hvor der er eller kan etableres fjernvarmenet, der kan aftage den producerede overskudsvarme, eller hvor overskudsvarmen kan udnyttes af nabovirksomheder.
  8. Der skal som minimum udlægges et konsekvensområde på minimum 300 meter omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder for at sikre virksomhedernes mulighed for udvidelse.
  9. Ved udlæg af arealer til risikovirksomheder skal der efter konkret vurdering af forholdene på de enkelte risikovirksomheder udlægges en sikkerhedszone og en planlægningszone omkring virksomhederne. Ved planlægning for anvendelsen af arealer, der ligger nærmere end 500 meter eller inden for en større passende sikkerhedsafstand fra en risikovirksomhed, skal hensynet til risikoen for større uheld inddrages i planlægningen, og inden for sikkerhedszonerne må der som udgangspunkt ikke etableres ny følsom arealanvendelse, som f.eks. boliger, institutioner, forretninger, hoteller, eller steder hvor der opholder sig mange mennesker.
  10. Inden for planlægningszonen kan der planlægges for boliger, erhverv mv., såfremt det ved en vurdering af risikoforholdene kan godtgøres, at den samfundsmæssige risiko og/eller risikoen for individer, ligger inden for risikomyndighedernes acceptkriterium. Risikomyndighedernes acceptkriterium for den samfundsmæssige risiko fastlægges i henhold til Miljøstyrelsens anvisninger (Miljøprojekt 112).
  11. Inden for planlægningszonen må der som udgangspunkt ikke planlægges for institutioner, som er væsentlige i en beredskabssituation, eksempelvis sygehuse og bygninger, som huser redningsberedskabet.

  RETNINGSLINJER
  - For konsekvensområder omkring erhvervsområder

  1. Der udlægges konsekvensområder omkring alle erhvervsområder, der er forbeholdt produktionsvirksomheder eller transport- og logistikvirksomheder. Konsekvensområderne fremgår af kortet.
  2. I erhvervsområder, hvor der kun er mulighed for let industri i maksimalt miljøklasse 4 fastsættes konsekvensområdet som udgangspunkt til 300 meter omkring erhvervsområdet.
  3. I erhvervsområder, hvor der er mulighed for tung industri i miljøklasse 5 og derover fastsættes konsekvensområdet som udgangspunkt til 500 meter omkring erhvervsområdet.
  4. I særlige tilfælde, eksempelvis ved virksomheder, der udsender lugtforurening, som kan spredes over større afstande, kan konsekvensområdet udvides op til en passende størrelse.
  5. Hvis planlægning for boliger, kontorer, offentlige institutioner o.l. inden for konsekvensområder påvirker miljøkravene for virksomhederne, skal planlægningen ledsages af en vurdering, der beskriver nødvendige afværgeforanstaltninger eksempelvis støjmur, zonering e.l., for at undgå en miljøkonflikt.
  6. Afværgeforanstaltningerne skal beskrives i lokalplanen, der fastsætter bestemmelserne for byudviklingen inden for konsekvensområdet.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL
  - For erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder

  • Vi vil i planlægningen sikre, at aktiviteterne i erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder kan foregå uden væsentlige miljøpåvirkninger. Aktiviteterne må ikke være til gene for rekreative eller boligmæssige anvendelser af de omkringliggende arealer. Det vil vi sikre ved f.eks. at anlægge grønne bælter eller bufferzoner som overgangsarealer til mindre miljøbelastende aktiviteter.
  • Vi vil udpege konsekvensområder omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder, så vi i planlægningen kan sikre, at virksomheder, der etableres inden for disse erhvervsområder, ikke kommer i miljøkonflikt med nærliggende boliger, institutioner osv.
  • Vi vil i planlægningen sikre, at motorvejsnære erhvervsområder bliver forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder. Disse virksomheder har et stort transportbehov, særligt af tung trafik og placeres derfor bedst nær ved de store transportårer.

  MÅL
  - For konsekvensområder omkring erhvervsområder

  • Vi vil i planlægningen sikre, at virksomheder i Ikast-Brande Kommune har mulighed for at udvide og tilpasse deres drift, uden at komme i klemme miljømæssigt på deres nuværende placering.
  • Vi vil i planlægningen sikre, at nye boligområder tager hensyn til virksomheder i nærheden og tilpasses nærliggende erhvervsområder, så der opstår færre miljøkonflikter.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  Planloven siger, at kommuner skal udpege erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder. Man skal desuden udlægge konsekvensområder omkring disse erhvervsområder.

  Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder

  Produktionsvirksomheder er defineret som virksomheder, der er omfattet af kravet om miljøgodkendelse eller om regelmæssige tilsyn. Definitionen af produktionsvirksomheder tager udgangspunkt i følgende miljøkategorier:

  • Virksomheder omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen
  • Virksomheder omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen
  • Virksomheder anført på Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, dog ikke husdyrbrug
  • Transport- og logistikvirksomheder
  • Virksomheder der hidtil har ligget under Godkendelsesbekendtgørelsen, men som udskilles i særskilte branchebekendtgørelser.

  Årsagen til, at man skal planlægge særskilt for disse virksomheder er, at de ofte medfører miljøpåvirkninger for de nærmeste naboer, herunder støj, støv, lugt eller luftforurening. Produktionsvirksomheder skal derfor leve op til miljøvilkår, som blandt andet fastsættes i forhold til, hvor langt der er til nærmeste miljøfølsomme anvendelse, eksempelvis en bolig.

  De fleste miljøkonflikter opstår som regel i de tætte byområder, hvor produktionsvirksomheder delvis flytter ud af gamle industriområder. I områderne er der ofte velfungerende produktionsvirksomheder og transportvirksomheder tilbage, samtidig med at man begynder at planlægge for boliger eller kontorer på de tiloversblevne arealer. Miljøkonflikter kan dog også opstå andre steder, f.eks. i områder, hvor kontorvirksomheder kommer til at ligge for tæt på virksomheder, som giver anledning til lugtforurening.

  Planlovens regler vedrørende placering af produktionserhverv har baggrund i et ønske om, at der bliver taget et øget hensyn til produktionsvirksomheder i den kommunale planlægning. Opførelse af nye boliger i nærheden af eksisterende produktionsvirksomheder kan som nævnt medføre skærpede miljøvilkår for virksomhederne og dermed usikkerhed omkring deres investeringssikkerhed og udviklingsmuligheder. Boligerne kan f.eks. påføre de nærliggende produktionsvirksomheder lavere grænseværdier for støj i forbindelse med en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. Ligeledes kan der opstå en miljøkonflikt i planlægningen for en luftforurenende produktionsvirksomhed, hvis der f.eks. samtidig planlægges for etageboliger, der når op i røgfanen fra virksomheden.

  Ikast-Brande Kommune har kun udpeget ét nyt erhvervsområde, som er forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder. Det er et erhvervsområde til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, der ligger ved Frihedevej nord for Brande. Derudover er der udvidet et eksisterende erhvervsområde i den sydvestlige del af Ikast, ned mod motorvejen.

  Konsekvensområder

  Kommuner skal udpege konsekvensområder omkring erhvervsområder til produktionserhverv.

  Konsekvensområder er en slags ”opmærksomhedszoner”, der viser, hvor kommunen i sin planlægning skal være særlig opmærksom på at tilgodese produktionsvirksomheder. Konsekvensområder har ikke umiddelbare konsekvenser for eksisterende lovlig anvendelse.

  Inden for konsekvensområdet skal kommuner i sin planlægning tage hensyn til virksomhederne i det nærliggende erhvervsområde. Man kan afgrænse et konsekvensområde ud fra flere forskellige forhold, herunder hvilken type virksomheder, der ligger i erhvervsområdet og om én af virksomhederne, har en særlig udledning, eksempelvis lugt eller støj.

  Hvis et erhvervsområde ikke er forbeholdt produktionsvirksomheder, men derimod benyttes til kontor eller lignende, skal der som udgangspunkt ikke udpeges et konsekvensområde, da erhvervsområdet ikke vil påvirke naboerne væsentligt.

  Arealer, der er udlagt i et konsekvensområde, kan godt benyttes til følsom arealanvendelse, eksempelvis boliger, hvis man kan påvise, at boligerne ikke vil begrænse virksomhedernes udvidelsesmuligheder. En virksomhed, hvis eneste miljøpåvirkning er støj, kan eksempelvis sikre sine aktivitetsmuligheder ved at opføre en støjvold. Det kan også være, at et erhvervsområde er opdelt således, at de mest forurenende virksomheder lægger længst væk fra den følsomme anvendelse, med et erhvervsområde forbeholdt mindre forurenende virksomheder nærmere boligerne. Dermed kan virksomhederne, som ikke påvirker deres naboer i en særlig høj grad, skærme af for de virksomheder, der har en væsentlig påvirkning.

  For at beskytte produktionsvirksomhederne i Ikast-Brande kommune er der som minimum fastlagt et konsekvensområde på 300 meter omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder. I særlige tilfælde kan dette område udvides, hvis en virksomhed har en udledning, som risikerer at medføre miljøkonflikter i forhold til naboer på længere afstand. I denne kommuneplan er erhvervsområder til tungere industri, det vil sige miljøklasse 5-7, omgivet af konsekvensområder på 500 m.

  Konsekvensområdet om virksomheden Biomar A/S i Brande og virksomheden OK Snacks A/S i Ejstrupholm er kun afgrænset mod øst og er sat til henholdsvis 1 km og 500 m. Disse virksomheder udleder lugte, som kan brede sig over et større område, end eksempelvis støj eller støv normalt gør. Derfor giver det god mening at beskytte de to virksomheders produktion yderligere. I Ikast er situationen i flere erhvervsområder modsat.

  Erhvervsområderne langs den vestlige side af Rømersvej og dele af erhvervsområdet ved Orionvej og Industrivej er tilpasset de nærliggende boligområder i forhold til tilladte miljøklasser, og kræver derfor ikke konsekvensområder udpeget. Der er heller ikke udpeget konsekvensområder omkring de to erhvervsområder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i henholdsvis Hestlund og Brande, fordi der er langt til nærmeste byområde.

  Såfremt Kommunen ønsker at ændre anvendelsen af et areal inden for et udpeget konsekvensområde, er det et krav i medfør af planloven, at lokalplanen skal redegøre for miljøpåvirkningen af naboarealet. Og det skal fremgå af redegørelsen hvilke afværgeforanstaltninger, der skal anvendes for, at produktionsvirksomhedens drifts- og udviklingsbetingelser ikke bliver negativt berørt. Viser det sig, at det ikke er muligt at afværge miljøkonflikter, kan man ikke planlægge for den nye arealanvendelse.

  Risikovirksomheder

  En risikovirksomhed er en virksomhed med særlige beliggenhedskrav, fordi der kan forekomme farlige stoffer i sådanne mængder, at de udgør en risiko for omgivelserne, hvis der opstår et større uheld. Mængderne er bestemt i risikobekendtgørelsen nr. 372 af 25. april 2016.

  Planlægningszonen

  Jf. bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016 "Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder" skal planmyndigheden ved revision af kommune- og lokalplaner for områder omkring risikovirksomheder tage hensyn til behov for passende afstand mellem virksomheden og anden arealudnyttelse. Denne afstand er fastlagt til 500 m eller en større passende afstand fra en risikovirksomhed (den såkaldte ”planlægningszone”). Anden arealbenyttelse omfatter f.eks. boliger, offentlige bygninger og arealer, rekreative områder, andre om-råder, der er særligt følsomme, indkøbscentre, stadionanlæg, veje og andre transportanlæg samt bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter, og bygninger og områder, som er svære at evakuere.

  Hensigten med denne afstand er, at kommunerne ”tænker sig godt om”, når der planlægges inden for den fastsatte planlægningszone fra en risikovirksomhed. Når der foreligger konkret beregnede planlægningszoner omkring en virksomhed, vil det være dem man benytter i forbindelse med en eventuel samfundsmæssig risikovurdering.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden