Gå til hovedindhold

Råstofområder

Råstofområder

 • Læs op

Indhold

  FORKLARING

  Region Midtjylland udarbejder i henhold til råstofloven en råstofplan for indvinding og forsyning af det regionale område med råstoffer. Råstofplanen rækker 12 år frem i tiden, men den bliver revideret af Region Midtjylland hvert fjerde år. Kommuneplanen må ikke være i strid med råstofplanen.

  Råstofplanen fastlægger de råstofgraveområder, hvor kommunerne kan give tilladelse til råstofindvinding. Desuden fastlægger planen de råstofinteresseområder, hvor Region Midtjylland i løbet af de kommende år vil kortlægge og undersøge mulige brugbare råstofforekomster.

  Ikast-Brande kommune skal administrere efter retningslinjerne i "Råstofplan 2020, Region Midtjylland". Kortet viser de områder, som regionen har udlagt i råstofplanen. 

  Hvis du vil se "Råstofplan 2020, Region Midtjylland" kan du klikke på linket til råstofplanen i menuen til højre.

  Råstoffer i Ikast-Brande Kommune

  De primære råstoffer i kommunen er sand, sten og grus, herunder indvinding af materialer til betonfremstilling og kvartssand.

  Man skal som udgangspunkt udnytte råstofressourcerne, før man kan tage arealer i brug til andre formål, som varigt kan forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding - f.eks. byudvikling.

  Region Midtjylland har ansvaret for tilladelser til råstofindvinding i Ikast-Brande Kommune og for at føre tilsyn med råstofindvindingen. Før der træffes afgørelse om råstoftilladelse sendes forslaget til tilladelse til kommentering hos ejendommens ejer, naboer, Ikast-Brande Kommune og andre høringsparter. 

  Råstofplanens udpegninger og retningslinjer

  Råstofplan 2020 rummer 2 forskellige arealudpegninger, som fremgår af kortet:

  • Råstofgraveområder
  • Råstofinteresseområder


  Råstofplan 2016 har udlagt råstofgraveområder på i alt 1.367 ha i Ikast-Brande Kommune. De arealmæssige råstofgraveområder er reduceret med 17 ha i forhold til den tidligere plan, hvilket er et resultat af både mindre reduktioner og mindre udvidelser af eksisterende graveområder.

  Der er ikke råstofinteresseområder i Ikast-Brande Kommune i Råstofplan 2020.

  Råstofgraveområder

  Råstofgraveområder er arealer, der er reserveret til råstofindvinding i planperioden.

  Inden for råstofgraveområder skal Region Midtjylland som udgangspunkt meddele tilladelse til råstofindvinding, men vi skal foretage en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. I forbindelse med tilladelsen skal der tages hensyn til naboer, natur, miljø, grundvand og kulturhistorie m.v. På grund af de nævnte hensyn kan der ske mindre justeringer i afgrænsningerne af råstoftilladelsens graveareal, selvom det ansøgte område ligger indenfor et udlagt råstofgraveområde.

  Råstoftilladelser er omfattet af reglerne om Vurdering af Virkningerne på Miljøet (VVM). Region Midtjylland foretager derfor en vurdering af råstofgravningens miljøpåvirkning, det vil sige en VVM - screening, for at afgøre, om der er pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse med dertil hørende tillæg til Kommuneplanen.

  Der er pligt til at udarbejde redegørelse og kommuneplantillæg, hvis natur- og miljøpåvirkningen er eller kan være væsentlig. Regionen bruger dog ofte VVM - screeningen til at tilrette og ændre råstofgravningen undervejs i planlægningen, så påvirkningen bliver mindsket og ikke længere er væsentlig. F.eks. kan det reducere gravearealet eller indvindingens størrelse samt sikre sikker afstand til påvirkelige naturområder.

  Uden for råstofgraveområderne kan Regionen i ganske særlige tilfælde give en råstoftilladelse. 

  Råstofinteresseområder

  Regionsrådet har udlagt en række råstofinteresseområder i råstofplanen, hvor der - vurderet ud fra kendskabet til geologien - er en vis sandsynlighed for at finde egnede forekomster.

  Man må ikke tage råstofinteresseområderne i brug til formål, som kan forhindre eller være til gene for en fremtidig udnyttelse af eventuelle forekomster i områderne.

  Råstofindvinding i nærhed af tekniske anlæg og natur

  I råstoftilladelsen fra regionen fastsættes regler for gravning langs naturarealer, vandløb, skel, veje, jernbaner, el-master, el-kabler, vindmøller og lignende.
  Tryk her for at komme tilbage til forsiden