Gå til hovedindhold

Spildevand

Spildevand

 • Læs op

Indhold

  RETNINGSLINJER

  1. Spildevandet skal på kortere sigt samles på renseanlæggene i Ikast, Sandfeld og Nørre Snede. 

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  • Sikre mest muligt miljø for pengene gennem helhedsløsninger i forbindelse med transport, rensning og bortskaffelse af regn-  og spildevand
  • Opstille rammerne for håndtering af dræn-, regn-, og spildevand
  • Sikre bortskaffelse af spildevandsslam på en miljørigtig og økonomisk forsvarlig måde
  • Formidle forhold vedrørende regn- og spildevandshåndtering til borgere og andre interessenter

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Vi skal sikre, at udledninger af spildevand til vandløb, særligt herunder tag- og overfladevand, sker på en sådan måde, at vandet kan blive afledt videre i vandløbet uden gener for omboende ved vandløbet, altså at vandløbets hydrauliske kapacitet bliver respekteret.

  Vi skal ligeledes sikre, at spildevandsafledning ikke påvirker grundvandet, som skal anvendes til drikkevandsformål.

  De kommunale spildevandssystemer i Ikast-Brande Kommune modtager og behandler spildevand fra i størrelsesorden 60.420 PE. Ca. 95 % af belastningen stammer fra husholdninger og lettere erhverv. De resterende ca. 5 % stammer fra særlig forurenende industri. De kommunale spildevandssystemer består dels af afløbssystemet (regn- og spildevandsledninger, pumpestationer, overløbsbygværker, bassiner mv.) og dels af renseanlæg.
   
  Afløbssystemet omfatter i alt ca. 579 km ledninger, hvoraf 216 km er fællessystem, 200 km er spildevandsledninger og 163 km er regnvandsledninger.

  Rensningsanlæg i kommunen

  Spildevandet fra kloaksystemet, private husholdninger samt industrier bliver på nuværende tidspunkt renset på 5 renseanlæg i kommunen: Ikast, Sandfeld, Blåhøj, Nørre Snede og Klovborg.

  Renseanlæggene i Ikast, Sandfeld og Nørre Snede er velfungerende og har en restlevetid på 10-20 år. Desuden udleder anlæggene til robuste recipienter. Renseanlæggene i Blåhøj og Klovborg er nedslidte og driftsomkostningerne er høje, desuden er kloaknettet i Blåhøj og Klovborg i en meget dårlig tilstand. Derfor er der sat gang i en omfattende kloaksanering i de to landsbyer. Når saneringen er overstået, vil spildevandet fra Blåhøj blive ledt til Sandfeld Renseanlæg i Brande, mens spildevandet fra Klovborg bliver ledt til Nørre Snede Renseanlæg.

  Slambehandling

  Ikast rensningsanlæg har tilknyttet et slammineraliseringsanlæg, hvor slammet afvandes og mineraliseres. Efterfølgende bliver det mineraliserede slam bragt ud på landbrugsarealer. Det afvandede og stabiliserede spildevandsslam fra Nørre Snede rensningsanlæg udbringes på landbrugsarealer. Spildevandslam fra Sandfeld Renseanlæg i Brande transporteres til forbrænding.

  Kommunens spildevandsplan

  I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunerne udarbejde spildevandsplaner. I 2010 blev der vedtaget en samlet spildevandsplan for Ikast-Brande Kommune.

  Spildevandsplanen er en sektorplan under kommuneplanen. Planen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen for Ikast-Brande Kommune, hvor bl.a. den overordnede disponering af arealerne i kommunen er angivet.

  På det tidspunkt, hvor vores spildevandsplan blev offentliggjort, var der krav om, at kommunerne skulle udarbejde handleplaner, der beskriver, hvorledes man kunne nå  miljømålene i de nye, statslige vandplaner. Under udarbejdelsen af spildevandsplanen var vandplanerne endnu ikke sendt i høring, så vandplanernes krav var ikke kendte. Derfor kunne vi ikke målrette vores spildevandsplan specifikt mod vandplanerne.

  Spildevandsplanen skal forholde sig til vandplanen, indtil den erstattes af bekendtgørelser om henholdsvis miljømål og indsatsprogram udstedt i medfør af lov om vandplanlægning.

  Spildevandsplanen beskriver rammerne for Ikast-Brande Kommunes bortskaffelse af spildevand og regnvand, og er bindende for kommunen, borgere, erhvervsvirksomheder og institutioner. Spildevandsplanen afgrænser de enkelte kloakoplande og kloakeringsområder i kommunen.

  De væsentligste hensyn i relation til spildevandsplanen er målsætningerne for vandområdernes kvalitet samt forhold omkring grundvandsbeskyttelse.
   
  Vi er således forpligtiget til at udføre ændringer af de offentlige anlæg i overensstemmelse med, hvad der er beskrevet i planen. Byrådet kan udstede påbud og udføre ekspropriationer med lovhjemmel i blandt andet spildevandsplanen.

  Bortskaffelsen af spildevand i kommunen skal være i overensstemmelse med øvrige kommunale sektorplaner på miljø- og planlægningsområdet:

  • Vandforsyningsplan (der er udelukkende private vandværker i kommunen og en ny vandforsyningsplan er under udarbejdelse i samarbejde med disse)
  • Affaldsplan

  De lovmæssige krav til indholdet i spildevandsplanen fremgår af Miljøbeskyttelsesloven samt af spildevandsbekendtgørelsen.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden