Gå til hovedindhold

Lavbundede arealer og vådområder

Lavbundede arealer og vådområder

 • Læs op

Indhold

  RETNINGSLINJER
  Retningslinjer for lavbundede arealer

  1. De lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder i kommunen, fremgår af kortet.
  2. I de udpegede områder tillader kommunen ikke, at arealerne bliver brugt på en måde, der forhindrer, at man på et tidspunkt kan genoprette dem som vådområder. Arealerne skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som kan forhindre, at vi kan genskabe det naturlige niveau for vandstanden, eller muligheden for at styrke det vilde dyre- og planteliv. Byggeri og anlæg, der er nødvendigt for jordbrugets drift, er ikke omfattet.
  3. Hvis det er nødvendigt at placere nye anlæg, tekniske anlæg, veje eller lignende på de lavbundede arealer, skal vi udforme det, så muligheden for naturgenopretning på arealet i øvrigt ikke går tabt. Anlægget skal kunne tåle, at vandstanden kan stige.
  4. Af hensyn til flysikkerheden bør man ikke etablere vådområder, der kan tiltrække fugle, inden for en afstand af 13 km fra Flyvestation Karup. En eventuel udpegning af arealer til genopretning af vådområder inden for denne afstand kræver, at man drøfter det med Flyvestation Karup på forhånd.

  Retningslinjer for genetablerede vådområder

  1. Som udgangspunkt er der krav om, at genetablerede vådområder er blivende, og at vi ikke senere på må lægge dem om til andre formål.
  2. Arealerne må som udgangspunkt ikke dyrkes, men må gerne blive brugt til høst og afgræsning eller i overensstemmelse med retningslinjer i "Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger specielt knyttet til genetablerede vådområder".
  3. I udvalgte genetablerede vådområder, skal vi sikre kvaliteten af naturen ved at pleje naturskabte enge og tillade at selvetableret skov frit kan udvikle sig til naturskov.

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for Grønt Danmarkskort

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  • at forbedre kvaliteten af søer og vandløb, biologi og landskab
  • at undgå at anvende lavbundede arealer på en måde, som forhindrer etablering af vådområder
  • at genskabe vådområder.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Kommuneplanen udpeger de lavbundede arealer, som vi kan genoprette som vådområder. I disse områder kan kommunen ikke give tilladelse til byggeri og anlæg, som kan forhindre, at vi kan genskabe det naturlige niveau for vandstanden.

  Kvaliteten af vandmiljøet i søer, fjorde og havområder er meget afhængig af vores aktiviteter på land. Når vi genetablerer vådområder på lavbundede arealer, kan vi begrænse, at kvælstof og fosfor siver ud i vandmiljøet. Ved at ændre de fysiske forhold, for eksempel ved at stoppe dræningen, kan vi omdanne et areal til et vådområde, som kan tilbageholde store mængder næringsstoffer som fosfor og kvælstof.

  Udvaskning af kvælstof til havmiljøet sker hovedsageligt via vandløb. Ikast-Brande kommune afvander til fire fjorde:

  • Til Ringkøbing Fjord via Skjern Å
  • Til Nissum Fjord via Storå
  • Til Limfjorden via Karup Å
  • Til Randers Fjord via Mattrup Å/Gudenå. 

  80% af kvælstofudledningen fra det åbne land til Ringkøbing Fjord kommer fra udvaskning fra dyrkede arealer i Ringkøbing Fjord-oplandet. Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord og Limfjorden er alle forurenede med næringsstofferne kvælstof og fosfor. Oplandet til Limfjorden er et af de steder i landet, hvor vi måler de højeste koncentrationer af næringsstoffer.

  Klimaændringer

  De ændringer af klimaet, som vi forventer at se i de kommende år, vil især påvirke de lavbundede arealer i lave ådale. Klimaændringerne vil betyde, at der kommer større udsving i vandføring og vandstand, hvilket vil give oversvømmelser. Alene derfor kan det være praktisk og fornuftigt at holde de lavbundede arealer fri for byggeri og anlæg.

  Muligheden for at genetablere vådområder på lavbundede arealer kan være med til at forebygge voldsomme oversvømmelser af højere liggende arealer og i bebyggede områder. Vådområderne kan "holde" vandet "på land" i længere perioder og kan medvirke til, at vandet strømmer mere jævnt fra land til åer og vandløb.

  Kommunens udpegninger

  Som følge af Miljømålsloven har staten med vedtagelsen af vandplaner for 2009-2015 og senest vandområdeplaner for 2016-2021 fastlagt bindende mål for vandkvaliteten i vandområdedistrikterne, herunder i Ikast-Brande Kommune.

  Formålet med retningslinjerne og udpegningerne i Ikast-Brande Kommune er at give lodsejerne bedre mulighed for at anvende de redskaber, som statens vandområdeplaner giver for at etablere vådområder. Samtidig får kommunen en god mulighed for at prioritere indsatsen med at etablere vådområder i forhold til den indsats, som statens vandområdeplaner beskriver. 

  Der er ikke foretaget ændringer i udpegningerne for " Lavbundede arealer og vådområder" i Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. Det er hensigten at revidere udpegningerne i løbet af kommuneplanperioden. Vi arbejder på at forbedre grundlaget for revisionen.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden