Gå til hovedindhold

Geologiske værdier

Geologiske værdier

Indhold

  RETNINGSLINJER

  1. Vi skal bevare de geologiske værdier i Ikast-Brande Kommune, og de skal være synlige i landskabet. Vi skal undgå, at byggeri, gravning, anlægsarbejde, tekniske anlæg, beplantning og andet slører de karakteristiske overgange og træk i landskabet, med mindre det tilsidesætter andre hensyn og beskyttelser. Vi kan kun etablere anlæg af ubetydeligt omfang i disse områder, og kun i det omfang, at det ikke tilsidesætter vores interesser i at beskytte disse geologiske værdier.
  2. Hvor det er nødvendigt at tillade anlæg og byggeri, er det vigtigt, at vi i hvert enkelt tilfælde finder den bedst mulige løsning. Derfor skal der i hvert enkelt tilfælde vises en visualisering af byggeriet, dets højder, materialer og belysning, indpasset i landskabet og anskueliggjort fra flere vinkler.
  3. I de områder, hvor de geologiske interesser er skjult i undergrunden og har værdi for forskningen, skal vi bevare adgangen til dem og holde det frit for byggeri.

  Retningslinjer for specifikke udpegede geologiske værdier og områder:

  Søhøjlandet

  Den del der ligger i Ikast-Brande Kommune - Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart.

  Isenbjerg

  Det er vigtigt, at den lille bakkeø fortsat fremstår som et markant element i landskabet.

  Bølling Sø

  Det vil være værdifuldt, at dal-landskabet fremtræder åbent og overskueligt. Det er vigtigt, at der er mulighed for at foretage boringer i området.

  Kulsø-Rørbæk Sø

  Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

  "Sepstrup - Vrads Sande udpegningen"

  Den del, der ligger i Ikast-Brande Kommune - Det er vigtigt, at landskabet holdes åbent og uforstyrret, så klit-topografien fremtræder klart.

  Linnebjerg

  Det er vigtigt, at den lille bakkeø fortsat fremstår som et markant element i landskabet.

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for bevaringsværdige landskaber

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for skovrejsning

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  • At bevare den geologiske fortælling om, hvordan landskabet i Ikast-Brande Kommune er formet under istiden. 

  Link til mål og retningslinjer for kommunens bevaringsværdige landskaber

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  De geologiske værdier, som er vigtige at bevare er områder i kommunen, der er udpeget, fordi de for eksempel er:

  • geologiske profiler
  • sammenhængende landskaber
  • rummer særlige oplevelsesmuligheder i form af visuelle indtryk
  • er skoleeksempler på geologiske fænomener
  • rummer kvaliteter for forskningen i geologi

  De fleste geologiske værdier kan samtidig indeholde betydelige fortællinger om en egns natur og kultur.

  Ikast-Brande kommune rummer fortællingen om, hvordan isen formede det jyske landskab. Fra det kuperede morænelandskab i øst omkring Nørre-Snede til den flade og let skrånende smeltevandslette med spredte bakkeøer og brede ådale, der strækker sig mod nord og vest.

  Sporene efter isen er til stede over hele kommunen, og retningslinjerne gælder for de områder, som det geologisk er værdifuldt at bevare for eftertiden.

  Udpegningerne i kommuneplanen er primært nationalt udpegede geologiske værdier

  • Søhøjlandet
  • Isenbjerg
  • Bølling Sø
  • Kulsø-Rørbæk Sø
  • Sepstrup-Vrads Sande.

  Der er dog også en enkelt ny lokal udpegning, Linnebjerg, som er en bakkeø nordvest for Faurholt.

  De geologiske værdier omfatter lag i jorden eller sammenhængende landskabsformer, også kaldet profiler, og de har betydning for forskning, undervisning og fortællingen om landskabets tilblivelse. Det er derfor vigtigt, at der er adgang til de geologiske værdier, og at de ikke bliver sløret af beplantning, byggeri og andre former for anlæg.

  Områder af geologisk interesse er især sårbare over for, at man graver materialer og opfyldning bort. Det kan få den konsekvens, at man kommer til helt at udslette geologiske informationer. En række geologiske interesseområder, f.eks. højmoser, er desuden sårbare overfor afvanding og opdyrkning. Yderligere trusler er byudvikling og spredt bebyggelse, større tekniske anlæg herunder vindmøller, master m.v., infrastrukturanlæg, råstofindvinding samt tilplantning.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden