Gå til hovedindhold

Bevaringsværdige landskaber

Bevaringsværdige landskaber

 • Læs op

Indhold

  RETNINGSLINJER

  1. Områder, der er udpeget som værdifulde landskaber (bevaringsværdige landskaber), skal som udgangspunkt holdes fri for byggeri og anlæg.
  2. I særlige tilfælde kan Ikast-Brande Kommune tillade byggeri, anlæg eller anden anvendelse af arealerne, der ikke forringer karakteren, variationen eller oplevelsen af landskabet.
  3. Ikast-Brande Kommune kan kræve en visualisering af et bygge- eller anlægsprojekts påvirkning på landskabet. Visualiseringen skal vise højder, materialer og belysning, og hvordan projektet er indpasset i landskabet.
  4. De uforstyrrede landskaber (større sammenhængende landskaber) skal holdes fri for nye tekniske anlæg, større ferie- og fritidsanlæg samt nye store husdyrbrug og byudvikling.
  5. I særlige tilfælde kan Ikast-Brande Kommune tillade nye tekniske anlæg, ferie- og fritidsanlæg, samt byudvikling i de uforstyrrede landskaber (større sammenhængende landskaber), hvis det vurderes, at landskabet fortsat opleves som uforstyrret.
  6. De uforstyrrede landskaber (større sammenhængende landskaber) skal holdes fri for væsentlig lyspåvirkning fra lysreklamer og andre permante anlæg, der er oplyst.  

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for skovrejsning

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for geologiske værdier

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for kulturhistoriske værdier

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  • Vi vil værne om og synliggøre de landskaber, der har størst fortælleværdi, æstetisk værdi eller rekreativ værdi.
  • Vi vil kun beskytte de vigtigste landskaber mod nyt byggeri og tekniske anlæg.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Landskaberne i Ikast-Brande Kommune er meget varierede med mange forskellige, landskabelige værdier. Fra det kuperede og varierede dallandskab (Søhøjlandet) øst for den jyske højderyg til det flade slettelandskab med hede og plantager vest for højderyggen.

  Vi ønsker at bevare og beskytte de vigtigste landskabelige bevaringsværdier i Ikast-Brande kommune. Det vil sige de landskaber, der i kraft af dramatik, mangfoldighed eller monotoni besidder en særlig fortælleværdi, æstetisk værdi eller rekreativ værdi. 

  Visse aktiviteter kan være undtaget fra kommuneplanens retningslinjer for bevaringsværdige landskaber, fordi aktiviteterne er omfattet af anden lovgivning.

  De landskabelige bevaringsværdier i kommunen er delt op i to kategorier:

  1. Værdifulde landskaber (bevaringsværdige landskaber
  2. Uforstyrrede landskaber (større sammenhængende landskaber)

  Værdifulde landskaber (bevaringsværdige landskaber)

  De værdifulde landskaber (bevaringsværdige landskaber) rummer en stor fortælleværdi f.eks. ådalene i de store åsystemer med deres søer og dalstrøg, bakkeøerne på smeltevandssletterne samt hederne og plantagerne. Ofte kan man aflæse, hvordan landskabet er skabt. F.eks. er Søhøjlandet mod øst stærkt præget af den sidste istid, isens bevægelser og isens afsmeltning.   

  Vi vil gerne beskytte de værdifulde landskaber bedst muligt mod byggeri, anlæg eller anden anvendelse af arealerne for ikke at forringe oplevelsen af landskabet. I de tilfælde, hvor det er samfundsmæssigt nødvendigt at opføre byggeri eller anlæg i de værdifulde landskaber, kan visualiseringer af byggeriets placering i landskabet være et redskab til at vurdere, hvordan byggeriet påvirker landskabet.

  Uforstyrrede landskaber (større sammenhængende landskaber)

  En del af de landskabelige værdier i kommuneplanen er udpeget som uforstyrrede landskaber (større sammenhængende landskaber). De uforstyrrede landskaber er generelt almindelige, sammenhængende landskabsområder i det åbne land og er præget af landbrug og skovbrug, mindre landsbyer, bebyggelser og småveje m.m. spredt i landskabet. At landskabet er uforstyrret betyder, at landskabet som udgangspunkt ikke er visuelt og støjmæssigt påvirket af større tekniske anlæg som f.eks. større el-ledningsnet, veje, store produktionsanlæg, vindmøller, master, større virksomheder og større by- og sommerhusområder m.m.

  Formålet med at udpege uforstyrrede landskaber er at sikre større, sammenhængende landskabsområder, som endnu ikke er påvirket af byudvikling og tekniske anlæg, og hvor det er muligt at opleve den naturlige stilhed.

  Uforstyrrede landskaber er sårbare overfor opførelse af f.eks. vindmøller, store landbrugsbedrifter, master og byudvikling m.m, fordi disse elementer visuelt og støjmæssigt kan påvirke området i en sådan grad, at det ikke længere opleves uforstyrret, og området dermed mister sin karakter.

  Udpegningerne i kommuneplanen

  I Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 reviderede vi ikke de udpegede landskabelige værdier, men overførte arealerne som de var i regionplanerne. I denne kommuneplan har vi foretaget en afvejning af landskabsinteresserne i hele kommunen. De bevaringsværdige landskaber er ikke blevet ændret markant, da vi har vurderet at regionplanernes udpegningsgrundlag har stemt godt overens med de faktiske forhold. Ikke desto mindre er der lavet er omfattende revisionsarbejde forud for ændringerne, hvor de landskabelige værdier i Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 er blevet analyseret, registreret og drøftet politisk for at afveje interesserne. Arbejdet har øget kendskabet til kommunens overordnede landskabelige værdier og de enkelte arealudpegninger væsentligt.

  De værdifulde landskaber (bevaringsværdige landskaber):
  Vi har på baggrund af registrerings- og analysearbejdet lavet mindre ændringer i de udpegede værdifulde landskaber. Vi har udpeget tre nye arealer: den parable klit "De Blå Bjerge" øst for Isenvad, Brande Å´s forløb gennem Brande By og et åbent landskabsrum sydøst for Palsgård Skov. Landskabsrummet er med til at forstærke det karakterfulde og markante skovbryn. Vi har desuden udvidet to eksisterende arealudpegninger og tilpasset afgrænsningen på én enkelt udpegning, så de udpegede arealer stemmer overens med de faktiske forhold. Derudover har vi reduceret ét værdifuldt landskab vest for Brande ved Sandfeld en smule, fordi vi har vurderet, at en lille del af området ikke repræsenterer den samme landskabelige værdi og karakter, som udpegningen er baseret på.  

  Der er tale om det værdifulde landskab langs Skjern Å og Holtum Å, som omfatter åforløbene og deres nære arealer. Vi har vurderet at det areal der er taget ud af udpegningen ikke har en landskabelig sammenhæng med landskabet langs åen. Arealet har en anden landskabskarakter, ikke udgør en bevaringsværdi, da det hverken rummer en særlig fortælleværdi, æstetisk værdi eller rekreativ værdi.

  De uforstyrrede landskaber (større sammenhængende landskaber):
  Vi har revideret væsentligt i de udpegede uforstyrrede landskaber i forhold til Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Vi har afstemt afgrænsningen af de uforstyrrede landskaber med den faktiske visuelle oplevelse af landskabet.

  Vi har især revideret væsentligt i afgræsningen af et  uforstyrret landskab vest og syd for Brande. Området er ikke udpeget som værdifuldt landskab i kommuneplanen. Vi har revideret det uforstyrrede landskab, fordi størstedelen af området var påvirket af tekniske anlæg og dermed ikke længere oplevedes uforstyrret, og fordi det ikke udgjorde en særlig landskabelig værdi. Derudover har vi taget det meget lille,  uforstyrrede landskab ved Tykskov Krat mellem Ejstrupholm og Brande  ud af denne kommuneplan, da vi vurderer, at området ikke længere er en del af et større, sammenhængende uforstyrrede landskab.

  De nye afgræsninger af de uforstyrrede landskaber ved Brande og Tykskov Krat er fundet i dialog med Herning Kommune og Vejle Kommune, da landskaberne var en del af uforstyrrede landskaber, der også er udpeget i henholdsvis Vejle og Herning kommuner.

  Det uforstyrrede landskab vest og syd for Brande

  Det uforstyrrede landskab har været en del af et cirka 30 kilometer langt landskabsområde, hvor størstedelen af landskabet ligger i Herning kommune, en mindre del i Ikast-Brande kommune og en ganske lille del i Vejle kommune. Den tidligere afgrænsning af området blev foretaget af de tidligere Ringkjøbing og Vejle Amter, som afstemte landskabet i forhold til overordnede veje, bydannelser, øvrige tekniske anlæg og administrative grænser.

  Størstedelen af det uforstyrrede landskab er taget ud af denne kommuneplan, så der kun forbliver to små områder tilbage i Ikast-Brande kommune. Et mindre område vest for Brande ved Gejlbjerge ved kommunegrænsen til Herning Kommune og et mindre område sydøst for Blåhøj ved Rævlingemose ved kommunegrænsen til Vejle kommune. Vi holder fast i de to områder, fordi hvert lille område stadig hænger landskabeligt sammen med det uforstyrrede landskab i nabokommunen.

  I den sydlige del dannede det uforstyrrede landskab en ring i varierende bredde omkring Blåhøj - en ring, der nogle steder ikke var bredere end 700 meter. Øst for Blåhøj fortsætter landskabet ind i Vejle kommune.

  Det tidligere udpegede, uforstyrrede landskab er præget af mange forskellige elementer, og landskabets karakter og de visuelle forhold varierer meget. Da vi er i et område, der ikke er særligt kuperet, vil det typisk ikke være landskabets former, der skjuler de tekniske anlæg, når man bevæger sig rundt i det uforstyrrede landskab, men derimod beplantning, dvs. hegn og skov. Det uforstyrrede landskab er således visse steder udelukkende uforstyrret i kraft af mindre plantager, der lukker af for udsynet til tekniske anlæg.

  Vest for Brande er landskabet karakteriseret ved et åbent landbrugslandskab med bevoksning af læhegn og mindre skove/plantager. Registreringer i området vest for Brande viser, at det flere steder rummer større tekniske anlæg som siloer m.m. i tilknytning til landbrugserhvervet. Tidligere Ringkjøbing Amt tillod også enkeltstående vindmøller og husstandsmøller i de uforstyrrede landskaber. Der står derfor to vindmøller i området ved Sandfeld-Hesselvig. Nogle dele af det uforstyrrede landskab påvirkes således visuelt af eksisterende tekniske anlæg, og andre dele påvirkes visuelt af tekniske anlæg der er placeret uden for området, eksempelvis de 3 vindmøller i Uhre på 100 meter, vindmøllen i Drantum på 150 meter og masteanlæg nær Brande.

  En del af det nordlige område omkring Sandfeldvej og dele af Sandfeld Plantage er støjmæssigt påvirket af motorvejen der ligger ca. 1,5-2 km nord for det uforstyrrede landskab. Støjen fremstår som en konstant, svag lydforurening, der støjmæssigt forstyrrer området.

  Mod syd - omkring Blåhøj - er landskabet karakteriseret af store flade arealer med landbrugsmæssig vekseldrift, som gør landskabet visuelt åbent med gode udsigtsforhold, hvor man kan se langt hen over den spredte, eksisterende bevoksning. Vi har vurderet, at udpegningen af det uforstyrrede landskab forekom umotiveret, blandt andet fordi de tidligere amter allerede reducerede væsentligt i arealet som følge af byudvikling og eksisterende og planlagte vindmølleprojekter i området. Desuden forekommer udpegningens skarpe afgrænsning langs kommunegrænsen mod Billund også tilfældig og umotiveret.

  Registreringer i området viste desuden, at der var mange steder i det udpegede, uforstyrrede landskab, hvorfra man kunne se et eller flere større tekniske anlæg. Særligt vindmøllerne ved Trælund og Drantum, som står henholdsvis vest og nord for Blåhøj, er synlige i det meste af området, men også vindmøller i Billund kommune og et højspændingsanlæg i Vejle kommune påvirker området væsentligt. Øst og syd for det uforstyrrede landskab er der i Vejle og Billund kommuner udlagt nye vindmølleområder, som grænser tæt op til det tidligere uforstyrrede landskab. Hvis vindmølleplanerne bliver realiseret, vil det udpegede uforstyrrede landskab blive yderligere påvirket af tekniske anlæg.

  Vi vurderede, at landskabets åbne karakter i kombination med den noget begrænsede udstrækning af det tidligere uforstyrrede landskab gjorde, at det udpegede område ikke længere oplevedes som uforstyrret. Den lidt umotiverede udpegning i Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 var et resultat af Ringkjøbing Amts planlægning, og vi vurderede, at afgrænsningen ikke længere afspejlede et uforstyrret landskab. 

  Det uforstyrrede landskab ved Tykskov Krat mellem Ejstrupholm og Brande

  Det uforstyrrede landskab ved Tykskov Krat var en del af et mindre, uforstyrret landskab, der primært er beliggende i Vejle Kommune. Lysningen i Tykskov Krat er udpeget som værdifuldt landskab i Kommuneplanen. Udpegningen bestod af selve lysningen i Tykskov Krat i Ikast-Brande Kommune og Hastrup Plantage i Vejle Kommune.

  Hele det uforstyrrede landskab er taget ud af kommuneplanen.

  Gennem registreringer og analyser, har vi vurderet, at lysningen i Tykskov Krat fortsat udgør et værdifuldt landskab, men ikke et større, sammenhængende uforstyrret landskab. Vi fastholder dermed beskyttelsesinteresserne i området ved at udpege området som værdifuldt landskab. For at beskytte lysningen i Tykskov yderligere, har vi desuden udpeget området som skovrejsning uønsket i denne kommuneplan.

  Det værdifulde landskab i Tykskov er karakteriseret ved landskabets rummelighed og bevoksnings- og markstrukturerne med de markante levende hegn og den markante skovkant. Disse karaktertræk vil ikke blive sløret af tekniske anlæg i eller udenfor området. Derudover er tekniske anlæg reversible, og ændrer ikke i landskabets terrænformer, rummelighed og overgangene mellem det flade landskab og skoven.

  Vi har vurderet, at den resterende udpegning af det uforstyrrede landskab ved Hastrup Plantage i Vejle kommune ikke vil blive væsentligt påvirket, når vi fjerner det uforstyrrede landskab i Tykskov Krat.

  Generelle landskabsinteresser i det åbne land

  I det åbne land i øvrigt, det vil sige de landskaber, der ligger uden for de udpegede arealer, er der også landskabsinteresser og landskabelige værdier. Det er derfor generelt væsentligt at sikre, at planlægningen for byudvikling, skovrejsning, større tekniske anlæg m.v. tager hensyn til landskabets karakter og følsomhed. Det skal gøres på baggrund af en individuel vurdering.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden