Gå til hovedindhold

Spredningsveje for dyr og planter

Spredningsveje for dyr og planter

 • Læs op

Indhold

  RETNINGLINJER

  Retningslinjer for Spredningsveje for dyr og planter

  1. I de områder, der er udpeget som "Spredningsveje for dyr og planter", må en ændret anvendelse af arealerne som eksempelvis nyt byggeri og tekniske anlæg ikke i væsentlig grad forringe spredningsmulighederne for dyr og planter og sammenhænge mellem eksisterende naturområder. I det tilfælde, hvor dette alligevel er tilfældet, skal der stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet til mere sammenhængende natur eller der skal  etableres faunapassager, hvor dette er relevant.
  2. I de områder, der er udpeget som spredningsveje for dyr og planter, skal dyr og planters bevægelsesveje styrkes. I byudviklingsområder kan dette ske gennem indarbejdelse af naturværdierne i planlægningen og dermed sikring af højere kvalitet af byområderne.
  3. Spredningsveje indenfor byzone skal styrke byernes rekreative og naturlige miljøer og søges friholdt som rekreative forbindelser til det åbne land.
  4. I forbindelse med lokalplanlægning skal der arbejdes for, at de mindre, ofte ikke juridisk beskyttede, naturområder, som er af stor værdi som trædesten og spredningsveje, beskyttes gennem den nye lokalplan.
  5. I de af kommunens skove, der er udpeget, skal det sikres, at der over tid skabes levesteder for et mangfoldigt dyre- og planteliv.

  Retningslinjer for Potentielle spredningsveje for dyr og planter

  1. De områder, der er udpeget som ‘Potentielle spredningsveje for dyr og planter,’ skal så vidt muligt friholdes for byggeri, anlæg og anden anvendelse, der kan forringe muligheden for at oprette nye naturområder og sammenhænge mellem eksisterende naturområder.
  2. I de områder, der er udpeget som potentielle spredningsveje for dyr og planter, er det intentionen, at dyr og planters bevægelsesveje skal styrkes. I byudviklingsområder kan dette ske gennem indarbejdelse af naturværdierne i planlægningen. Dette vil bidrage til en højere kvalitet af byområderne. Retningslinjen gælder også ved overførsel af arealer fra landzone til byzone gennem lokalplanlægning.
  3. Ved anlæg eller ombygning af veje, jernbaner eller lignende, der afskærer muligheden for at realisere ’Potentielle spredningsveje for dyr og planter’, som de er udpeget på kort, skal vi sikre det samlede naturnetværk på anden vis.
  4. Potentielle spredningsveje for dyr og planter indenfor byzone skal styrke byernes rekreative og naturlige miljøer og bør friholdes som rekreative forbindelser til det åbne land.

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for natur

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for Grønt Danmarkskort

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  Spredningsveje for dyr og planter

  • Vi vil beskytte og aktivt arbejde for at forbedre spredningsveje for dyr og planter
  • Vi vil benytte naturen, hvor det er hensigtsmæssigt.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Spredningsveje for dyr og planter

  Spredningsveje for dyr og planter omfatter eksisterende ekstensive beplantningsarealer, skov, vandløb eller natur, der danner større sammenhænge i landskabet.

  Spredningsveje for dyr og planter er helt centrale i spørgsmålet om, hvordan vi kan opretholde en biologisk mangfoldighed på trods af de klimaforandringer, vi oplever og vil se i fremtiden.

  Dyre- og plantelivets udbredelse i naturen forandrer sig. For at undgå, at arterne uddør, skal vi give dem bedre betingelser for at tilpasse og sprede sig i naturen.
  Spredningsvejene ønsker Ikast-Brande Kommune at forbedre ved blandt andet at sætte fokus på de vigtigste naturområder som kildeområder for dyr og planter og ved at udpege områder til potentiel natur, potentielle spredningsveje og skovrejsning, arealer, som på sigt kan være med til at styrke det nuværende netværk.

  Velfungerende spredningsveje udgør et væsentligt bidrag til at kunne efterleve de internationale mål, som Danmark har forpligtet sig at overholde i forhold til at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed. Derfor skal spredningsveje friholdes for byggeri og større tekniske anlæg. Visse aktiviteter kan være undtaget fra kommuneplanens retningslinjer for spredningsveje for dyr og planter, fordi aktiviteterne er omfattet af anden lovgivning.

  Potentielle spredningsveje for dyr og planter

  Større og mere sammenhængende naturområder er en forudsætning for at bevare vores naturværdier og sikre stabile bestande af vilde dyr og planter.

  Indskrænkningen af naturen har medført, at de vildtlevende dyr og planter er sårbare. Vi kan konstatere, at bestandene går tilbage og i visse tilfælde lokalt udryddes, når de får vanskeligt ved at vandre mellem naturområder og blande sig med andre bestande. Derfor er der behov for, at vi sætter aktivt ind og både genopretter og etablerer ny natur på steder, hvor det kan skabe en mere sammenhængende natur.

  Det kan ske ved at udpege arealer, hvor vi kan etablere spredningsveje for dyr og planter mellem eksisterende naturområder. Det gør vi bedst ved at udpege områder i tilknytning til allerede eksisterende forbindelser eller at ved at skabe nye spredningsveje mellem naturområder, der ikke er forbundet i forvejen.

  I forbindelse med lokalplanlægning og prioritering af tilgængelige midler til naturgenopretning skal hensynet til fremtidige spredningsveje for dyr og planter have stor vægt. Det kan være i form af etablering af levende hegn, vandhuller, mindre krat, skovbeplantninger eller ekstensive græsarealer, som kan være med til at forbinde eksisterende naturområder og gennem god planlægning ligeledes fremme integrationen af det åbne land med de grønne områder i byerne.

  I Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er der ikke foretaget ændringer i arealudpegningerne til potentielle spredningsveje for dyr og planter (i Kommuneplan 2013 benævnt "fremtidige spredningsveje"). De potentielle spredningsveje for dyr og planter skal indgå i udpegningen af Grønt Danmarkskort. Der er i øjeblikket en ny bekendtgørelse og vejledning på vej, som vil få betydning for, hvordan kommuner skal udpege "Potentielle spredningsveje for dyr og planter" til Grønt Danmarkskort. Derfor har Ikast-Brande Kommune valgt at udsætte revisionen af dette tema. I starten af den nye kommuneplanperiode, vil Ikast-Brande Kommune revidere udpegningerne til "Potentielle spredningsveje for dyr og planter" i et tillæg til Kommuneplan 2017.

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for Grønt Danmarkskort

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden