Gå til hovedindhold

Hvad er kommuneplanen

På denne side kan du læse mere om, hvad en kommuneplan er, og hvad den indeholder.

Kommuneplan 2021-2033 forsidebanner
 • Læs op

Indhold

  Hvad er en kommuneplan

  Kommuneplanen er den bærende, samlede plan for den fysiske udvikling i Ikast-Brande kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men byrådet skal revidere den hvert fjerde år.

  Kommuneplanen beskriver byrådets mål og retningslinjer for den fysiske planlægning. Du kan f.eks. se byrådets mål og retningslinjer for, hvordan byerne skal vokse, herunder fordelingen af arealer til boliger og erhvervsudvikling. Du kan også læse om, hvordan man må anvende arealerne i det åbne land, herunder hvor der er værdifuld natur og bevaringsværdige landskaber og hvor der må være skovrejsning, landbrug, tekniske anlæg osv.  

  Kommuneplanen fastlægger bestemmelserne for kommunens forskellige lokalområder kaldet rammeområder. Det er primært bestemmelser om anvendelsen af arealer, udstykningsmuligheder, bygningshøjder, etageantal og bebyggelsesprocenter. Kommuneplanen fastlægger dermed de overordnede rammer for indholdet i kommende lokalplaner, som bliver bindende for ejere og bruger af den ejendom, lokalplanen omfatter.

  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, men den er ikke juridisk bindende for borgerne.

  Forslag til en kommuneplan skal jævnfør planloven i offentlig høring i mindst 8 uger, inden byrådet kan vedtage planen endeligt.

  Forslaget til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 er godkendt af Byrådet den 21. juni 2021 og sendt i offentlig høring den 30. juni 2021. Planen forventes endeligt vedtaget inden udgangen af 2021.

  Den næste revision af Ikast-Brande Kommuneplan sker i 2025.

  Kommuneplanens indhold

  Kommuneplanen består af flere dele, men de væsentligste for den fysiske udvikling i kommunen er:

  1. Emnedelen, der omfatter hele kommunens geografiske område og beskriver byrådets overordnede mål for den fysiske udvikling og arealanvendelse af byer og landområder. De enkelte emner indeholder som udgangspunkt retningslinjer for, hvordan man må anvende konkrete arealer i kommunen, mål for anvendelsen og en forklaring (dvs. redegørelse for mål og retningslinjer).

   Kommuneplanen skal bl.a. indeholde retningslinjer for, hvor man må placere arealer til fritidsformål, skovrejsning, infrastrukturanlæg og tekniske anlæg. Kommuneplanens retningslinjer skal endvidere varetage de jordbrugsmæssige interesser og naturbeskyttelsesinteresserne og sikre lavbundsarealer,
   kulturhistoriske, landskabelige og geologiske bevaringsværdier. Retningslinjerne kan f.eks. udpege arealtyper med særlige beskyttelsesinteresser, fx særlige naturområder. Retningslinjerne kan dække store eller mindre dele af kommunen, og et enkelt område kan være omfattet af flere retningslinjer.

   Retningslinjerne udgør et grundlag for kommunens administration af planlovens landzonebestemmelser og for kommunens administration inden for anden lovgivning.
  2. Rammer for lokalplanlægningen. Det vil sige detaljerede bestemmelser for de enkelte boligområder, erhvervsområder, rekreative områder eller lignende. Rammerne fastlægger den geografiske afgrænsning af de enkelte rammeområder og beskriver bestemmelser om blandt andet bebyggelsens anvendelse, art og omfang. Der vil primært være rammebestemmelser for arealer i byer eller landsbyer - ikke så ofte for arealer i det åbne land.

  Både i del 1 og del 2 vil der være tilknyttet kort, der f.eks. viser arealers afgrænsning.

  Kommuneplanen indeholder også et afsnit om planens forudsætninger. Det vil sige en redegørelse for, hvilke forudsætninger der har været afgørende for at udarbejde Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033. Afsnittet beskriver blandt andet, hvordan kommuneplanen harmonerer med den overordnede planlægning og relevant lovgivning. Afsnittet om kommuneplanens forudsætninger finder du ved at klikke på linket i linkboksen til højre. 

  I henhold til lov om miljøvurdering skal Kommunen foretage en miljøvurdering af kommuneplanen. I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget er der derfor udarbejdet en miljøvurdering, der fokuserer på de ændringer, der er lavet i forhold til den gældende kommuneplan.

  Miljøvurderingen er i offentlig høring sammen med forslaget til kommuneplanen, som en integreret del af planen. Miljøvurderingen finder du ved at klikke på linket i linkboksen til højre. 

  Planstrategi

  Før udarbejdelsen af Forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 vedtog Byrådet Planstrategi 2019, der er byrådets strategi for den fysiske og bæredygtige udvikling i kommunen.

  Ifølge Planloven skal byrådet mindst hvert fjerde år offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen - en såkaldt "planstrategi". I planstrategien skal byrådet fortælle borgerne, hvordan byrådet mener, at kommunen skal udvikle sig fysisk i den næste kommuneplanperiode. Det skal også fremgå af planstrategien, hvordan byrådet vil revidere kommuneplanen næste gang - om den skal igennem en fuld revision eller en delvis temarevision. Strategien skal desuden fortælle, hvilke indsatsområder byrådet vil sætte særligt fokus på i forbindelse med revisionen.

  Du kan læse byrådets Planstrategi 2019 ved at klikke på linket i linkboksen til højre.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden