Gå til hovedindhold

Kommuneplanens retsvirkninger

Her kan du læse om, hvilke retsvirkninger kommuneplanen har

Kommuneplanens retsvirkninger
 • Læs op

Indhold

  Hovedreglen er, at en kommuneplans retsvirkninger indtræder ved Byrådets endelige vedtagelse af planen. Det betyder, at den lokalplankompetence og forpligtelse til at virke for kommuneplanens gennemførelse, som byrådet har efter planloven, træder i kraft samtidig med, at Byrådet har vedtaget Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 endeligt.

  Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme. Der er ikke krav om forudgående tilladelse til aktiviteter, som er i strid med kommuneplanen, og der kan heller ikke stilles vilkår med hjemmel i kommuneplanen. Det giver derfor ikke mening at tale om at dispensere fra kommuneplanen.

  Byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse
  Bestemmelser i planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver Byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse, hvis ønskerne er i strid med bestemmelser i kommuneplanen. Kommuneplanen skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dvs. annonceret på kommunens hjemmeside.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden