Gå til hovedindhold

Indholdsoversigt

På denne side kan du se en alfabetisk oversigt over alle sider i den digitale kommuneplan.

 • Læs op

Indhold

  A

  Affaldshåndtering

  Arealer til forskellige byformål

  B

  Befolkningen

  Bevaringsværdige landskaber

  Biogasanlæg

  Blandet bolig og erhverv (rammer)

  Boligområder (rammer) 

  Brugervejledning

  Byfornyelse og byomdannelse

  Byggeri i det åbne land 

  By- og Centerstruktur 

  Byvækstarealer i byzoner

  C

  Centerområder (rammer)

  D

  Detailhandel

  E

  Erhvervsområder (rammer)

  Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder

  F

  Friluftsliv

  Forudsætninger der kommer indefra

  Forudsætninger der kommer ovenfra

  Forudsætninger der kommer udefra

  Forudsætninger for kommuneplanen

  G

  Geologiske værdier

  Grundvand og drikkevandsinteresser

  Grønt Danmarkskort

  H

  Husstandsvindmøller

  Hvad betyder planen for dig

  Hvad er kommuneplanen

  Hvad tages ud af den nye kommuneplan

  Hvor står vi

  Hvor vil vi hen

  Højspændingsanlæg og gasledninger

  I

  Indholdsoversigt

  Introduktion Organisationer

  Introduktion Politikere

  Introduktion Projektudviklere og virksomheder

  Introduktion Rådgivere og ejendomsmæglere

  Introduktion Sagsbehandlere

  Introduktion til temaet Byudvikling

  Introduktion til temaet Bæredygtighed

  Introduktion til temaet Energi og råstoffer

  Introduktion til temaet Friluftsliv

  Introduktion til temaet Kommuneplanrammer

  Introduktion til temaet Kulturspor

  Introduktion til temaet Landbrug

  Introduktion til temaet Landsbyer

  Introduktion til temaet Landskab

  Introduktion til temaet Natur

  Introduktion til temaet Trafik og teknik

  J

  Jordbrugsinteresser

  K

  Klagevejledning

  Klimatilpasning og områder der kan blive udsat for oversvømmelse

  Kollektiv trafik

  Kommuneplanens retsvirkninger

  Kontakt

  Kulturhistoriske værdier

  L

  Landsbyer og mindre bebyggelser

  Lavbundede arealer og vådområder

  Lokal Agenda 21

  M


  Master og antenner

  Miljøvurdering af kommuneplanen

  N

  Naturområder

  O

  Offentliggørelse og høring

  Områder til offentlige formål (rammer)

  Ordforklaring

  P

  Q

  R

  Rekreative områder (rammer)

  Råstofområder

  S

  Samlede rammeområder (rammer)

  Skovrejsning

  Sommerhusområder (retningslinjer og mål)

  Sommerhusområder (rammer)

  Spildevand

  Spredningsveje for dyr og planter

  Strategisk planlægning for landsbyer

  Støjbelastede arealer

  T

  Tekniske anlæg (rammer)

  Tilbageførsel af arealer til landzone 

  Tillæg til kommuneplanen

  U

  Udviklingen i det åbne land

  V

  Veje og jernbaner

  Vindmøller over 25 m

  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

  Vision for Ikast-Brande Kommune

  Vurdering af udviklingen i kommunen

  VVM-pligtige anlæg

  W

  X

  Y

  Z

  Æ

  Ø

  Å

  Tryk her for at komme tilbage til toppen af siden