Gå til hovedindhold

Klagevejledning

På denne side kan du læse om dine muligheder for at klage over Byrådets vedtagelse af Kommuneplanen

Kommuneplanens retsvirkninger
 • Læs op

Indhold

  Efter endelig vedtagelse af kommuneplan, miljørapport og sammenfattende redegørelse kan retlige spørgsmål påklages efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3.

  Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens/planernes lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

  Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Planklagenævnet i disse sager ikke mulighed for at behandle klager over andre spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

  Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Ikast-Brande Kommune ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller har lavet procedurefejl. Du kan derimod ikke klage over, at Ikast-Brande Kommune efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. 

  Retlige spørgsmål er bl.a.:

  • Om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv.
  • Om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan
  • Om planloven og kommuneplanen er fortolket korrekt
  • Om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt.

  Hvem kan klage

  Klageberettiget er den ansvarlige minister, enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer (der som formål har beskyttelsen af Planklagenævnet eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer), jf. planlovens § 59.

  Sådan klager du

  Du kan først klage over kommuneplanen, når den er endeligt vedtaget og afgørelsen er offentligt bekendtgjort. En klage skal være indgivet inden 4 uger fra datoen for for den offentlige bekendtgørelse.

  Klager skal indsende sin klage elektronisk via Planklagenævnets digitale Klageportal. Klager skal i den forbindelse logge på - typisk ved brug af NEM-ID.

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Ikast-Brande Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

  Klagen sendes gennem Klageportalen til Ikast-Brande Kommune til udtalelse og anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Yderligere oplysninger om klagereglerne kan findes på Planklagenævnets hjemmeside, hvorfra der også er link til Klageportalen.

  Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr. Gebyret differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900,00 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1800,00 kr. (beløbene prisreguleres)  Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

  Gebyret tilbagebetales, hvis: 1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves 2. Klageren får helt eller delvist medhold i klagen 3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

  Miljøvurderingen

  Kommuneplanforslaget er omfattet af miljøvurderingsloven. Kommunen kan i henhold til miljøvurderingslovens § 3 stk. 1 afgøre, at et planforslag skal miljøvurderes. Ikast-Brande Kommune har vurderet, at forslaget til Ikast-Brande Kommuneplan 2021 skal miljøvurderes.

  Kommunens afgørelse ved gennemførelse af en miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven § 8 stk. 1, nr.  3 kan påklages efter reglerne i planloven, jf. Miljøvurderingsloven § 48, stk. 2. Du kan klage over retlige spørgsmål i forbindelse med miljørapporten. Du kan f.eks. klage over manglende opfyldelse af lovens krav til miljørapportens indhold og procedure.

  En klage skal være indgivet inden 4 uger fra datoen for for den offentlige bekendtgørelse.

  Klager skal indsende sin klage elektronisk via Planklagenævnets digitale Klageportal.

  Søgsmål

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens eller miljøvurderingens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den dato afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, jf. planlovens § 62, stk. 1.

  Du kan læse mere på Planklagenævnets hjemmeside ved at klikke på linket i linkboksen til højre.