Gå til hovedindhold

Klagevejledning

På denne side kan du læse om dine muligheder for at klage over Byrådets vedtagelse af Kommuneplanen

Indhold

  Du kan påklage afgørelser efter Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 til Planklagenævnet. Du kan kun påklage retlige spørgsmål, det vil f.eks. sige, om planen er lovligt tilvejebragt og offentliggjort, men du kan ikke klage over planens indhold.

  Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Planklagenævnet i disse sager ikke mulighed for at behandle klager over andre spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

  Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Ikast-Brande Kommune ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller har lavet procedurefejl. Du kan derimod ikke klage over, at Ikast-Brande Kommune efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. 

  Retlige spørgsmål er bl.a.:

  • Om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv.
  • Om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan
  • Om planloven og kommuneplanen er fortolket korrekt
  • Om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt.

  Hvem kan klage

  Klageberettiget er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer (der som formål har beskyttelsen af Planklagenævnet eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer), jf. planlovens § 59.

  Sådan klager du

  En klage skal være indgivet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen. Klager skal indsende sin klage elektronisk via Planklagenævnets digitale Klageportal, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klager skal i den forbindelse logge på - typisk ved brug af NEM-ID.

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Ikast-Brande Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

  Klagen sendes gennem Klageportalen til Ikast-Brande Kommune og anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Yderligere oplysninger om klagereglerne kan findes på Planklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk XXX, hvorfra der også er link til Klageportalen.

  Det er en betingelse for Planklagenævnet behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr. Gebyret differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900,00 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1800,00 kr. (beløbene prisreguleres)  Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

  Gebyret tilbagebetales, hvis: 1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves 2. Klageren får helt eller delvist medhold i klagen 3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

  Miljøvurderingen

  Kommuneplanforslaget er omfattet af miljøvurderingsloven. Planforslag er derfor screenet for at afgøre, hvorvidt det skal miljøvurderes eller ej.

  Kommunen kan i henhold til miljøvurderingslovens § 3 stk. 1 afgøre, at et planforslag skal miljøvurderes. Du kan klage over retlige spørgsmål i forbindelse med miljørapporten. Du kan f.eks. klage over manglende opfyldelse af lovens krav til miljørapportens indhold og procedure.

  Når Byrådet vedtager kommuneplanen endeligt, kan du desuden klage over den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer § 16.

  Søgsmål

  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens eller miljøvurderingens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den dato afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, jf. planlovens § 62, stk. 1.

   

  Du kan læse mere på Planklagenævnets hjemmeside ved at klikke på linket i højre side.