Gå til hovedindhold

Lokal Agenda 21

Lokal Agenda 21

 • Læs op

Indhold

  Mål

  MÅL

  • Vi vil genoverveje anvendelsen af de uudnyttede, mindre arealer i bymidterne til rekreative formål, så borgerne får bedre adgang til grønne oaser tæt på deres boliger
  • Vi vil i planlægningen sikre, at aktiviteterne i erhvervsområderne kan foregå uden væsentlige miljøpåvirkninger. Aktiviteterne må ikke være til gene for rekreative eller boligmæssige anvendelser af de omkringliggende arealer. Det vil vi sikre ved f.eks. at anlægge grønne bælter eller bufferzoner som overgangsarealer til mindre miljøbelastende aktiviteter
  • Vi vil sammentænke fritids- og kulturfaciliteter på tværs af byerne og landsbyerne og på tværs af kommunegrænsen, så ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt og mest mulig synergi skabes
  • Vi vil understøtte byernes foreningsliv ved at samarbejde med borgerne om at skabe rammer for det gode fællesskab og sammenhold. De aktive borgere skaber sammen med os de gode rammer for hverdagens fritidsaktiviteter, som kan understøtte borgernes trivsel og sundhed
  • Vi vil samarbejde med borgerne ud fra princippet: "Du finder løsninger sammen med os". Vi vil understøtte de aktive borgeres og ildsjæles initiativer på en måde, så initiativtagerne finder løsninger sammen med kommunen. Vi vil understøtte initiativer ved at yde hjælp til selvhjælp i form af f.eks. dialog og rådgivning
  • Vi vil i planlægningen arbejde for, at der er arealudlæg til detailhandel med god og nær adgang fra byernes boligområder, så det tilgodeser borgerne og mindsker transportbehovet
  • Vi vil sammen med borgerne synliggøre de rekreative arealer og den bynære natur og sikre god adgang for byens borgere for at øge borgernes trivsel. Vi vil arbejde for, at det omkringliggende landskab bliver et aktiv for landsbyen ved at synliggøre naturen og adgangen til den. Vi vil samarbejde med borgerne om at etablere et rekreativt forløb rundt om Ikast
  • Vi vil tilpasse kommuneplanens udlæg af rekreative arealer i byerne, så arealerne tilgodeser de individuelle behov i byerne. Vi vil differentiere plejeindsatsen af de rekreative arealer, så de mest brugte arealer bliver prioriteret højst.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  Forklaring

  FORKLARING

  I 2015 vedtog vi en planstrategi, dvs. en strategi for den kommunale fysiske planlægning. Planstrategi 2015 er også vores "Lokal Agenda 21-strategi", dvs. en strategi for, hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Lokal Agenda 21 handler grundlæggende om, at bidrage til at mindske miljøbelastningen og ressourceforbruget samt fremme bæredygtig byudvikling og biologisk mangfoldighed.

  Byrådet pegede i Planstrategi 2015 på by- og landsbyudviklingen som fokusområde i forbindelse med den efterfølgende revision af kommuneplanen. Udviklingen i kommunens byer og landsbyer er derfor også udgangspunktet for vores Lokal Agenda 21-strategi.

  I planstrategien har vi formuleret mål for den gode by og den gode landsby. Vi har formuleret mål for en lang række områder, der er centrale for udviklingen i byerne og landsbyerne. Vi har mål for:

  • Bosætning i den gode by og landsby
  • Erhvervsudvikling i den gode by og landsby
  • Offentlige servicefunktioner i den gode by og landsby
  • Detailhandel i den gode by
  • Kultur, fritid og foreningsliv i den gode by og landsby
  • Den gode bys og landsbys grønne områder og bynære natur


  Da vi har integreret Lokal Agenda 21-strategien helt i planstrategien har vi ikke opstillet selvstændige mål for en bæredygtig udvikling i kommunen. Vi har i stedet tænkt bæredygtighed ind i udarbejdelsen af strategiens mål. Målene afspejler, at vi har et ønske om, at udviklingen bliver bæredygtig. Vi vil altid afveje de forskellige interesser i forhold til f.eks. miljø, natur og grundvand.

  Vi tror på, at borgernes trivsel bl.a. baserer sig på bevægelse og ophold i naturen. I mange af vores landsbyer kan man bo med naturen lige uden for døren. Vi får derfor et godt grundlag for at øge livskvaliteten i kommunens landsbyer, når vi forbedrer mulighederne for at dyrke friluftslivet og tilgængeligheden til den natur og det landskab, der ligger lige uden for landsbygrænsen. Nogle gange handler det måske om - sammen med borgerne - at synliggøre de muligheder, der er i forvejen.

  Sunde og raske mennesker med god kondition bidrager med overskud til fællesskabet. Vi ønsker derfor at give landsbyboere nye og forbedrede muligheder for at få oplevelser i den omgivende natur og det omgivende landskab - oplevelser som samtidig styrker sundhed og velværd.

  Du kan læse mere om Planstrategi 2015 i linket i højre menu.


  Aktive borgere skaber udvikling

  Vi mener, at den væsentligste forudsætning for at skabe en bæredygtig udvikling i byer og landsbyer er aktivitet. Aktive borgere skaber aktive byer og landsbyer og gode rammer for fællesskab og trivsel. Det er byernes og landsbyernes egne beboere og erhvervsdrivende, der skaber udviklingen lokalt. Det er dem, der kender lokalområdet og dem, der bedst ved, hvilke behov, udfordringer og muligheder, der er lokalt. Vi har derfor et ønske om, at borgerne sammen med os kan udvikle byer og landsbyer, der skaber de bedste rammer for trivsel.

  Vores kommune er et fællesskab, hvor vi alle er aktive deltagere. Aktive borgere skaber det gode fællesskab. Vi har derfor generelt fokus på, at borgerne skal finde løsninger sammen med os. Vi værdsætter lokale initiativer og yder gerne hjælp til selvhjælp.

  Samarbejde og dialog med dem, der bor og arbejder i kommunen, er således også centralt i vores visioner og mål for udviklingen - og i vores indsats for at fremme en bæredygtig og demokratisk udvikling. Vi vil derfor fortsætte det gode samarbejde med lokalråd og Landdistriktsrådet.

  Miljøvurdering af kommuneplanen

  I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal vi lave en miljøvurdering af forslaget til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. Miljøvurderingen beskæftiger sig med de ændringer og nye tiltag som en gennemførelse af kommuneplanforslaget vil betyde.

  Miljøvurderingen er udarbejdet sideløbende med kommuneplanarbejdet og er offentliggjort sammen med kommuneplanforslaget.

  Se resumeet af miljøvurderingen ved at trykke her: Resumé af miljøvurderingen XXX

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden