Gå til hovedindhold

Affaldshåndtering

Affaldshåndtering

 • Læs op

Indhold

  RETNINGSLINJER

  1. Retningslinjerne i Regionplan 2005 for henholdsvis Ringkjøbing og Vejle amt om affaldsbehandling, er gældende indtil statens nye vandplan træder i kraft.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  • at begrænse affaldsmængderne og genanvende mest muligt
  • at sikre at håndtering og bortskaffelse af alle typer affald fra husholdninger, virksomheder samt offentlige og private institutioner i Ikast-Brande Kommune sker på et bæredygtigt grundlag
  • at nyttiggøre ren og let forurenet jord så vidt mulig
  • at lade håndtering af overskudsjord indgå i forbindelse med lokalplanlægning og byggemodning af nye bolig- og erhvervsområder.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Ikast-Brande Kommunes overordnede mål er, at genanvende så store affaldsmængder som muligt -alternativt, at omsætte affaldet til ressourcer til fornyet anvendelse og minimere affaldsmængderne til deponi. Målet er, at bygge videre på Affaldsstrategi 2005-2008, hvor mindst 65 % af affaldet skal genanvendes, højst 26 % skal forbrændes og højst 9 % skal deponeres. Denne prioritering er senest godkendt i kommunens affaldsregulativer i efteråret 2007.

  Bæredygtighedsprincippet vil fremover være en væsentlig faktor for Affaldsområdet. Som en del heraf bliver en af fremtidens store udfordringer at bevidstgøre vores borgere om, at affald er en ressource, som skal udnyttes i størst muligt omfang, så vi i fællesskab sikrer vækst og velfærd til gavn for den enkelte borger og virksomhed og til gavn for miljøet.

  Det er Ikast-Brande Kommunes mål, at have fokus på gode og nære affaldsordninger og sikre udvikling af ordningerne, hvilket også er indarbejdet i Byrådets vision for Ikast-Brande Kommune. Visionen skal medvirke til, at vi arbejder for at skabe fremtidssikrede løsninger set i forhold til lovgivning og globale og nationale tendenser.

  Vores egen adfærd som virksomhed skal være bæredygtig og signalere miljømæssig og social ansvarlighed. Vores håndtering af affald og valg af behandlingsform skal ske, så ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt.

  Kommunens affaldspolitik og affaldsordninger er beskrevet i Affaldsplan 2009-2012 og i affaldsregulativerne for husholdninger og erhverv. Ikast-Brande kommune har ifølge miljøbeskyttelsesloven pligt til at anvise hvilke muligheder, der er for at komme af med sit affald. Kommunen har beskrevet dette i affaldsplanen og regulativer, der beskriver de kommunale affaldsordninger.

  Ikast-Brande Kommune skal sørge for, at de affaldstyper og mængder, der bliver produceret i kommunen, kan blive behandlet forsvarligt. Der er ingen deponeringsanlæg eller forbrændingsanlæg beliggende i Ikast-Brande Kommune. Kommunen er medejer af de fælles kommunale selskaber L90, Østdeponi og Deponi.net. L90 varetager forbrænding af affald fra 13 jyske kommuner og råder over forbrændingsanlægget i Måde ved Esbjerg. Østdeponi ejes af 7 kommuner og råder over et deponi (losseplads) ved Fasterholt, Herning. Det deponi lukker pr. 16. juni 2009, herefter skal deponiaffald bortskaffes til deponianlægget i Silkeborg via Deponi.net.

  Genbrugspladser

  Der er 4 genbrugspladser i Ikast-Brande Kommune. De er placeret i Ikast, Bording, Brande og Nørre Snede, du kan finde dem på kortet.

  Ikast-Brande Kommunes genbrugspladser er alle af en høj standard. Nørre Snede genbrugsplads er netop blevet udvidet betydeligt, Brande genbrugsplads er nyetableret og indviet i 2007, og Bording genbrugsplads er udvidet i 2006. Ikast-Brande kommune vurderer derfor, at de eksisterende genbrugspladser kan tilgodese behovet for aflevering af affald i planperioden (12 år).

  Alle borger og virksomheder i Ikast-Brande Kommune kan benytte genbrugspladserne. Der må højest afleveres affald i typer, sammensætning og mængder svarende til hvad en husstand producerer. Affaldet skal sorteres i henhold til de gældende retningslinjer som er beskrevet i kommunens regulativer. Ikast-Brande kommune har lavet en sorteringsvejledning, der fortæller hvordan man bedst sorterer affaldet.

  Affald fra private

  Alle grundejere skal være tilmeldt en dagrenovationsordning. I byområderne skal grundejerne benytte den kommunale renovationsordning. I landområderne kan husstanden vælge mellem den kommunale og en privat renovationsordning. Der gælder dog samme pligter for sortering og afhentning af affaldet.

  Private husstande skal som udgangspunkt sortere deres affald i to fraktioner: grønt og gråt. Gråt affald bliver kørt til forbrænding på L90 forbrændingsanlægget ved Esbjerg. Det grønne affald bliver i dag komposteret på affaldsbehandlingsanlægget Østdeponi, ved Fasterholt, Herning kommune.

  Affald fra erhverv

  Alle virksomheder er forpligtiget til at håndtere, sortere og bortskaffe deres affald i henhold til Ikast-Brande Kommunes affaldsregulativ med tilhørende bilag. Se bestemmelserne "Regulativ for erhvervsaffald" og i det tilhørende "Bilag til regulativ for erhvervsaffald".

  Virksomheder har ofte store mængder affald, som typisk er mere ensartet end husholdningsaffald. Det er derfor let at genanvende erhvervsaffald.

  Ikast-Brande kommune har lavet en vejledning til virksomhederne om erhvervsaffald: "Generel vejledning for erhvervsaffald". Desuden er der lavet en folder, der fortæller om sortering af virksomhedernes affald: "Alle virksomheder skal sortere deres affald".

  Affaldsprodukter som gødning

  Rensningsanlæg og nogle industrier producerer affaldsprodukter, som landbruget og skovbruget kan bruge som gødning eller strukturforbedrende middel. Ved brug af affaldsprodukter til jordbruget skal reglerne i slambekendtgørelsen følges.

  Byggeaffald

  Nedrivning af bygninger må ikke ske uden skriftlig tilladelse fra Ikast-Brande Kommune. Den der ønsker at rive ned skal udfylde og sende et anmeldeskema til godkendelse inden arbejdet påbegyndes. Der kan opnås tilladelse til brug af nedknust genanvendelige byggematerialer til erstatning for stabilgrus mv.

  Overskudsjord

  Ren jord bortskaffes i dag til genanvendelsesprojekter. Jorden indbygges eksempelvis i støjvolde, til skibakker eller udbringes på jord i omdrift. Størstedelen af den forurenede overskudsjord bortskaffes til jordrenseanlæg.

  Kommunen vil i planperioden arbejde på at udpege nye områder til nyttiggørelse af både ren og let forurenet overskudsjord. Arealerne til de formål skal som hovedregel lokaliseres i områder med begrænsede drikkevandsinteresser. Overskudsjord kan bl.a. indgå i planlægningen af nye bolig- og erhvervsområder.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden