Gå til hovedindhold

Byfornyelse og byomdannelse

Byfornyelse og byomdannelse

Ikast strøgcenter indefra
 • Læs op

Indhold

  RETNINGSLINJER

  1. Byomdannelsesområder skal afgrænses i kom­muneplanen.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  • at forbedre ældre byområder og byernes fysiske og arkitektoniske rum
  • at undersøge mulighederne for at ændre anvendelsen af ældre erhvervsområder, der er under forandring, f.eks. på grund af nedslidthed eller ny anvendelse
  • at gennemføre en borgerorienteret byfornyelse i Nørre Snede.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Byfornyelse

  BORDING UNITE[d] 2011 - 2016

  Sammen med Realdania, Ikast-Brande Kommune og tre udefrakommende ekspertteams arbejdede Bording visionsgruppe i 2012 intensivt med at formulere en ny byprofil med fokus på fællesskab, bosætning og et aktivt fritidsliv. Resultatet blev visionen om den familievenlige pendlerby og idekataloget BORDING UNITE[d]. Den grundige visionsproces genoplivede og styrkede byens umiskendelige ressource som frivilligheds- og fællesskabsby.

  Idékatalog dannede grundlag for arkitektkonkurrencen: Nyt Centrum til Bording. Et centralt greb i projektet er den landskabelige invasion, med symbolske 2.335 nye træer i Bording, ligeså mange som antallet af indbyggere. Projektet skaber nye oplevelsesrige og trygge rammer og der skabes en koncentration af liv og fællesskab i centrum, som vil fremme det spontane og styrke det stadsbundne byfællesskab.

  Omstillingen er blevet til ved at koncentrere og intensivere nye grønne byrum med nye attraktive forbindelser mellem centrum og de aktive områder i byens periferi. Intentionen er, at dagligdagens gøremål skal trække mange flere mennesker ind gennem midtbyen som til gengæld vil inviterer til ophold og uformelle møder.

  Projektet blev indviet 3. oktober 2016.

  Sammen med Realdania udvikler vi en pulje til "Mere Liv og Nye Traditioner" i de nye byrum. 

  Byfornyelse med hjertet 2009 - 2012

  I foråret 2009 igangsatte vi et samarbejde med 48 lokale borgere om områdefornyelse i Nørre Snede. Den forhenværende centerby, som siden kommune sammenlægningen havde beskrevet sig selv som bindestregen i Ikast-Brande Kommune, ville finde sin nye identitet. Det fælles arbejde handlede grundlæggende om samarbejde, tillid, konsensus og handlekraft. De fælles fokuspunkter var de mest oplagte områder i byen:

  • De nedslidte og identitetsløse grønne områder. I dag er de fine områder med høj rekreativ værdi
  • Den triste rutebilstation. I dag er den nedlagt og flyttet fra udkanten af byen til midtbyen
  • Den forladte og hærgede SPAR-bygning. I dag er den nedrevet og området er omdannet til rutebilstation
  • Byens trafikerede og opsplittende vejkryds i bymidten. I dag er krydset omdannet til shared space og torv med mulighed for leg og ophold.

  Der var indvielse af byfornyelsen og Torvet 23. juni 2012.

  Ikast-Brande Kommune vandt i 2011 KL's pris for bedste borgerdialog og Nørre Snede er i dag en by med større konsensus og en fokuseret handlekraft til glæde for det stedsbundne byfællesskab.

  Som en synergieffekt bliver der nu arbejdet på en ny folkeskole og nyt bibliotek. Samtidig bliver der investeret i nye boliger i midtbyen - i et tidligere, mindre erhvervsområde.

  Byomdannelse

  Planloven giver mulighed for, at Byrådet kan af­grænse såkaldte byomdannelsesområder i kom­muneplanen, f.eks. områder, hvor miljøbelastende erhvervsformål eller lignende aktivi­teter er ophørt eller under afvikling. De ældre erhvervsområder ligger ofte enten cen­tralt i byerne eller lige uden for den centrale by­del.

  En central placering af erhvervsområder er i nogle tilfælde i konflikt med interesserne i f.eks. omkringliggende boligområder. Virksomheder kan blive nødt til at bruge mange ressourcer på f.eks. støj- eller lugtdæmpning. Det er desuden ofte fy­sisk umuligt for virksomheden at udvide, og den kan trafikmæssigt være vanske­ligt tilgængelig med store transporter. Den centrale placering er til gengæld værdifuld for etablering af f.eks. serviceudbud, kultursteder, butikker, serviceerhverv el­ler rekreative områder.

  Det er imidlertid også vanskeligt at omdanne de nedslidte erhvervsområder, da alle virksomheder ikke ophører deres belastende funktioner på samme tid. For eksempel kan støj fra eksisterende virksomheder udgøre en barriere for at blande anvendelsen af et byomdannelsesområde. Planloven giver mulighed for at anvende særlige "værktøjer" til at sætte skub i byomdannelsen. F.eks. en midlertidig overskridelse af de vejleden­de støjgrænser, så man i en overgangsperiode kan have f.eks. et boligområde tæt op ad fungerende erhverv - indtil erhvervet er ophørt.  

  Mulighed for byomdannelse i Ikast og Brande

  Ikast-Brande Kommune vil undersøge, om der er behov for at gennemføre byomdannelse i Ikast og Brande i planperioden. I Ikast er der især fokus på erhvervsområdet mellem Orionvej og Siriusvej og på erhvervsområdet ved Rømersvej, Industrivej og Trigesvej. Begge områder har en tæt placering på et boligområde og dermed mulighed for miljøkonflikter.

  Hvis miljøbelastende erhvervsformål eller lignende aktivi­teter i områderne ophører eller viser sig under under afvikling, vil vi afgrænse områderne til byomdannelse. Det vil ske i et kommuneplantillæg. I kommuneplantillægget vil der blive fastlagt rammer for den efterfølgende lokalplanlægning.

  Hvis  der bliver konkret behov for byomdannelse, vil Kommunen samarbejde med virksomhedsejerne i byomdannelses­området for at nyudvikle anvendelsen af det enkelte erhvervsområde.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden