Gå til hovedindhold

Byggeri i det åbne land

Byggeri i det åbne land

Gold og høstet mark
 • Læs op

Indhold

  RETNINGSLINJER

  1. I landzone kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse fra Kommunen til at opføre nyt byggeri, foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.
  2. Som udgangspunkt kan der ikke opføres nye boliger eller anlæg i det åbne land. 

  Link til kommuneplanens mål for udviklingen i det åbne land

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  • at fastholde adskillelsen mellem land og by
  • at sikre, at byggeri og anlæg, der nødvendigvis må etableres i landzone, som udgangspunkt etableres i tilknytning til eksisterende landsbyer med mindre, der er tale om byggeri og anlæg til jordbrug
  • at sikre, at byggeri og anlæg, der kræver landzonetilladelse, tilpasses det omgivende landskab og byggeri
  • at byggeri i det åbne land indpasses i landskabet og den øvrige bebyggelse på en harmonisk måde. 

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Meget af kommunens areal er åbent land, dvs. områder, som ikke er bebygget eller planlagt til bebyggelse. Størstedelen af arealerne i det åbne land drives som landbrug eller skovbrug.

  Udviklingen i det åbne land bliver reguleret gennem en lang række lovgivninger, fx planloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven, miljøbeskyttelsesloven og landbrugsloven. Hele landet er efter planloven inddelt i tre zoner: Byzone, sommerhusområde og landzone. Uden for de planlagte byzoner og sommerhusområder bliver det åbne land reguleret af de såkaldte landzonebestemmelser. De fastlægger, at områder i landzone som udgangspunkt skal friholdes for anden bebyggelse end den, som er nødvendig for landbrug, skovbrug og fiskeri.

  Der er mange modsatrettede interesser i det åbne land. Planloven skal sikre, at planlægningen for det åbne land tager højde for de samfundsmæssige interesser, der er i forbindelse med anvendelsen af arealerne i det åbne land.

  Administrationen af landzonen 

  Skal hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land for at bevare kvaliteterne i det åbne land og for at fastholde adskillelsen mellem land og by. Landzoneadministrationen medvirker samtidig til at sikre kvalitet i byer og landsbyer ved at henvise byggeri til eksisterende byer og landsbyer.
   
  I landzone kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse fra Kommunen til at opføre nyt byggeri, foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Kommunen skal i forbindelse med ansøgninger om landzonetilladelse lave en konkret vurdering af de lokale forhold.
   
  Planloven indeholder en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse. For eksempel kræver det ikke tilladelse at opføre bygninger til brug for landbrugsdriften, hvis bygningerne bliver placeret tæt ved de eksisterende bygninger. Loven giver også mulighed for at indrette en bolig eller visse typer af virksomheder i tomme landbrugsbygninger uden tilladelse.
   
  Før Kommunen meddeler en landzonetilladelse til en ansøgning, skal naboerne som udgangspunkt have mulighed for at udtale sig om det ansøgte. Kommunens afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet.

  Anlæg og byggeri i det åbne land

  Skal respektere de eksisterende fredninger og relevant lovgivning herunder f.eks. naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper og bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger. Desuden skal anlæg og byggeri respektere kommuneplanens retningslinjer for beliggenhed af forskellige arealer i det åbne land.
   
  Ikast-Brande Kommune er rig på landområder af høj landskabelig, naturmæssig og kulturhistorisk værdi, som gør kommunen til et eftertragtet sted at bo. Derfor arbejder Kommunen ud fra et ønske om, at alt byggeri i det åbne land bliver indpasset i landskabet og den øvrige bebyggelse på en harmonisk måde. Kommunen har mulighed for at stille specifikke krav til byggestil og materialevalg.
   
  Naturbeskyttelsesloven indeholder et generelt forbud mod reklamer i det åbne land, herunder lysreklamer. Formålet er at undgå eller begrænse alt lys fra kraftige lyskilder, der kan genere og ødelægge oplevelsen af naturen.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden