Gå til hovedindhold

Friluftsliv

Friluftsliv

 • Læs op

Indhold

  RETNINGSLINJER

  Retningslinjer for ferie- og fritidsanlæg:

  1. Ved udlæg af arealer til ferie- og fritidsanlæg skal man sikre:
   • at der bruges mindst mulig landbrugsjord. Det gennemsnitlige arealforbrug til en ferie- og fritidsbebyggelse inkl. fællesarealer m.v. må ikke overstige 1 ha/1000 etage-m2
   • at ferie og fritidsanlæg som hovedregel placeres i tilknytning til større bymæssige bebyggelser og på en sådan måde, at de indgår i og forbedrer byens rekreative områder
   • at oplevelsen af de natur-, landskabelige- og kulturhistoriske værdier ikke forringes, og at tilgængeligheden for borgerne ikke indskrænkes
   • at spildevandsudledning ikke hindrer opfyldelse af målsætning for recipienten
   • at nye anlæg ikke planlægges på en sådan måde, at arealernes rekreative værdi forringes.
  2. Når der etableres nye ferie- og fritidsanlæg, eller når eksisterende, godkendte anlæg udvides, skal de øvrige interesser i det åbne land i videst muligt omfang styrkes gennem en helhedsorienteret planlægning.
  3. Større ferie- og fritidsanlæg samt campingpladser kan som udgangspunkt kun etableres på baggrund af en forudgående kommune- og lokalplanlægning.
  4. Særligt støjende friluftsanlæg skal placeres i god afstand fra boligområder og andre støjfølsomme områder eller placeres i områder, som i forvejen er støjramte (for eksempel ved overordnet vej- og jernbanenet). Omkring de udpegede ferie- og fritidsanlæg, der er særligt støjende, skal der udlægges støjkonsekvenszoner.

  Retningslinjer for rekreative ruter:

  1. Der må ikke foretages dispositioner, som forhindrer opretholdelsen af de udpegede, rekreative ruter.

  Retningslinjer for golfbaner:

  1. Ved udlæg af nye arealer til golfbane eller ved udvidelse af eksisterende anlæg skal man sikre naturbeskyttelsesinteresser, lavbundsarealer samt kulturhistoriske og landskabelige bevaringsværdier.
  2. Ved anlæg af nye golfbaner skal man:
   • i kommune- og lokalplaner sikre en flersidig anvendelse af arealerne og offentlig adgang til golfbanerne
   • sikre beskyttelsen af grundvandsressourcerne.
  3. Nye golfbaner skal placeres og udvides i overensstemmelse med vejledningen "Lokalisering af Golfbaner" udgivet af Miljøministeriet i 2006.
  4. Golfanlæg der drives eller etableres som klub/forening i Dansk Golf Unions regi forudsættes at respektere unionens aftale med Miljøministeriet om, at anlæggets drift sker uden anvendelse af pesticider og med begrænset anvendelse af kunstgødning.

  Retningslinjer for kolonihaver:

  1. Nye kolonihaveområder skal placeres bynært.
  2. De udpegede kolonihaver må ikke nedlægges uden tilladelse fra byrådet.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  • Vi vil give borgerne flere muligheder for et aktivt friluftsliv i det åbne land. Friluftsaktiviteter som respekterer naturens særlige kvaliteter
  • Vi vil have øget fokus på at formidle borgernes muligheder for et aktivt friluftsliv
  • Vi vil synliggøre stinettet og gøre det tilgængeligt og sammenhængende
  • Vi vil samarbejde med private lodsejere og Naturstyrelsen om at udvide stinettet

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Danmark er et landbrugsland og vores åbne landskab er som udgangspunkt forbeholdt landbruget. Vi skal derfor planlægge  vores ferie- og fritidsanlæg, så vi bruger mindst mulig landbrugsjord.

  Nye rekreative anlæg må ikke gribe forstyrrende og forringende ind i oplevelsen af vores  landskabelige- og kulturhistoriske værdier. Derfor er det nødvendigt at integrere planlægningen for ferie- og fritidsanlæg med planlægningen for naturbeskyttelse og -forbedring, med landskabsplanlægningen og med planerne for skovrejsning.

  Nye anlæg må heller ikke indskrænke offentlighedens tilgængelighed til eksisterende rekreative områder.

  Samtidig er det vores opgave sammen med Naturstyrelsen og private lodsejere at finde de fornødne arealer til nye rekreative ophold f.eks. i tilknytning til stisystemer og andre væsentlige, eksisterende rekreative anlæg.

  Særligt støjende friluftsanlæg

  Nogle friluftsanlæg er særligt støjende, for eksempel knallert- og motorbaner samt skydebaner. Vi forklarer støj som en uønsket lyd, der medfører gener for det enkelte individ.

  Støjende friluftsanlæg skal man så vidt muligt placere i god afstand (500-1000m) fra områder med støjfølsom anvendelse, f.eks. boligområder. Det vil være hensigtsmæssigt i stedet at placere de særligt støjende friluftsanlæg i nærheden af anlæg, som støjer i forvejen, f.eks. veje, jernbaner, flyvepladser, virksomheder, vindmøller, skydebaner eller motorsportsanlæg.

  Rekreative ruter

  Ikast-brande kommune krydses af mange regionale og nationale stisystemer og har også mange lokale stier, der opfordrer til rekreativt brug.

  Det er vigtigt for friluftslivet, at man kan komme rundt i landskabet. Det tætte net af mindre veje, markveje og stianlæg er i den forbindelse af stor betydning for muligheden for at udfolde et mangfoldigt friluftsliv. Det kan forbedre friluftsmulighederne, hvis skove, søer og visse andre udyrkede arealer bliver tilgængelige via stinettet.

  Eksisterende veje og stier, der har betydning for offentlighedens adgang til naturen, skal i størst mulig omfang opretholdes. Hvis det på grund af anden planlægning ikke er muligt at opretholde væsentlige vej-og stiforbindelser, er kommunen/lodsejeren forpligtet til at finde alternativer for den gående og cyklende færdsel, så tilgængeligheden til naturen opretholdes eller øges.

  De rekreative ruter, som er vist på kortet, kan man dele op i følgende kategorier:

  • Nationale ruter
  • Regionale ruter

  De nationale ruter er primært cykelruter, som går gennem flere landsdele - fra nord til syd og fra vest til øst. De regionale ruter går mellem byer og over kommunegrænser.

  Strategi for aktivt friluftsliv

  I denne planperiode vil vi lave en Friluftsstrategi, hvor vi specifikt har fokus på borgernes muligheder for aktivt at bruge naturen.

  Friluftsstrategien bliver en oversigt over netværk og muligheder, aktiviteter og initiativer til brug for både borgere og administration. Strategien skal altså formidle handlemuligheder, kortlægning af områder for handling, puljer og netværk i lige så høj grad som den skal være en liste over konkrete aktiviteter, som vi som kommune skal realisere over en årrække. Det betyder, at vi med Friluftsstrategien inviterer til borgerinitiativer og samarbejder på kryds og tværs af kommunens byer og de etablerede foreninger, i nye midlertidige netværk opstået omkring aktuelle initiativer. 

  Golfbaner

  Anlæg af nye golfbaner vil normalt forudsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan, bortset fra f.eks. baner placeret på eksisterende idrætsanlæg.

  Fordi golfbaner ofte placeres i områder med stor herlighedsværdi, er det et krav til planlægningen, at offentligheden fortsat har adgang til områderne.  Der skal derfor som en følge af etableringen af golfanlægget, ske en forbedring af den almene, rekreative brug af området i form af stier og opholdsarealer.

  Man skal ligeledes sikre gode eller forbedrede levesteder for vilde planter og dyr inden for anlægget. Af hensyn til både fauna og grundvand skal man tilrettelægge golfanlæggene således, at vandforbrug, gødskning og brug af pesticider bliver mindsket.

  Man skal placere og udvide nye golfbaner i overensstemmelse med vejledningen "Lokalisering af Golfbaner", som blev udgivet af Miljøministeriet i 2006.

  Dansk Golf Union har i 2005 indgået en aftale med Miljøministeren og Kommunernes Landsforening. Aftalen har til formål på sigt at afvikle pesticidforbruget på danske golfbaner. I forlængelse af vejledningen "Lokalisering af Golfbaner" har Dansk Golf Union udgivet deres egen vejledning "Golf, natur og friluftsliv" til brug i lokalplanlægningen.

  Kolonihaver

  Ifølge planloven skal kommuneplanen indeholde rammer for indholdet af lokalplaner, som sikrer, at der er udlagt bynære arealer til kolonihaver i et antal og med en placering, der er i overensstemmelse med bebyggelsesforholdene og mulighederne for at udlægge kolonihaver i kommunen. 

  Loven om kolonihaver sikrer, at kolonihaver er en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Ifølge loven må man ikke nedlægge et varigt kolonihaveområde helt eller delvis uden byrådets tilladelse. Nedlæggelse kan kun ske, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan blive tilgodeset et andet sted i kommunen. Inden området bliver ryddet, skal man anlægge et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det nedlagte område.

  Kolonihaveområder skal så vidt muligt ligge i, eller i nærheden af byzone med let adgang fra boligområderne. Områderne skal normalt rumme mindst 20 haver pr. ha inkl. veje og fællesarealer, og husenes størrelse må ikke overstige 40 m².

  Kolonihaver kan enten være overnatningshaver eller daghaver. Overnatningshaver er typisk 400-600 m2 i grundareal. I overnatningshaver må man overnatte i sommerhalvåret, og der er oftest et mindre hus på grunden.

  Daghaver er typisk 50-400 m2. Daghaver betegnes også som nyttehaver og pensionisthaver. Det internationale kolonihaveforbund har et mål om at opnå en kolonihavedækningsgrad på 10 % af antallet af etageboliger. Det internationale mål kan være et pejlemærke ved fastlæggelse af lokale mål baseret på lokale behov.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden