Gå til hovedindhold

Højspændingsanlæg og gasledninger

Højspændingsanlæg og gasledninger

 • Læs op

Indhold

  RETNINGSLINJER

  1. Reservationer til de fremtidige ændringer/udbygning af luftledningsnettet over 100 kV skal fastlægges i kommuneplanen i forbindelse med revisionen hvert 4. år. De mere detaljerede retningslinjer skal fastlægges i særlige VVM-tillæg forud for konkrete projekter til luftledninger på mindst 2 km med tilhørende stationer på 150/132 kV og 400 kV.
  2. I en zone på 200 meters afstand må der ikke ske aktiviteter, der kan true leveringssikkerheden for naturgas. Mindre betydende afvigelser fra de reserverede arealer kan dog accepteres.
  3. Høje objekter nær Energinet Eltransmissions luftledningsanlæg, bør som minimum placeres i en afstand på objektets fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.
  4. Høje elektrisk ledende objekter nær Energinet Eltransmissions jordkabelanlæg, bør ikke placeres nærmere end 50 m fra respektafstanden til jordkabler, uden foranstaltninger for beskyttelse mod spændingsstigning i jorden
  5. Solcelleanlæg accepteres ikke i servitutarealet for Energinet Eltransmissions el-anlæg, da de til enhver tid skal kunne komme uhindret ind til deres anlæg for at foretage eventuelle reparationer samt almindeligt servicearbejde.

  Retningslinjer for 400 kV højspændingsforbindelsen Kassø-Tjele

  Højspændingsforbindelsen har et samlet forløb på ca. 174 km, heraf ca. 35
  km igennem Ikast-Brande Kommune.

  1. Der reserveres et 200 m bredt etableringsbælte til linjeføring for 400 kV højspændingsforbindelsen fra Kassø til Tjele.
  2. På arealer omfattet af etableringsbæltet, må der ikke uden forudgående.
  3. kontakt til Energinet.dk udlægges areal til miljøfølsom anvendelse eller gives tilladelse til opførelse af ny bebyggelse mv.
  4. Når anlægget er etableret, og der er tinglyst et deklarationsbælte om anlægget, ophæves reservationen til etableringsbæltet.

  Anlægget skal etableres som en luftledningsløsning bortset fra delstrækningen ved Bølling Sø på ca. 4,5 km, hvor anlægget kabellægges med tilhørende kabelovergangsstationer.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  • at el- og naturgasdistributionen kan foregå effektivt - med stor forsyningssikkerhed og med så få gener for omgivelserne som muligt
  • at reducere den samlede længde af luftbårne højspændingsledninger
  • at kabellægning af elledninger sker, hvor elledningerne giver de største landskabelige gener

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Kortet viser, hvor der er reserveret arealer til højspændings- og naturgasledninger, som har regional betydning. Det er normalt ledninger, som løber igennem flere kommuner.

  Højspændingsanlæg og naturgasanlæg lægger i sig selv kun beslag på et begrænset areal, men de kan påvirke omgivelserne visuelt - i stor afstand. Dertil kommer, at at man skal reservere større arealer til anlæggenes tilhørende deklarationsarealer (dvs. byggelinjer, sikkerhedszoner m.m.). Når man udbygger det overordnede transmissionsnet, skal man derfor tage hensyn til både økonomiske og landskabelige interesser.

  Det overordnede el- og naturgasnet i Danmark er ejet af Energinet.dk, der er en selvstændig, offentlig virksomhed.

  Højspændingsanlæg

  Energinet.dk tilrettelægger i samarbejde med os en samlet, langsigtet prioritering af de nødvendige ændringer i det eksisterende højspændingsnet i kommunen og af den kommende udbygning med henblik på at nedbringe generne fra luftledninger mest muligt.

  Det eksisterende højspændingsnet i kommunen er ved at blive saneret. Energinet.dk arbejder i den forbindelse på, at fjerne luftledninger i visse byområder og i områder af særlig landskabelig interesse. Ledningerne bliver i stedet lagt i kabler i jorden.

  400 kV-luftledningsforbindelse fra Kassø til Tjele

  Den 4. november 2008 indgik alle folketingets partier bortset fra Enhedslisten en aftale om retningslinjer for den fremtidige udbygning af elnettet i Danmark. I aftalen indgår blandt andet en fordobling af kapaciteten på den eksisterende 400 kV-luftledningsforbindelse fra Kassø til Tjele. Aftalen betyder også, at man som udgangspunkt skal etablere nye 132 og 150 kV-forbindelser som kabler i jorden i henhold til en sammenhængende kabelhandlingsplan.

  Luftledningsforbindelsen Kassø-Tjele går gennem Ikast-Brande kommune. Anlægget bliver opgraderet med nye 400 kV luftledninger med plads til to ledningssystemer på nye master i nyt design. Det nye anlæg vil som udgangspunkt følge den eksisterende linjeføring med kabellægning over kortere strækninger ved Engesvang og Bølling Sø. Forventet idriftsættelse i 2013-2014.

  400 kV- og 150 kV-luftledninger på over 2 km kan kun blive etableret på baggrund af et kommuneplantillæg og en vurdering af anlæggets virkninger på miljøet, en såkaldt VVM.

  Miljøministeriet skal godkende 400 kV-højspændingsforbindelsen mellem Kassø og Tjele efter naturbeskyttelseslovens § 20. Derfor og fordi anlægget kræver planlægning i mere end to kommuner, er det Miljøministeriet, der varetager planlægningen for anlægget. Miljøministeriet offentliggjorde således i december 2010 udstedelsen af et kommuneplantillæg til Ikast-Brande Kommuneplan 2009 - 2021 for "Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele" samt VVM-tilladelse til den del af anlægget, der løber gennem Ikast-Brande kommune.

  Vi har indarbejdet kommuneplantillæggets retningslinjer i kommuneplanen.

  Tinglyst deklaration om respektafstand

  Langs Energinet.dk's lednings- og kabelanlæg er der tinglyst deklaration om respektafstand i forhold til stærkstrøms-bekendtgørelsen. Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til lednings- og kabelanlæggene ikke kan blive etableret anlæg af nogen art, herunder beplantning, uden meddelt dispensation. Deklarationsarealet administreres meget restriktivt, så dispensation kan ikke forventes meddelt.

  Sikkerhedsafstande til vindmøller

  Det anbefales, at placering af vindmøller ikke medfører en risiko for kollision med Energinet.dk's luftledningsanlæg, hvis vindmøllen skulle vælte. Det betyder, at det anbefales, at vindmøllen som minimum placeres i en afstand fra deklarationsarealet langs luftledningen svarende til vindmøllens fulde højde. Et havari på f.eks. en vindmølle der medfører, at lederne på højspændingsanlægget brydes, kan få store følger for højspændingsanlægget.

  For vindmøller gælder, at de kan påføre jordkabler skader ved lynnedslag, hvorfor det anbefales, at vindmøller ikke placeres nærmere end 50 m fra deklarationsareal til elkabelanlæg (jordkabler).

  Flyvesikkerhed

  Man skal anmelde højspændingsanlæg på 100 m og derover til statens luftfartsvæsen. Inden opstilling af anlægget skal der være udstedt en attest om, at anlægget ikke skønnes at udgøre en fare for flyvesikkerheden.

  Hvis man ønsker yderligere information om Energinet.dk's lednings- og kabelanlæg for højspænding, kan man læse mere på Energinet.dk´s hjemmeside ved at klikke på linket i højre side.

  Gasledninger

  Det danske gasforbrug bliver dækket af gasproduktionen fra felterne i Nordsøen. Da den danske gasproduktion falder, er der behov for at importere naturgas. Det giver behov for nye gastransmissionsanlæg.

  I Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 har vi ikke udlagt nye arealreservationer til naturgastransmissionsanlæg, naturgaslagre og naturgasledninger.

  Class-location-zone (observationszone)

  Planmyndigheden har pligt til at sende lokalplanforslag og zonelovsansøgninger, der åbner mulighed for at bygge nyt eller ændrer brugen af bygninger og arealer, til høring hos Energinet.dk, hvis det er inden for 200 m fra gastransmissionsledninger. I forbindelse med lokalplanlægningen for disse områder skal Energinet.dk i samarbejde med Arbejdstilsynet vurdere sikkerheden samt class locations bestemmelser inden en tilladelse kan gives.

  Tinglyst byggefri zone

  Omkring Energinet.dk's transmissionsledninger er der tinglyst en zone på 2x20m, indenfor hvilken der ikke må opføres bygninger til ophold for mennesker.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden