Gå til hovedindhold

Støjbelastede arealer

Støjbelastede arealer

 • Læs op

Indhold

  RETNINGSLINJER

  1. Støjbelastede områder må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. I den fælles planlægningszone for støj kan der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse, før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt.
  2. Særligt støjfølsom anvendelse kan kun udlægges, når støjforholdene er dokumenteret og vurderet som acceptable.
  3. Særligt støjende fritidsanlæg skal placeres i god afstand fra områder med støjfølsom anvendelse eller i områder, der er støjramte (fx. ved overordnet vej- og jernbanenet).
  4. Omkring planlagte særligt støjende friluftsanlæg skal der udlægges støjkonsekvensområde.
  5. Nye boligområder skal placeres uden risiko for utilfredsstillende støj fra trafikanlæg, virksomheder, støjende fritidsaktiviteter og lignende. Erhvervsområder skal friholdes for nyopførsel af boliger.
  6. I forbindelse med byomdannelsesprojekter skal der især være opmærksomhed på at aflaste boligområder og enkeltliggende boliger for støj.
  7. Nye områder til offentlig virksomhed og lignende skal placeres, så trafikstøj ikke overstiger 55 dB (A) og virksomhedsstøj ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Områderne skal også placeres, så afstanden til erhvervsområder med særlige beliggenhedskrav bliver mindst lige så stor som angivet i retningslinjerne for disse virksomhedstyper.
  8. Støjzoner er placeret, så de svarer til et støjniveau på:
   • 55 dB(A) omkring større veje
   • 60 dB(A) omkring jernbaner
   • 55 dB(A) og 50 dB(A) (DENL) omkring Karup Lufthavn
   • 45 DB(A) (DENL) omkring lokale flyvepladser
  9. Ubebyggede arealer indenfor støjzonerne langs veje og jernbaner må ikke udlægges til boligbebyggelse eller lignende støjfølsom anvendelse. Det gælder dog ikke, hvis støjdæmpning langs veje og jernbaner sikrer, at støjniveauet i de nye områder ikke overstiger 55 dB(A) henholdsvis 60 dB(A).
  10. Ubebyggede arealer indenfor støjzonerne 55 dB(A) omkring Karup Lufthavn og 45 dB(A) omkring de lokale flyvepladser må ikke udlægges til boligbebyggelse eller lignende støjfølsom anvendelse. Ligeledes må de ubebyggede arealer i støjzonerne ikke udlægges til rekreative formål med overnatning (sommerhuse, campingpladser og lignende).
  11. Støjkonsekvenszoner omkring vindmølleområder er områder, hvor der er støj, og hvor der derfor er begrænsede anvendelsesmuligheder. I støjkonsekvenszonerne må der ikke etableres nye boliger nærmere end 4 gange den totale møllehøjde, og der må ikke etableres støjfølsom anvendelse i en afstand af 8 gange den totale møllehøjde.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  • at støjende anlæg, virksomheder og aktiviteter placeres og drives, så de ikke generer  omgivelserne
  • at tilvejebringe gode muligheder for udbygning af eksisterende fritidsanlæg eller placering af  nye fritidsanlæg i det åbne land

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Udlæg af områder

  Det er vigtigt, at vi placerer støjende anlæg, virksomheder og aktiviteter der, hvor de ikke generer omgivelserne. Og omvendt må vi sikre, at vi ikke udlægger støjfølsomme boligområder, rekreative områder eller lignende i nærheden af de støjende aktiviteter.

  Når vi udlægger områder til støjfølsom anvendelse inden for arealer, som er udsat for støjpåvirkning fra flere støjkilder samtidigt, skal lokalplanlægningen sikre, at retningslinjerne overholdes. Dette gælder både boligområder, rekreative områder og støjfølsomme erhvervs- og centerområder som f.eks. undervisningslokaler, hoteller, kontorer og institutioner.

  I forbindelse med udlæg af områder til støjfølsom anvendelse skal vi tage stilling til, om der er behov for støjafskærmning og zoneopdeling af områderne, så vi sikrer acceptable støjforhold.

  Den fælles/samlede planlægningszone

  De arealer, som er udsat for støjpåvirkning fra flere støjkilder samtidigt herunder trafik, virksomheder og støjende fritidsaktiviteter, kalder man den fælles eller samlede planlægningszone for støj. I sådan en zone vil en ændring af et areals anvendelse til støjfølsomme formål kræve, at vi er ekstra opmærksomme på støjforholdene - også udover det som fremgår af miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for den enkelte aktivitets påvirkning.

  Ikast-Brande Kommune fastlægger den fælles planlægningszone i forbindelse med kommuneplanlægningen og ved miljøgodkendelser af virksomheder.

  Trafikstøj

  I den samlede/fælles planlægningszone indgår støj fra overordnede veje, jernbaner og flyvepladser. For vejnettet er beregningen baseret på trafiktællinger og for jernbaner har miljøstyrelsen fastsat grænser for støj og vibrationer ud fra den kendte trafik på jernbanenettet. For at beskytte mod vibrationer skal vi mindst holde en afstand mellem jernbaner og boliger på 50m.

  Støjbelastningen fra flyvepladser er fastsat ud fra de støjforudsætninger, der indgår i miljøgodkendelserne.

  Erhvervsstøj

  I den samlede/fælles planlægningszone indgår også støj fra særlige erhvervsområder, støjende enkeltvirksomheder i landzone, grusgraveområder og større, enkeltliggende grusgrave og vindmøller.

  Erhvervsområder, der er udlagt til "Virksomheder med særlige beliggenhedskrav" indgår med en konsekvenszone på 500 meter til nærmeste støjfølsom anvendelse. Støjende virksomheder i landzone er udlagt med planlægningsafstande efter virksomhedskategori.

  Støj fra vindmølleområder og opstillede vindmøller indgår også i den samlede planlægningszone.

  Støjende fritidsanlæg

  Støj fra fritidsanlæg som f.eks. skydebaner og motorsportsanlæg indgår ligeledes i den samlede/fælles planlægningszone. Der er anvendt de generelle planlægningsafstande.

  Særligt støjende fritidsanlæg er fx. knallert- og motorbaner, RC-baner (modelbilbaner) og skydebaner.

  Miljøgodkendelserne af disse aktiviteter skal sikre, at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes.

  Støjfølsom arealanvendelse

  Den samlede/fælles planlægningszone er baseret på Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for åben og lav boligbebyggelse. I områder til etageboliger eller i centerområder vil vi normalt kunne acceptere et højere støjniveau. Områder udlagt til offentlige formål vil ofte indeholde støjfølsomme funktioner som f.eks. institutioner med overnatning, hoteller og skoler. Også erhvervsområder, der er udlagt til kontor og administration, vil vi vurdere som støjfølsomme. Vi vurderer konkret de enkelte anvendelser i forhold til støjkilderne.

  Visse fritidsaktiviteter, som f.eks. golfbaner, betragter man ikke som støjfølsom anvendelse.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden