Gå til hovedindhold

Trafikanlæg - Veje og jernbaner

Trafikanlæg - Veje og jernbaner

 • Læs op

Indhold

  RETNINGSLINJER

  1. Ikast-Brande Kommune skal så vidt muligt sikre, at byernes udvikling ikke skaber behov for nye vej-tilslutninger til de overordnede veje i kommunen.
  2. I udformningen af nye vejanlæg skal vi tage højde for trafiksikkerhed og fremkommelighed samt tage hensyn til internationale naturbeskyttelsesområder.
  3. Vi skal bibeholde eksisterende cykelruter og bør etablere nye cykelruter. Der er udarbejdet konkret forslag til, hvordan vi kan opnå et sammenhængende net af cykelruter, der både består af eksisterende og nye selvstændige cykelstier, cykelstriber og mindre veje.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  • at infrastrukturen opfylder borgernes, erhvervslivets og turisternes behov for transport
  • at opretholde og udbygge vejenes fremkommelighed samt den investerede kapital i vejene
  • at øge trafiksikkerheden på vejnettet

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Vejnettet

  Biltrafik medfører udstødningsgasser og støj. Derudover medfører trafik ulykker, dødsfald og personskader på vejene. Det er en fortsat udfordring at sikre mobilitet, undgå trængsel og skåne miljøet. Bedre veje vil mindske miljøgener og risikoen for trafikulykker.

  Ikast-Brande Kommune ønsker, at en stigende del af den gennemgående trafik og specielt den tunge trafik, bliver ledt uden om byernes midte og ad veje, hvor der kun i begrænset omfang opstår problemer med støj i boligområder og med krydsende trafik.

  I overensstemmelse med Færdselssikkerhedskommisionens handlingsplan udarbejder Ikast-Brande Kommune planer for forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed. Målet er, at der i 2030 ikke må være nogen dræbte og maksimalt 5 alvorligt tilskadekomne i trafikken i Ikast-Brande Kommune. Dette svarer til en reduktion på 50% i forhold til gennemsnittet for 2017-2019, hvilket er i tråd med den landsdækkende målsætning. Derfor bør vi indarbejde trafiksikkerheden i det eksisterende vejnet samt ved nye veje.

  Tætheden af vejtilslutninger på det overordnede vejnet har betydning for både uheld og fremkommeligheden på vejene. Vi bør derfor så vidt muligt ikke etablere nye vejtilslutninger til det overordnede vejnet. Behandlingen af nye vejadgange bør, ud over hensynet til trafiksikkerhed, også tage hensyn til fremkommeligheden.

  Vejnettet i Ikast-Brande Kommune er inddelt i vejklasser, der bestemmes ud fra vejens type og trafiksammensætning. Vejene i byer bliver klassificeret som trafikvej, lokalveje eller boligveje. På landet omfatter trafikvejene både gennemfartsveje og fordelingsveje; eller der er tale om lokalveje.

  Trafikvejene har til formål at sikre god fremkommelighed og foregår på biltrafikkens præmisser og oftest med højere hastigheder end på lokalvejene, som skal sikre god tilgængelighed og derfor foregår på de lette trafikanters præmisser.

  Trafikveje i byerne vil som regel have en hastighed på 50-60 km/t. De betydende lokalveje vil også primært have en hastighed på minimum 50 km/t for at sikre fremkommeligheden. I en del boligområder kan vi etablere hastighedszoner på 30-40 km/t. Det bør ske i de boligområder, hvor det er hensigtsmæssigt.

  Nye overordnede veje i kommunen

  Der vil muligvis blive anlagt en ny motorvejsstrækning i kommunen i den kommende kommuneplanperiode. Det drejer sig om en strækning af "Hærvejsmotorvejen" fra Klode Mølle til Viborg. Motorvejsprojektet er stadig i et tidligt stadie, så strækningen er derfor ikke helt fastlagt endnu her i 2021.

  I Kommuneplan 2021-2033 er forlængelsen af O. Vestergaard Poulsens Allé medtaget som en overordnet vej. Samtidig er forlængelsen af Nedre Hestlundvej til Ilskovvej og forbindelsesvejen i Brande Syd blevet indtegnet som fremtidige anlæg. Vejtraceet for disse veje er ikke endeligt fastlagt.

  Cykelruter

  Vi anlægger cykelstier for at fremme cykeltrafikken. Cykelstier langs det overordnede vejnet mellem center- og oplandsbyerne i kommunen kan medvirke til, at flere vil benytte cyklen til transport.

  Ikast-Brande Kommune ønsker et sammenhængende net af cykelruter, som forbinder byer med for eksempel frilufts- og naturområder.

  Det vil være hensigtsmæssigt at etablere cykelstier og -striber på det overordnede vejnet, hvor der er et trafikmæssigt behov, og når der er økonomisk mulighed for det.

  Trafikhandlingsplan for Ikast-Brande Kommune

  Ikast-Brande Kommune har fået udarbejdet en trafikplan for kommunen. Trafikplanen kortlægger de trafikale forhold i kommunen, og indeholder en prioritering af tiltag på vej- og trafikområdet. Trafikplanen skal desuden være med til at sikre at kommunen overordnerede målsætninger inden for vej- og trafikområdet opfyldes.

  Du kan læse mere om trafikplanen ved at klikke på det eksterne link i boksen "Nyttige link - Trafikanlæg" i højre menu.

  Jernbaner

  Kommunen ønsker, at det eksisterende statslige banenet med person- og godstransport opretholdes, moderniseres og eventuelt udbygges. Blandt andet ønsker vi at fastholde forbindelser med lyn- og intercitytog.

  Jernbanerne skal styrkes, hvor det er økonomisk forsvarligt, så transport over lange afstande kan flyttes fra vej til jernbane. Det vil forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden for biltrafikken. Det kan samtidig også forbedre de miljøproblemer, som en stigende trafik på vejene medfører.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden