Gå til hovedindhold

Biogasanlæg

Biogasanlæg

 • Læs op

Indhold

  RETNINGSLINJER

  Retningslinjer for fælles biogasanlæg

  1. I de områder der er udpeget til placering af fælles biogasanlæg, kan der efter en konkret vurdering, etableres fælles biogasanlæg.
  2. Ikast Brande Kommune lægger ved ansøgning vægt på følgende hovedhensyn ved placeringen:
   • Gode vej- og tilkørselsforhold skal sikres med henblik på minimering af generne for miljø og naboer
   • Teknisk tiltag for at nedbringe lugt og støj generne til et minimum
   • Naturbeskyttelsesinteresser, kulturmiljøer, landskabelige og miljømæssige forhold skal tilgodeses
   • Hensigtsmæssig placering i forhold til biomasse grundlaget (husdyrgødning, energiafgrøder m.v.), og hensigtsmæssig placering i forhold til decentrale kraftvarmeværker, gasledninger, m. m.
  3. Det vil være det konkrete projekt, herunder de visuelle og tekniske forhold, der vil være afgørende for, om der kan gives tilladelse til opførelse af et fælles biogasanlæg indenfor de udpegede områder.

  Retningslinje for gårdbiogasanlæg

  1. Gårdbiogasanlæg kan efter en konkret vurdering placeres uden for de udpegede områder.

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for jordbrugsinteresser

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for Grundvand og drikkevandsinteresser

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  • Ikast-Brande Kommune udpeger arealer til store fælles biogasanlæg og sikrer, at de ikke er til gene for omgivelserne
  • Ikast Brande Kommune vil have biogasanlæg, som kan modtage gylle fra mindst 15.000 dyreenheder om året
  • Biogasanlæg i Ikast-Brande Kommune skal skabe værdi og arbejdspladser i lokalområdet

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Der er på nuværende tidspunkt to fælles biogasanlæg i kommunen. Anlæggene ligger ved Blåhøj og Brande og er begge blevet udvidet i den seneste kommuneplanperiode.

  Vi ønsker, at landbruget forbliver et stort aktiv i kommunen, og vi ønsker at udnytte den grønne energi, som landbruget kan skabe med biomassen, så den grønne energi fortrænger fossil energi. Dette skal ske i respekt for omgivelserne, så biogasanlægget må ikke være til gene for naboer.

  Tekniske tiltag skal nedbringe lugt og støjgener til et minimum. Teknisk kan man lave mange ændringer, som fjerner eventuelle lugtgener, og det vil vi vægte tungt ved ansøgninger.

  Vi vil gerne have et passende antal biogasanlæg, som i alt kan modtage gylle fra mindst 15.000 dyreenheder om året, fordi vi gerne vil udnytte mindst halvdelen af den gylle, som kommunens landbrug producerer hvert år.

  Biogasanlæg i Ikast-Brande kommune skal skabe værdi og arbejdspladser i lokalområdet. Anlæggene skal medvirke til at fastholde arbejdspladser i lokalområdet på langt sigt ved at forankre den langsigtede vedligeholdelse hos lokale håndværkere. Det lokale erhvervsliv får gavn af biogasanlæggene i form af arbejdspladser, både ved etableringen og ved serviceringen af anlæggene efterfølgende.

  Udpegningen i kommuneplanen

  For at vi kan være så godt forberedt som muligt, når en investor melder sig på banen, vil vi gerne have den første planlægning klar i form af en udpegning af lokaliteter i kommunen, hvor det vil være bedst at placere et fælles biogasanlæg. Det er vigtigt, at borgere og investorer kan se i den kommunale planlægning, hvor det vil kunne lade sig gøre at placere et fælles biogasanlæg.

  Vi har udpeget arealerne til fælles biogasanlæg i samarbejde med Naturstyrelsen og Biogassekretariatet. Udpegningen af arealerne er foretaget efter en screening, som er lavet i november 2010. På baggrund af screeningen har vi undervejs i planlægningen udtaget arealer på grund af drikkevandsinteresser og dårlig placering i forhold til vejadgang.

  Arealudpegningerne er omtrentlige og vil blive præciseret i forbindelse med den endelige planlægning for et konkret fælles biogasanlæg. Der skal som udgangspunkt udarbejdes et kommuneplantillæg, der præcist afgrænser området til det fælles biogasanlæg og lægger rammerne for lokalplanlægningen. Kommuneplantillægget vil blive ledsaget af en miljøvurdering og en screening for VVM, der efterfølgende kan udmønte en egentlig VVM-redegørelse. Biogasanlæg med en kapacitet over 30 tons biomasse pr. dag er omfattet af miljøbeskyttelsesloven og kræver desuden en miljøgodkendelse.

  Vi har stort fokus på, at de fælles biogasanlæg skal ligge ved det overordnede vejnet. Det er meget vigtigt at sikre gode vej- og tilkørselsforhold til biogasanlæg, så vi kan minimere generne for miljøet og naboer. Den store lastbiltrafik, som et biogasanlæg genererer, skal ikke være en belastning for infrastrukturen i lokalområdet.

  Når vi udpeger arealer til store fælles biogasanlæg, sikrer vi gennem retningslinjerne for områderne, at anlæggene ikke bliver til gene for omgivelserne.

  Vi skal tilgodese naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer, landskabelige og miljømæssige forhold. Når man etablerer et nyt fælles biogasanlæg, er det væsentligt at respektere de omgivelser, som anlægget bliver placeret i - anlægget må ikke skæmme området visuelt. Man skal vælge en bygningsudformning og farver, der giver god harmoni mellem området og anlægget. Anlægget skal falde naturligt ind i landskabet og eventuel eksisterende bebyggelse.

  Det er nødvendigt at analysere placeringen af nye biogasanlæg i forhold til biomassegrundlaget grundigt. Vi skal samordne placeringen med placeringen af de store husdyrbrug. På den måde kan man nedbringe behovet for transport af biomassen til et minimum.

  Det vil altid være det konkrete projekt, herunder de visuelle og tekniske forhold, som afgør, om vi kan give tilladelse til at opføre et fælles biogasanlæg inden for de udpegede områder.  

  Biogasanlæg indenfor den geologiske bevaringsværdi "Søhøjlandet"

  I 2011 udpegede Horsens, Hedensted og Ikast-Brande Kommune med Biogassekretariatets hjælp et fælles biomasseopland med en høj gyllekoncentration.  Biomasseoplandet strækker sig over de tre kommuner, herunder den sydøstlige del af vores kommune, det vil sige arealer øst og vest for Nørre Snede.

  Arealerne ved Nørre Snede er særligt velegnet til at etablere fælles biogasanlæg, især fordi beliggenheden i forhold til det fælles biomasseopland med stort gylle-/husdyrgrundlag er optimal. Desuden er infrastrukturen god i området, der kan vejbetjenes fra landevejen mellem Brande og Horsens (nr. 185). Der er også mulighed for tilslutning til naturgasnettet. Både Dong og HMN Naturgas har hovedledninger i området samt MR stationer til opgradering af biogas. Desuden ligger der to kraft-varme værker i området.

  Der er i øvrigt sammenfald med de områder, vi i kommuneplanen har udlagt til store husdyrbrug, så man også kan udnytte et kommende husdyrgrundlag.

  Vi ønsker at udnytte det fælles biomasseopland og de gode lokale forhold, derfor har vi udlagt flere områder til fælles biogasanlæg øst og vest for Nørre Snede. Fire af områderne er placeret inden for et område, der i kommuneplanen er udlagt som geologisk bevaringsværdi - "Søhøjlandet".

  "Søhøjlandet" dækker hele den østlige del af Ikast-Brande kommune og strækker sig langt ind i nabokommunerne. I alt omfatter "Søhøjlandet" 1.400 km2, mens den del der ligger i vores kommune udgør 216 km2 - svarende til ca. 30 procent af kommunens samlede areal. "Søhøjlandet" er ét af de 400 værdifulde geologiske områder i Danmark, som er udpeget af Miljøministeriet.

  Den geologiske bevaringsværdi i "Søhøjlandet" er, at landskabets former dokumenterer landskabets opståen.  Området er primært vigtig for dansk landskabsgeologisk forskning - ikke på grund af landskabelige værdier. Det vi skal sikre, er at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

  Vi har i forbindelse med udpegningen af de fire biogasområder vurderet hensynet til de geologiske værdier, og vi har været meget opmærksomme på at sikre og beskytte de geologiske interesser i rammeområdet, så de ikke bliver forringet. På baggrund af registreringer, besigtigelser og afvejninger af forskellige hensyn vurderer vi, at man godt kan etablere fælles biogasanlæg i de fire områder, uden at de geologiske interesser bliver tilsidesat. Områderne til placering af fælles biogasanlæg er i øvrigt udlagt uden for områder, der er udpeget som bevaringsværdige landskaber og uden for det særligt værdifulde geologiske område, Kulsø-Rørbæk Sø, syd for Nørre Snede.

  Ved konkrete ansøgninger i de fire områder til biogasanlæg, vil vi være ekstra opmærksomme på, at anlægget bliver placeret bedst muligt i landskabet, så de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge stadig fremtræder klart.  Vi vil gennem den videre planlægning sikre, at man stadig kan opleve, undersøge og formidle den geologiske historie, som "Søhøjlandet" er et resultat af. I hvert enkelt tilfælde skal vurderingen ske på baggrund af en visualisering af byggeriet, indpasset i landskabet og anskueliggjort fra flere vinkler.

  Vi vurderer umiddelbart, at der ikke vil være behov for at udnytte alle fire områder, da gyllegrundlaget nok ikke rækker til mere end ét fælles biogasanlæg i denne del af kommunen - afhængigt af anlæggets størrelse. Der er p.t. ikke ansøgt om at planlægge for et konkret anlæg i denne del af kommunen, derfor ved vi ikke, hvilke af de fire udpegede områder, der vil være mest optimale i forhold til udnyttelsen af biomasseoplandet. Især da oplandet også delvist kan befinde sig i én af nabokommunerne Horsens eller Hedensted.

  Hvis der ved næste revision af kommuneplanen allerede er etableret et fælles biogasanlæg i et af de fire områder, og anlægget dækker biomasseoplandet, vil vi tage de tre uudnyttede områder ud af kommuneplanen. Hvis der i mellemtiden er etableret et fælles biogasanlæg i én af nabokommunerne, og dette anlæg dækker gylleoplandet i hele den sydøstlige del af kommunen, vil vi tage alle fire områder ud af kommuneplanen.

  Vi vil i vores vurderinger af, hvor mange uudnyttede områder, vi skal tage ud af kommuneplanen også se på, om der er etableret eller ansøgt om nye store husdyrbrug i lokalområdet, og om det i givet fald kan ændre behovet.

  Gårdbiogasanlæg

  Gårdbiogasanlæg kan efter en konkret vurdering, og når anlægget tager de hovedhensyn, der er beskrevet i retningslinjerne, placeres uden for de udpegede områder. Vi ønsker gårdanlæg som behandler biomassen på den ejendom, hvor den er produceret.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden