Gå til hovedindhold

Jordbrugsinteresser

Jordbrugsinteresser

 • Læs op

Indhold

  RETNINGSLINJER

  Retningslinjer for særlig værdifulde landbrugsområder

  1. De områder, der er udpeget til særlig værdifulde landbrugsområder, skal som hovedregel anvendes til jordbrugsformål. Udlæg af særlig værdifulde landbrugsområder til anden anvendelse end dyrknings- eller naturformål skal begrænses til et minimum.
  2. I særlige tilfælde kan Ikast-Brande Kommune tillade en anden anvendelse end dyrknings- eller naturformål i de områder, der er udpeget til særlig værdifulde landbrugsområder. I så fald skal der være dialog mellem lodsejer og Ikast-Brande Kommune så tidligt som muligt i planlægningsprocessen om jordbrugets udviklingsmuligheder.
  3. Når landbrugsjorder skal overgå til andre formål end jordbrug, lægger Ikast-Brande Kommune vægt på følgende for at sikre en bæredygtig udvikling:
   • At de nødvendige arealer fortrinsvis inddrages på en måde, så man bevarer de bedst egnede landbrugsjorder, og således at jordbrugserhvervene konkret kan forholde sig til fremtidige udviklingsmuligheder
   • At forbruget af landbrugsjord til andre formål end jordbrug ikke bliver større end nødvendigt
   • At der i videst muligt omfang tages hensyn til de berørte landbrugsejendomme, til forholdene i det lokale nærområde, til behov for arealer til udbringning af husdyrgødning og til de investeringer i jordbruget, der allerede er foretaget
   • At der er en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny boligbebyggelse m.v., så man så vidt muligt undgår konflikter om miljøet
   • At der bevares større sammenhængende jordbrugsområder for at sikre jordbrugets fremtidige erhvervsmuligheder.

   

  Retningslinjer for beliggenheden af arealer til lokalisering af drifts-bygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug

  Retningslinjer for store husdyrbrug generelt

  1. Hvis der ansøges om opførelse af driftsbygninger og driftsanlæg i bevaringsværdige landskaber, kan Ikast-Brande Kommune kræve, at byggeriet bliver visualiseret allerede i planlægningsfasen.

  Retningslinjer for eksisterende husdyrbrug, der udvikles

  1. Det vil være mest hensigtsmæssigt, at nye driftsbygninger og driftsanlæg på eksisterende store husdyrbrug og på husdyrbrug, der ønskes udvidet til at være store husdyrbrug, placeres i de områder, hvor der er færrest generelle restriktioner herfor i den gældende lovgivning. Områderne med færrest generelle restriktioner er vist på kort.

  Retningslinjer for etablering af nye store husdyrbrug

  1. Etablering af nye store husdyrbrug bør som udgangspunkt ske uden for de statsligt udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger, og hvor der samtidigt er færrest generelle restriktioner herfor i den gældende lovgivning. Områderne uden for de nævnte drikkevandsområder, hvor der samtidigt er færrest generelle restriktioner, er vist på kort.
  2. Store nye husdyrbrug skal som udgangspunkt etableres der, hvor der er adgang til veje, som kan bære tungere trafik.

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for Biogasanlæg

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for Grundvand og drikkevandsinteresser 

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  • Vi vil udpege områder, hvor moderne husdyrproduktion har fortrinsret og kan ske uden væsentlige konflikter med omgivelserne
  • Vi vil foretage en langsigtet planlægning, som viser, hvor der fremover kan forventes at være intensiv husdyrproduktion
  • Vi vil skabe mulighed for at udvikle landbrugsproduktion som forudsætning for tilknyttede følgeerhvervs eksistens

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Jordbrug

  Når kommunen planlægger den fremtidige anvendelse af arealerne i det åbne land, indgår jordbrugserhvervene - det vil sige landbrug, skovbrug samt gartnerier - og deres interesser og muligheder i den samlede afvejning af interesserne.

  Planlægningen skal være med til at sikre, at jordbrugserhvervene fortsat kan producere og udvikle sig, og at det foregår under hensyntagen til natur, miljø, naboer samt kulturhistoriske- og landskabelige værdier. Ved at planlægge hensigtsmæssigt kan kommunen for eksempel forebygge mulige interessekonflikter mellem fremtidige boligområder og husdyrproduktioner. Kommunen skal i den forbindelse sørge for, at der er en klar grænse mellem land og by.

  Jordbrugserhvervene omfatter flere forskellige produktionsformer og varierer fra intensiv stordrift til mere ekstensiv nicheproduktion. Produktionsformernes indvirkninger på omgivelserne er forskellige, ligesom deres behov for udvikling varierer.

  Udpegningerne i kommuneplanen

  Ikast-Brande Kommune finder, at det åbne land skal kunne rumme et mangfoldigt jordbrug - med varierende intensitet fra sted til sted. Størstedelen af det åbne land vil således - i større eller mindre grad - kunne anvendes til jordbrugsmæssige formål. I henhold til Statens krav har Ikast-Brande Kommune udpeget særlig værdifulde landbrugsområder samt beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug.

  Særlig værdifulde landbrugsområder

  Ikast-Brande Kommunes udpegning tager udgangspunkt i den del af kommunens landareal, som ligger uden for: byzoner og bymæssige bebyggelser, fremtidige byzoner, sommerhusområder samt fredskovspligtige arealer. De fredskovspligtige arealer indgår ikke i udpegningen, da anvendelsen af disse i vid udstrækning er reguleret af Bekendtgørelse af lov om skove. Jordbrugets anvendelse af disse arealer ligger derfor i faste rammer og er dermed allerede sikret.

  Arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug

  Med store husdyrbrug menes i denne sammenhæng husdyrbrug med en produktion på hvad, der svarer til mere end 500 dyreenheder - det kunne eksempelvis være en slagtesvineproduktion på mere end cirka 18.000 slagtesvin om året eller en kvægbesætning med mere en cirka 375 sortbrogede malkekøer.

  Ikast-Brande Kommune finder, at en planlægning for lokalisering af sådanne nye store husdyrbrug skal ses i et meget langt tidsperspektiv - måske 25-50 år. Eksisterende husdyrbrug er - uanset størrelse - ikke omfattet af egentlig planlægning i denne sammenhæng.

  En udpegning afarealer til lokalisering af nye store husdyrbrug betyder ikke, at eksisterende husdyrbrug beliggende uden for udpegningen ikke fortsat vil kunne udvikle sig inden for rammerne af den til enhver tid gældende generelle lovgivning. Udpegningerne af arealer til såvel nye store husdyrbrug som til eksisterende husdyrbrug, der er eller mest hensigtsmæssigt kan udvikles til store husdyrbrug, skal således alene ses som en tilkendegivelse af, hvor Ikast-Brande Kommune - vurderet ud fra den nuværende lovgivning - forventer, at der fremover vil være færrest generelle restriktioner. Samtidigt kan udpegningerne ses som udtryk for, hvor kommunen i hovedtræk forventer at kunne tilbyde en passende infrastruktur til et relativt transporttungt erhverv.

  Med udpegningerne kan eksisterende og kommende husdyrproducenter samt øvrige borgere orientere sig om, hvor der på længere sigt kan forventes at ske intensiv husdyrproduktion på store husdyrbrug, og hvor husdyrproduktion således har fortrinsret.

  Ikast-Brande Kommunes udpegninger tager udgangspunkt i de områder, hvor der i kraft af den nuværende lovgivning er færrest generelle restriktioner i forbindelse med etablering af bygninger og andre anlæg, som er nødvendige for husdyrbrug. Det skal understreges, at der gælder samme regler uden for som inden for udpegningerne, og at der altid skal foretages en konkret vurdering i de enkelte tilfælde. Når man placerer nyt byggeri og anlæg skal man tage hensyn til eventuelle kulturhistoriske værdier. Læs mere om retningslinjerne for de kulturhistoriske værdier her.

  Udpegningerne er ikke sket med en detaljeringsgrad, som afspejler de lovgivningsmæssige krav til husdyrbrug i forhold til enkeltbeboelser og lignende forhold af mindre geografisk udbredelse - sådanne forhold vil fortsat skulle håndteres i forbindelse med den konkrete vurdering i de enkelte tilfælde. Udpegningerne er således ikke udtryk for en præcis afgrænsning af arealer, men er alene et udtryk for områder, hvor henholdsvis nye store husdyrbrug planlægningsmæssigt og eksisterende husdyrbrug i øvrigt ligger mest hensigtsmæssigt i forhold til øvrige, overordnede interesser i det åbne land. Særligt ved etablering af helt nye, store husdyrbrug vil der desuden skulle foretages en nærmere vurdering med hensyn til husdyrbrugets placering i forhold til infrastrukturen i området.

  Arealer med særlige drikkevandsinteresser

  Det skal bemærkes, at beliggenheden af arealer med særlige drikkevandsinteresser - herunder nitratfølsomme indvindingsområder - ikke er indgået som en parameter i forbindelse med udpegningen der viser, hvor eksisterende husdyrbrug mest hensigtsmæssigt kan udvikles til store husdyrbrug. Det skyldes, at der i kraft af gældende lovgivning er krav om, at stalde og lignende med tilhørende opbevaringsanlæg skal indrettes på en sådan måde, at risikoen for forurening af grundvandet herfra må anses som minimal. Øvrige forhold, der måtte indebære en forureningsrisiko for grundvandet i de enkelte tilfælde, vil desuden blive håndteret i forbindelse med den miljøgodkendelse, som er en forudsætning for etablering eller udvidelse af store husdyrbrug.

  Staten har meldt ud, at den - ud fra et forsigtighedsprincip - finder det problematisk at foretage planlægning for ændret arealanvendelse med henblik på lokalisering af store husdyrbrug inden for de statsligt udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Dette vil således være relevant at tage i betragtning ved planlægningen for lokalisering af arealer til etablering af helt nye, store husdyrbrug.

  Det skal bemærkes, at den statslige kortlægning af drikkevandsinteresserne i Ikast-Brande Kommune endnu ikke er tilendebragt. Ikast-Brande Kommune har endvidere erfaring for, at der fra statsligt hold med relativ kort varsel kan blive foretaget markante ændringer i udpegningerne af blandt andet nitratfølsomme indvindingsområder. Ved et eventuelt ønske om etablering af et nyt stort husdyrbrug vil det derfor være relevant at sammenholde dette ønske med den statslige udpegning af drikkevandsinteresserne, som er gældende på det aktuelle tidspunkt.

  Ikast-Brande Kommune bemærker, at det statslige udgangspunkt for udpegningen af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug i denne sammenhæng alene er defineret som husdyrbrug med mere end 500 dyreenheder. Der er stor forskel på de typer af husdyrbrug, som er omfattet af denne definition og disse husdyrbrugs individuelle behov og eventuelle påvirkning af omgivelserne. Eksempelvis vil der være stor forskel på, om man skal planlægge for en økologisk malkekvægsproduktion, som forudsætter tilstrækkelige græsningsarealer i umiddelbar nærhed af staldanlægget, eller om man skal planlægge for en produktion af "Månegrise", som er uafhængig af jordtilliggende og ideelt set ikke medfører udledninger til omgivelserne.

  Med det statslige udgangspunkt for udpegningen - herunder Lov om planlægning - følger i øvrigt ikke et egentligt styringsredskab. Derfor foretager Ikast-Brande Kommune ikke en mere præcis udpegning på nuværende tidspunkt. Hvis staten på et senere tidspunkt præciserer formålet med udpegningen, uddyber eller tillægger den nye betydninger, forudsætter Ikast-Brande Kommune, at det vil være muligt at revidere udpegningen i forbindelse med kommende kommuneplanrevisioner.

  Baggrund

  Ikast-Brande Kommunes planlægning tager afsæt i de statslige krav på området og Statsforvaltningens seneste jordbrugsanalyse. Du kan se analysen her

  Jordbrugsanalysen underbygger opfattelsen af, at Ikast-Brande Kommune er en landbrugskommune, hvor jordbruget og dets følgeerhverv stadig har væsentlig betydning for beskæftigelsen og indtjeningen. Om end der forholdsmæssigt er en mindre husdyrproduktion end i flere af nabokommunerne, er husdyrproduktionen i kommunen af en betragtelig størrelse, og flere af de - målt på landsplan - helt store husdyrbrug ligger i kommunen. 

  Planteproduktionen afspejler behovet for foder til husdyrproduktionen i de forskellige egne af kommunen, men derudover er der også en markant produktion af kartofler og andre grøntsager på friland.

  Statsforvaltningen har i maj 2012 opgjort antallet af følgevirksomheder til landbrugserhvervet til omkring 110 virksomheder i kommunen. Disse virksomheder beskæftiger i alt mellem 500 og 1.000 personer.

  Strukturændringer i jordbrugserhvervene har stor indflydelse på landdistrikternes udvikling og har væsentlig indflydelse på muligheden for at bevare landskabets værdier. Jordbrugserhvervene er således de væsentligste landskabsforvaltere i landet.

  Anvendelsen af landbrugsområder skal generelt ske i overensstemmelse med reglerne i Lov om drift af landbrugsjorder. Disse siger, at ubebyggede og ubefæstede arealer, der kan anvendes til jordbrugsmæssige formål, som hovedregel skal anvendes til dyrknings- eller naturformål. Disse regler - sammenholdt med, at det åbne land skal kunne rumme et mangfoldigt jordbrug - danner baggrund for udpegningen af de særlig værdifulde landbrugsområder.

  Husdyrproduktion har en væsentlig betydning for anvendelsen af arealerne i det åbne land. Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrproduktioner skal blandt andet ske i overensstemmelse med reglerne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Loven stiller krav til, hvilken påvirkning driften må have på miljøet, herunder på grundvand, følsomme naturtyper, vandløb, søer og fjorde. Tilsvarende er der regler om, hvilken påvirkning husdyrbrug må have med hensyn til lugt, støv, støj, lys og trafik samt om bygningers indpasning i landskabet.

  Ved større byggeri i landskabeligt værdifulde områder kan det ofte - efter en konkret vurdering - være nødvendigt, at byggeriet bliver visualiseret allerede i planlægningsfasen. På den måde kan kommunen, inden byggeriet går i gang, vurdere, hvordan det vil påvirke omgivelserne. I konkrete tilfælde kan det være nødvendigt at rette byggeprojekter til, fordi valget af bygningers farver og materialer samt placering i forhold til beplantninger og terrænforhold kan medføre, at bygninger virker dominerende i landskabet.

  De aktuelle lovgivningsmæssige krav til husdyrproduktioner - herunder om maksimal miljøpåvirkning i forhold til eksempelvis boligområder og naturområder - er udtryk for generelle restriktioner. Sammen med statens øvrige udmeldinger på området indgår disse som parametre for udpegningen af "beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug".

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden