Gå til hovedindhold

Husstandsvindmøller

Husstandsvindmøller

Introduktionsside Energi og råstoffer
 • Læs op

Indhold

  RETNINGSLINJER

  Retningslinjer for husstandsmøller

  1. Husstandsmøller er møller med en totalhøjde op til 25 meter. Husstandsmøller kan opstilles i landzone og kan uden planlægning opstilles i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen, hvis dette kan ske i harmoni med omgivelserne. Opstilling af en husstandsmølle kræver normalt tilladelse efter planlovens landzonebestemmelser. Husstandsmøller må ikke opstilles inden for internationalt naturbeskyttelsesområder.

  Retningslinjer for minimøller

  1. Minimølle er en vindmølle med et bestrøget areal på 1-5 m2. Minimøller må ikke opstilles i områder udlagt til boligformål og må kun opstilles i andre områder, hvis det kan dokumenteres, at minimøllen ikke vil genere nærliggende boligområder med f.eks. støj.

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for vindmøller over 25 meter

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  • Ved opstilling af husstandsmøller lægges der stor vægt på hensynet til natur, landskab og naboer

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Husstandsmøller

  Husstandsmøller er møller med en max. højde på 25 meter, der opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse i det åbne land.

  Husstandsmøller varierer meget i udformning, men fælles for dem alle er den lave højde og lille rotor, der gør, at man ikke kan sammenligne deres påvirkninger på miljøet med de store vindmøllers.

  Afstandskravet på 4 gange møllehøjden til nærmeste nabobebyggelse gælder ikke for husstandsmøller, dog ønsker Ikast-Brande Kommune at tage vide hensyn til natur, landskab og naboer i forbindelse med behandling af sager vedrørende opstilling af husstandsmøller.

  Opstilling af husstandsmøller vil kun undtagelsesvist kunne tillades i byzone eller i sommerhusområder.

  Alle husstandsmøller skal som minimum miljøscreenes jvf. bekendtgørelsen om Vurdering af Virkning på Miljø.

  Hvis placeringen opfylder de nævnte krav, påvirker husstandsmøller normalt ikke det omkringliggende landskab i væsentlig grad.

  Man bør dog ikke opføre husstandsmøller i områder med uforstyrrede landskaber. I områder med landskabelige værdier skal husstandsmøllernes indvirkning på landskabet vurderes.

  Mini- og mikromøller

  Minimøller er møller med et rotorareal på mellem 1 til 5 m2. En mikromølle har et bestrøget areal på under 1 m2.

  Efter byggeloven og bygningsreglementet skal man anmelde mini- og mikromøller til kommunen - med fornødne beskrivelser og dokumentation.

  Efter planlovens §35 skal man ligeledes ansøge kommunen om landzonetilladelse inden opsætning af mini- og mikromøller i landzone.

  I byzone må mini- og mikromøller ikke opstilles i områder udlagt til boligformål, og de må ikke, hvis de opsættes på nærliggende arealer, kunne påvirke boligområder med støj og skygge.

  Ved opstilling af minimøller i byzone eller i sommerhusområder skal de gældende regler om støj fra vindmøller være overholdt.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden