Gå til hovedindhold

Sommerhusområder

Sommerhusområder

Indhold

  RETNINGSLINJER

  1. Afgrænsningen af sommerhusområder fremgår af kortet.
  2. Udlæg til sommerhusområder kan kun finde sted i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse, i tilknytning til eksisterende sommerhusbebyggelse eller i tilknytning til større ferie- og fritidsanlæg.
  3. Ved udlæg af arealer til sommerhusområder skal det sikres, at der bruges mindst mulig landbrugsjord, og at planlægningen tilgodeser områdets natur-, kultur-, miljø- og landskabsinteresser og almene rekreative interesser samt lokalbefolkningen.
  4. Ved udlæg af arealer til sommerhusområder skal det sikres, at færdselsrettigheder ikke indskrænkes.
  5. Ved udlæg af arealer til sommerhusområder skal det sikres, at spildevandsudledning ikke hindrer opfyldelse af målsætningen for vandkvaliteten i recipienten.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  • At sikre at der er områder til sommerhusformål i kommunen. 

  Link til kommuneplanens mål og retningslinjer for friluftsliv

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Det arealudlæg man foretager til nye sommerhusområder skal svare til det forventede samlede arealforbrug i kommunen i planperiodens 12 år.

  Nye sommerhusområder må ikke ligge i værdifulde natur- og landskabsområder, men gerne i nær tilknytning til attraktive landskabsområder.

  Sommerhusområderne skal som hovedregel ligge i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsanlæg. En sådan sammenhæng vil gavne såvel bysamfundet, fritidsanlægget som sommerhusbebyggelsen.

  Det er vigtigt, at sommerhusområder bevarer deres særlige præg af sommerhusområde og ikke udvikler sig til parcelhusområder.

  Sommerhusområder i kommunen

  Ikast-Brande Kommune har ingen kyststrækning, derfor er interessen for at etablere sommerhuse i kommunen heller ikke så stor. I kommunen er der således kun få sommerhusområder, og de fleste er etableret for mange år siden.

  I den nordlige del af kommunen er der sommerhusområder i Guldforhovede og i Skyggehale. I den sydvestlige del af kommunen er der to meget små sommerhusområder ved Elkraftsøen i Brande.

  I den sydøstlige del af kommunen er der udlagt et mindre, bynært sommerhusområde syd for Ejstrup Sø. Sommerhusområdet ligger i forlængelse af Ejstrupholm by. 

  Ved Rørbæk Sø, der også ligger i den sydøstlige del af kommunen, er der tidligere udlagt et lidt større sommerhusområde.

  I kommuneplanens rammeafsnit er der bestemmelser om anvendelse og bebyggelsesomfang i de enkelte sommerhusområder.

  Link til kommuneplanens rammeafsnit for sommerhusområder

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden