Gå til hovedindhold

Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort

hastrup plantage

Indhold

  RETNINGSLINJER

  1. Kravene om robuste og større natursammenhænge i et Grønt Danmarkskort skal over tid realiseres ud fra følgende prioriterede rækkefølge, samt koordineres med nabokommunerne, hvor det er relevant:
   • Natura 2000-områderne, samt de eksisterende beskyttede naturområder med lang kontinuitet udenfor Natura 2000-områderne
   • Naturområder uden lang kontinuitet og udvidede eller nye naturområder, der kan skabe sammenhæng mellem eksisterende naturområder gennem beskyttelse og forbedring af spredningsmuligheder for den enkelte naturtypes arter
   • Naturområder og spredningsveje, der samtidig bidrager til andre formål, herunder bedre vandmiljø, klimatilpasning, rekreation og tilrettelagt friluftsliv

  2. Arealer beliggende i Grønt Danmarkskort kan ikke indgå i kommunens udviklingsområder til byvækst, veje og andre tekniske anlæg med videre, hvis det forringer naturindholdet og levesteder og spredningsveje for vilde planter og dyr.

   

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for natur

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for spredningsveje for dyr og planter

   

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  1. Vi vil som led i den samlede helhedsorienterede planlægning i kommunen sikre den eksisterende natur gennem udpegningen af "Naturområder med særligenaturbeskyttelsesinteresser" og "Spredningsveje for dyr og planter" og vi vil aktivtarbejde for, at arter og naturtyper opnår mere robusthed gennem udpegning af"Potentiel natur" og "Potentielle spredningsveje for dyr og planter".

  2. Vi vil aktivt arbejde for flere og større sammenhængende naturarealer gennemmålrettet planlægning af såvel klimaindsats, kvælstof- og fosforindsats ogsammentænkning af disse indsatser med beskyttelse af nye og allerede eksisterendenaturområder, således at den eksisterende natur ikke forringes.

  3. Vi vil aktivt arbejde for en grøn sammenhæng mellem by og åbent land til gavn forbefolkningen og naturen gennem sammentænkning og planlægning af byudvikling med rekreative muligheder og potentielle spredningsveje for dyr og planter.

   

   

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for naturområder

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for spredningsveje for dyr og planter

   

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Planlægningen af det åbne land er en afvejning mellem benyttelse og beskyttelse. I Ikast-Brande Kommune skal der være mulighed for, at virksomheder og borgere kan leve drømmene ud samtidig med, at der bliver værnet om naturen. Det gør vi ved at handle intelligent og i de konkrete tilfælde foretage en nøje afvejning mellem de forskellige erhvervs- og naturbeskyttelsesinteresser.
   
  Kommunen skal fastsætte niveauet for naturbeskyttelsen. Den skal som minimum være i overensstemmelse med EU's naturbeskyttelsesdirektiver, internationale naturbeskyttelseskonventioner og den nationale lovgivning.

  Grønt Danmarkskort

  De danske kommuner skal jævnfør planloven foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresserne og Grønt Danmarkskort. Når kommunerne har udpeget områder, vil de samlede udpegninger udgøre Grønt Danmarkskort og vise, hvor den eksisterende natur og potentielle natur er og findes.

  Grønt Danmarkskort i Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er således del af den overordnede plan, som omfatter den eksisterende natur og den potentielle natur. Den overordnede plan med tilhørende kort viser, hvor kommunerne nu og i fremtiden vil målrette naturpleje, og hvor man på tværs af kommunegrænserne vil planlægge for ny sammenhængende natur.

  Grønt Danmarkskort omfatter eksisterende natur og skovområder, herunder alle Natura 2000-områder og særligt værdifulde naturområder. Endvidere indgår spredningsveje for dyr og planter. Spredningsveje er afgørende for opretholdelsen af en varieret og robust natur med et naturligt hjemmehørende dyre- og planteliv.

  I Grønt Danmarkskort indgår endvidere potentielle naturområder og potentielle spredningsveje for dyr og planter. Udpegningen til potentielle naturområder er et udtryk for kommunens nuværende vurdering af, hvor det især kan være relevant at indgå f.eks. frivillige aftaler om jordfordeling, skovrejsning, vandplanindsatser eller Natura 2000-handleplanindsatser. Udpegningen omfatter især lavbundsarealer, råstofgraveområder og arealer, der ligger tæt ved eksisterende naturområder. Hvilke af disse arealer, der over tid rent faktisk kommer til at udgøre naturarealer, vil afhænge af fremtidige muligheder. Udpegningen til potentielle spredningsveje for dyr og planter er ikke et udtryk for, at områderne over tid samlet skal udgøre naturarealer. Det er nærmere et udtryk for, at de enkelte naturarealer har en fornuftig indbyrdes afstand og størrelse, der kan opretholde naturlige bestande af planter og dyr.

  Tilvejebringelsen af Grønt Danmarkskort fokuserer i første omgang på at sikre de eksisterende, særligt værdifulde naturarealer gennem hensigtsmæssig pleje. Det er tanken, at udbygningen af naturnetværket i Grønt Danmarkskort vil blive effektueret gennem målretning af øvrige indsatser, såsom for eksempel klimaindsats, vådområdeindsats, pleje af småbiotoper som oldtidshøje og vandhuller, diger, levende hegn, egekrat og eventuelt skovrejsning m.v.

  Grønt Danmarkskort vil blive realiseret gennem frivillige aftaler med lodsejerne med undtagelse af de særtilfælde, hvor for eksempel pleje af eksisterende natur eller tilvejebringelse af ny natur udspringer af lovgivning eller fredningsdeklarationer. Udpegning af arealer til Grønt Danmarkskort er således ikke til hinder for almindelig landbrugsmæssig drift eller andre eksisterende aktiviteter, som for eksempel jagt eller anden almindelig færdsel.

  Ikast-Brande Kommune har i tidligere kommuneplaner haft som mål at stræbe efter at skabe et sammenhængende netværk af natur i kommunen. Naturnetværket kan blive til gavn for såvel naturen og miljøet som for befolkningen, der kan udnytte områderne i fritidslivet. Grønt Danmarkskort støtter op om denne tidligere kommunale prioritering.

  I arbejdet med at bevare biologisk mangfoldighed lægger Ikast-Brande Kommune stor vægt på positivt samarbejde med borgerne. Det være sig lodsejere eller ejere af græssende dyr, der kan give naturen en hjælpende hånd, eller andre borgere med viden om og interesse for naturen.

  Kommunens udpegninger af områder til Grønt Danmarkskort indebærer ikke i sig selv, at der bliver stillet nye krav til landbruget og erhvervslivet om naturbeskyttelse. Der bliver således lagt vægt på, at kommunens udpegninger heller ikke på sigt kan påføre lodsejernes begrænsninger i forhold til udnyttelse af mulighederne for landbrugsejendomme, f.eks. til udvidelse af husdyrbrug eller ny bebyggelse.


  Grundlaget for udpegningen af Grønt Danmarkskort

  Grundlaget for udpegningen af Grønt Danmarkskort er udpegningskriterierne i planlovens § 11 a, stk. 2-4.

  I forbindelse med udpegningerne til Grønt Danmarkskort er der løbende sikret sammenhæng med nabokommunerne ved en udveksling af udpegningskriterier og/eller kortmateriale kommunerne imellem.

  Planlovens § 11 a, stk. 3 siger, at: "Kommunalbestyrelsen skal udpege eksisterende Natura 2000-områder på land til at indgå i Grønt Danmarkskort. Kommunalbestyrelsen skal ved udpegning af øvrige eksisterende og potentielle naturområder, jf. stk. 1, nr. 13, anvende følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

  1. Eksisterende værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne.

  2. Nye naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder.

  3. Naturområder, som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation."

  I juni 2017 offentliggjorde Miljøstyrelsen en vejledning om Grønt Danmarkskort: "Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser - Vejledning, Juni 2017". Vejledningen beskriver rammerne for, hvordan kommunerne skal planlægge for Grønt Danmarkskort. Vejledningen beskriver bl.a., hvordan kommunerne skal anvende digitale naturkort og de nationale kriterier.

  Da Ikast-Brande Kommune offentliggjorde Forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 var planloven under revision, og vejledningen var endnu ikke færdig. I udpegningerne til Grønt Danmarkskort har Ikast-Brande Kommune dog overordnet set anvendt de digitale naturkort og de anvisninger, som er beskrevet i statens vejledning.

  Jævnfør planlovens § 11 a, stk. 3 omfatter de udpegede arealer i kommuneplanen de Natura 2000 områder, der er i kommunen. Desuden omfatter udpegningerne de eksisterende værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne.

  Da den nye bekendtgørelse og vejledning ikke var klar ved offentliggørelsen af Forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029, var Ikast-Brande Kommune usikker på, hvordan kommunen jævnfør § 11 a, stk. 3 skulle udpege nye naturområder og naturområder, som kan bidrage til klimatilpasning og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation.

  Derfor valgte Ikast-Brande Kommune ikke at revidere arealudpegningerne for de tre kommuneplanemner:

  • Potentielle spredningsveje for dyr og planter
  • Potentielle naturområder
  • Lavbundede arealer og vådområder


  I Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 består Grønt Danmarkskort derfor foreløbig af:

  • de reviderede naturområder med særlige beskyttelsesinteresser
  • de reviderede spredningsveje for dyr og planter
  • de videreførte udpegninger til potentielle spredningsveje for dyr og planter (i Kommuneplan 2013-2025 benævnt "fremtidige spredningsveje")
  • de videreførte udpegninger til Potentielle naturområder (i Kommuneplan 2013-2025 benævnt "fremtidige naturområder").


  I starten af den nye kommuneplanperiode vil Ikast-Brande Kommune revidere de to sidstnævnte udpegninger i et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Dermed vil der også ske en revision af Grønt Danmarkskort i nævnte tillæg. De reviderede udpegninger vil erstatte de dele af Grønt Danmarkskort, der omfatter Potentielle naturområder samt potentielle spredningsveje for dyr og planter.

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for natur 

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for spredningsveje for dyr og planter

   

   

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden