Gå til hovedindhold

Kommuneplanrammer

Velkommen til denne introduktionsside, der hjælper dig med hurtigt at finde de informationer, du har brug for.

Kommuneplan 2021-2033 forsidebanner
 • Læs op

Indhold

  Rammerne i kommuneplanen fortæller, hvordan man må anvende de enkelte arealer i kommunen, kaldet rammeområder. Et rammeområde kan f.eks. være et konkret erhvervsområde eller boligområde.

  Her kan du hurtigt få adgang til  de forskellige anvendelseskategorier for rammeområder, eller du kan se alle rammeområder samlet.

  På denne side kan du læse om:

  • Hvad er kommuneplanrammer
  • Ændringer i kommuneplanens rammer
  • Nummering af rammeområder i Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033
   • Bysamfund i Ikast-Brande Kommune
   • Anvendelseskategorier
  • Definition af anvendelseskategorier

  Hvad er kommuneplanrammer

  Rammerne fastlægger det overordnede indhold af lokalplaner, det vil sige bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelsesregulerende bestemmelser for fremtidig bebyggelse som f.eks. højde, etageantal og bebyggelsesprocent. Ifølge Planloven kan man ikke lokalplanlægge for områder, der ikke er opstillet rammer for i kommuneplanen. Vi skal derfor fastsætte rammer for alle de områder, hvor der er en forventning om at lave lokalplaner i kommuneplanperioden (2021-2033). Vi har dog ikke pligt til at fastsætte rammer for hele kommunens areal, f.eks. for landområderne.

  Rammerne danner også baggrund for vores behandling af bygge- og udstykningssager i områder, der ikke er lokalplanlagte.

  Byrådet kan med baggrund i Planlovens § 12, stk. 3, modsætte sig, at der bliver opført bebyggelse eller ændret anvendelse for arealer, der ikke er omfattet af en lokalplan, hvis bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel.

  Du kan se en definition på bygningstypologier for boligbebyggelse ved at klikket på boksen i menuen til højre.

  Ændringer i kommuneplanens rammer

  Mange kommuneplanrammer er revideret, blandt andet fordi afgrænsningen af og bestemmelserne for flere rammeområder er blevet utidssvarende. Rammeområdernes afgrænsninger er nu tilrettet, så de passer til den aktuelle anvendelse eller fremtidige behov, for eksempel ved at skille arealer ud fra et rammeområde og lægge det ind under et andet område.

  Nummereringen af rammeområder i
  Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033

  Hvert enkelt rammeområde i kommuneplanen er tildelt en unik nummerering, som er bestemt ud fra følgende forudsætninger:

  • det bysamfund, rammeområdet ligger i
  • den anvendelseskategori, rammeområdet har
  • rammeområdets rækkefølge ud af det samlede antal rammeområder i pågældende bysamfund og pågældende anvendelseskategori

  Som forklaring på nummereringen af de enkelte rammeområder, kan vi tage et eksempel med rammeområde nr. 13.B1.3: Tallet "13" står for Brande By, "B1" betyder, at der er tale om et åben lav boligområde, og det sidste tal "3" betyder, at det er åben lav boligområde nr. 3 i Brande By.

  Bysamfund i Ikast-Brande Kommune:

  1. Ikast By
  2. Bording By
  3. Engesvang By
  4. Isenvad Landsby
  5. Bording Kirkeby Landsby
  6. Pårup Landsby
  7. Christianshede Landsby
  8. Munklinde Landsby
  9. Udgik i kommuneplan 2017-2029 (var tidligere tildelt Favrholt Landsby)
  10. Hestlund Erhvervsområde
  11. Skyggehale Sommerhusområde
  12. Guldforhoved Sommerhusområde
  13. Brande By
  14. Uhre Landsby
  15. Blåhøj Stationsby Landsby
  16. Gl. Blåhøj Landsby
  17. Drantum Landsby
  18. Nørre-Snede By
  19. Ejstrupholm By
  20. Klovborg Landsby
  21. Gludsted Landsby
  22. Hampen Landsby
  23. Gl. Hampen Erhvervsområde
  24. Udgik i kommuneplan 2017-2029 (var tidligere tildelt St. Thorlund)
  25. Det åbne land
  26. Rørbæk Sø Sommerhusområde

  Anvendelseskategorier:

  B1: Boligområde - Åben lav
  B2: Boligområde - Tæt lav
  B3: Boligområde - Etagebolig
  B4: Boligområde - Blandet boligområde  
  B5: Blandet bolig og erhverv - Blandet byområde
  B6: Blandet bolig og erhverv - Landsbyområde
  B7: Blandet bolig og erhverv - Jordbrugsparceller         

  C1: Centerområde - Bycenter
  C2: Centerområde - Mindre butiksområde
  C3: Centerområde - Område til butiksformål
          
  E1: Erhvervsområde - Med mulighed for tilhørende bolig (Undtagelse!)
  E2: Erhvervsområde - Erhvervsområde 
  E3: Erhvervsområde - Tungere industri
  E4: Erhvervsområde - Industri med særlige beliggenhedskrav
          
  R1: Rekreativt område - Rekreativt grønt område
  R2: Rekreativt område - Kolonihaver
  R3: Rekreativt område - Rekreativt område
          
  O1: Område til offentlige formål
          
  S1: Sommerhusområde 
          
  T1: Tekniske anlæg   
  T2: Tekniske anlæg - Vindmølleanlæg

  Definition af anvendelseskategorierne

  B1: Boligområde, Boligområde - Åben lav

  Ren boligområde med begrænset mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og offentlig service og fællesanlæg. Boligandel på mindst 80%. Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål i form af fritliggende énfamiliehuse eller tofamiliehuse med vandret skel. Det vil altid fremgå af rammebestemmelserne, hvis det kun er tilladt at opføre énfamiliehuse. Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i boligområdet uden nævneværdige gener for omgivelserne.

  Der er kun mulighed for detailhandel, hvis det fremgår af rammebestemmelserne for det enkelte boligområde. Der vil i givet fald altid være angivet butiksstørrelse. 

  B2: Boligområde, Boligområde - Tæt lav

  Ren boligområde med begrænset mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og offentlig service og fællesanlæg. Boligandel på mindst 80%. Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål i form af forskellige former for tæt-lav boligbebyggelse, herunder rækkehuse og dobbelthuse med lodret skel. Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i boligområdet uden nævneværdige gener for omgivelserne.

  Der er kun mulighed for detailhandel, hvis det fremgår af rammebestemmelserne for det enkelte boligområde. Der vil i givet fald altid være angivet butiksstørrelse.

  B3: Boligområde, Boligområde - Etagebolig

  Ren boligområde med begrænset mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og offentlig service og fællesanlæg. Boligandel på mindst 80%. Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål i form af etageboliger, dvs. bygninger med både vandrette og lodrette skel. Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i boligområdet uden nævneværdige gener for omgivelserne.

  Der er kun mulighed for detailhandel, hvis det fremgår af rammebestemmelserne for det enkelte boligområde. Der vil i givet fald altid være angivet butiksstørrelse.

  B4: Boligområde,  Blandet boligområde

  Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål i form af boligbebyggelse med varierede bebyggelsesformer. Her kan både forekomme både åben lav, tæt lav og etageboliger. Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i boligområdet uden nævneværdige gener for omgivelserne. Boligandel på mindst 80%.

  Der er kun mulighed for detailhandel, hvis det fremgår af rammebestemmelserne for det enkelte boligområde. Der vil i givet fald altid være angivet butiksstørrelse.

  B5: Blandet bolig og erhverv, Blandet byområde

  Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig- og erhvervsformål. Blanding af boliger og erhverv med en boligandel mellem 20 og 80 procent og tilsvarende en erhvervsandel mellem 80 og 20 procent. Bestemmelsen gør det muligt at fastsætte nærmere rammer for, hvilke forskellige anvendelser, der kan blandes sammen i det enkelte område, og hvordan det kan ske. Området kan desuden i mindre grad anvendes til offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål.

  Hensigten med at tillade en blanding af bolger og erhverv er ikke, at der skal planlægges for boliger i velfungerende erhvervsområder. Hensigten er derimod, at der i de eksisterende byområder skal være mulighed for at planlægge for en blanding af mange forskellige byfunktioner, der gør byen levende og sammensat, hvor det er muligt at indpasse forskellige moderne byerhverv, som ikke er miljøbelastende.

  Der må, når det vurderes hensigtsmæssigt til lokal forsyning, etableres dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker, når butiksstørrelserne er fastlagt i områdets rammebestemmelser.

  B6: Blandet bolig og erhverv, Landsbyområde

  Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig- og erhvervsformål. Blanding af boliger og erhverv med en boligandel mellem 20 og 80 procent og tilsvarende en erhvervsandel mellem 80 og 20 procent. Området kan desuden anvendes til offentlige og private serviceformål, herunder mindre butikker, der naturligt kan indpasses i landsbyen. 

  Der må, når det vurderes hensigtsmæssigt til lokal forsyning, etableres dagligvarebutikker, når butiksstørrelserne er fastlagt i områdets rammebestemmelser.

  B7: Blandet bolig og erhverv, Jordbrugsparceller

  Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig- og erhvervsformål i form af jordbrugsparceller. Området må altså kun anvendes til helårsbeboelse med mulighed for hobbylandbrug (nyttehaver og ikke erhvervsmæssigt dyrehold).  

  C1: Centerområde,  Bycenter

  Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål. Bycenter omfatter bymidtefunktioner til handel, kultur og service, (f.eks. butikker, kontorer, hoteller, biografer, udstillingslokaler, liberale erhverv), offentlige funktioner og andre funktioner, der med fordel kan placeres i et bycenter. Der må også opføres eller indrettes boliger, der kan forenes med centerfunktionen.

  De tilladte butiksstørrelser vil fremgå af rammebestemmelserne for det enkelte centerområde.

  C2: Centerområde, Mindre butiksområde

  Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål i form af et mindre butiksområde, hvor butiksarealet samlet er under 1000m2. Der må også opføres eller indrettes boliger, der kan forenes med centerfunktionen.

  De tilladte butiksstørrelser vil fremgå af rammebestemmelserne for det enkelte centerområde.

  C3: Centerområde,  Område til butiksformål

  Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål i form af et område til butiksformål, hvor butiksarealet samlet er over 1000m2. Der må også opføres eller indrettes boliger, der kan forenes med centerfunktionen. 

  De tilladte butiksstørrelser vil fremgå af rammebestemmelserne for det enkelte centerområde.  

  E1: Erhvervsområde,  Erhvervsområde - med mulighed for tilhørende bolig

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Der kan i området opføres én bolig i tilknytning til en virksomhed, såfremt der er tale om en bolig til ejer af virksomheden eller lignende tilhørsforhold. Miljøklassen afspejler boligforholdet og vil derfor som udgangspunkt være 1-2.

  E2: Erhvervsområde, Erhvervsområde

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, hvor miljøklassen som udgangspunkt er 3-4.

  Hvis det fremgår af rammeområdets bestemmelser, kan der i tilknytning til en virksomhed indrettes en butik på op til 200m2, hvor der kan sælges varer produceret i virksomheden jf. planlovens detailhandelsbestemmelser. Hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til byens andre funktioner og infrastrukturen, kan der i rammeområdet planlægges for placering af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper efter planlovens definition. Det maksimalt tilladte butiksareal for området skal fastsættes i rammebestemmelserne.

  E3: Erhvervsområde, Tungere industri

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af tungere industri, hvor miljøklassen som udgangspunkt er 5-7. Hvis det fremgår af rammeområdets bestemmelser, kan der i tilknytning til en virksomhed indrettes en butik på op til 200m2, hvor der kan sælges varer produceret i virksomheden jf. planlovens detailhandelsbestemmelser.

  E4: Erhvervsområde, Industri med særlige beliggenhedskrav

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af industri med særlige beliggenhedskrav, hvor miljøklassen som udgangspunkt er 6-7. Krav om afstand til nærmeste bolig på min. 500m.  

  R1: Rekreativt område, Rekreativt grønt område

  Omfatter alle rekreative grønne områder i og uden for byerne. Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål i form af grønt område.

  R2: Rekreativt område, Kolonihaver

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål i form af kolonihaver.

  R3: Rekreativt område, Rekreativt område

  Omfatter alle fritids- og turistanlæg i og uden for byerne. Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, der ikke er grønne områder. Angiv gerne konkret anvendelse.

  O1: Område til offentlige formål, Område til offentlige formål

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, og omfatter arealer, der er udlagt til f.eks. uddannelses-, sundheds-, kulturelle, administrative, samt sociale formål.

  S1: Sommerhusområde, Sommerhusområde

  Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusområde og omfatter arealer, der er udlagt til sommerhusområder eller aktiviteter, der er tilknyttet sommerhusområder.  

  T1: Tekniske anlæg, Tekniske anlæg

  Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg. Kategorien tekniske anlæg kan omfatte trafikanlæg og kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg og andre tekniske anlæg herunder miljøanlæg, rensningsanlæg, deponeringsanlæg, m.v.

  T2: Tekniske anlæg, Vindmølleanlæg
  Områdets anvendelse fastlægges til vindmølleanlæg.

  Tryk her for at komme tilbage til toppen af siden

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden