Gå til hovedindhold

Forudsætninger der kommer udefra

Her kan du læse om de forudsætninger, der kommer udefra, det vil sige de samfundsmæssige udviklingstendenser, der har stor betydning for, hvilket grundlag, vi har at planlægge ud fra.

Gavlmalerier i Brande
 • Læs op

Indhold

  Vi er som andre kommuner afhængige af, hvad der sker i verden omkring os. Globaliseringen og dens konsekvenser, som for eksempel at virksomheder fusionerer med andre eller flytter deres produktion til en anden del af landet, påvirker udviklingen i kommunens erhvervsstruktur. Op- eller nedture i samfundets konjunkturer har samtidig indflydelse på borgernes mulighed for at bygge nye boliger.

  En lang række forhold spiller direkte ind på kommunens udvikling og påvirker dermed vores planlægning. De forudsætninger, der kommer udefra, er de samfundsmæssige udviklingstendenser, der har stor betydning for, hvilket grundlag, vi har at planlægge ud fra. Det drejer sig om befolkningens sammensætning og udvikling, arbejdsmarkedets sammensætning og udviklingsvilkår samt kommunens generelle økonomiske situation. Det er for eksempel bosætningsønsker, boligpriser, befolkningens uddannelsesniveau, mangel på arbejdskraft, klimapåvirkninger, konkurrence og synergieffekt fra nabokommuner.

  I Ikast-Brande Kommune skal vi være parate til at omstille os, så vi udnytter de muligheder, som de ydre påvirkninger medfører. Desuden skal vi udnytte de muligheder for samarbejde, der er på tværs af kommunegrænser og gå i dialog med andre myndigheder.

  Kommunens udvikling

  1. kvartal 2021 havde Ikast-Brande Kommune 41.473 indbyggere. Ca. 83 procent bor i byer med over 200 indbyggere og de resterende ca. 17% bor i landdistrikterne.

  Kommunen dækker et samlet areal på 733,69 km², svarende til 73.369 ha. 

  Ikast-Brande Kommune har en central placering i Midtjylland. Placeringen betyder, at udviklingen i befolkning og økonomi balancerer mellem udviklingen i landets yderområder, hvor væksten daler, og udviklingen i landets centerområder, hvor væksten til gengæld er betydelig.

  Det tidligere Fødevareministerie har inddelt landets kommuner i fire klasser: By-, yder-, land og mellemkommuner. Ikast-Brande Kommune er ud fra den definition en landkommune.

  Hvis du vil vide mere om kommunens udviklingsvilkår, herunder befolkningens sammensætning og udvikling, kan du følge dette link til afsnittet om kommunens udvikling: 

  Tryk her for at linke til emnet "Vurdering af udviklingen i kommunen"

  Vurdering af udviklingen

  Hvis du vil læse mere om, hvordan det er gået siden vedtagelsen af Ikast-Brande-Kommuneplan 2021-2033, og hvor vi er på vej hen, så kan du følge dette link til afsnittet om kommunens udvikling:

  Tryk her for at linke til emnet "Vurdering af udviklingen i kommunen"

  I afsnittet kan du bl.a. se statusbeskrivelser med nøgletal om udviklingen. Og du kan læse om kommunens udviklingsmuligheder.

  Kommuneplanens sammenhæng med kommuneplanlægningen i nabokommunerne

  Varetagelse af beskyttelseshensynene for det åbne land er ikke alene betinget af kommunens egne prioriteringer og indsatser. Mange interesser i det åbne land går på tværs af kommunegrænserne som f.eks. landskab, skovrejsning, naturgenopretning samt diverse stinet. Beskyttelsen af naturen og miljøet - landskabet, grundvandet samt søer og vandløb - forudsætter derfor ofte et samarbejde mellem kommunerne.

  Konkret er der bl.a. et samarbejde om oversvømmelsesudfordringerne i Storå. Kommunen har desuden indgået i et lokalt naturråd der havde til opgave at bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder, som kunne indgå i Grønt Danmarkskort.

  Der er også dialog med Herning Kommune om udviklingen af Ikast by, da byen ligger tæt på kommunegrænsen. 

  Byrådet har mulighed for at gøre indsigelse mod en nabokommunes kommuneplanforslag, hvis det har væsentlig betydning for kommunens udvikling - og omvendt.

  Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 tager højde for planlægningen og arealudviklingen i nabokommunerne.

  Tilbage til oversigten "Forudsætninger for kommuneplanen"