Gå til hovedindhold

Forudsætninger der kommer indefra

Her kan du læse om de forudsætninger for kommuneplanen, som kommer indefra.

 • Læs op

Indhold

  De forudsætninger, der kommer indefra, er de politiske visioner og politikker, som er udgangspunktet for al kommunal planlægning. Det drejer sig om Vision 2016 og de mange vedtagne politikker, men også Planstrategi 2015, som er den politiske udmelding om, hvad kommuneplanen skal indeholde.


  Vision 2016

  I april 2010 vedtog byrådet "Vision 2016", som er udtryk for byrådets strategiske og langsigtede styring af Ikast-Brande Kommune. Med visionen sætter byrådet kursen for kommunens generelle udvikling. Vision 2016 er udtryk for vores ambitioner om fortsat at udvikle kvaliteten i kommunens tilbud, service og indsatser. Med Vision 2016 sikrer vi, at fokus og ressourcer målrettes, så Ikast-Brande Kommune også i fremtiden vil være et godt sted at bo eller drive virksomhed. Vision 2016 markerer vores bestræbelser på at forene langsigtede udviklingsønsker med kommunens kortsigtede økonomiske vilkår.

  Strategi2020

  På baggrund af et strategiseminar vedtog vi i juni 2014 "Strategi2020", som sætter retningen for kommunens arbejde frem mod 2020. Der er formuleret visioner og mål for 6 fokusområder:

  1. Arbejde og uddannelse
  2. Landsbyerne - vi udvikler os sammen
  3. Robust økonomi og godt købmandskab
  4. Sportskommune
  5. Den borgervenlige kommune.
  6. Aktive borgere skaber det gode fællesskab

  Målene prioriterer og sætter en kurs, men er ikke dækkende for hele kommunens virksomhed, derfor er Vision2016 fortsat gældende, der hvor den ikke er erstattet af Strategi2020.

  I Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 indgår visionerne i et samlet afsnit om kommunens udvikling. Du kan læse om visionerne i afsnittet om kommunens udvikling.

  Tryk her for at linke til emnet "Vurdering af udviklingen i kommunen"

  Planstrategi 2015

  Planloven siger, at byrådet inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien er udgangspunktet for revisionen af den gældende kommuneplan: Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025. Strategiens formål er bl.a. at sikre offentlighedens inddragelse og oplyse om hele eller dele af kommuneplanen skal revideres eller genvedtages. I kommuneplanens redegørelse skal det bl.a. fremgå, hvordan kommuneplanen har forholdt sig til strategien. Ved en hel eller delvis revision af kommuneplanen skal denne altid være i overensstemmelse med gældende love mv.

  I Ikast-Brande Kommunes Planstrategi 2015, meldte byrådet ud, at vi ikke laver en fuld revision af kommuneplanen; men i stedet laver en revision af de temaer, som er relevante for vores udvikling. Da vi reviderede kommuneplanen sidst, havde vi fokus på udviklingen og arealanvendelsen i det åbne land. I denne revision af kommuneplanen, er der især et behov for at kigge på, hvordan byerne og landsbyerne skal udvikle sig i den næste planperiode, det vil sige 2017-2029. I Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 omsætter vi vores visioner og mål fra Planstrategi 2015 til mere konkret planlægning.

  I temarevisionen indgår følgende emner fra planstrategien:

  • Byvækstarealer i byzoner
  • Sommerhusområder
  • Arealer til forskellige byformå
  • lDetailhandel
  • Trafikanlæg, herunder:
   • Veje og jernbaner
   • Kollektiv trafik
  • Skovrejsningsarealer
  • Lavbundsarealer
  • Naturbeskyttelse, herunder:
   • Naturområder
   • Spredningsveje for dyr og planter
   • Lavbundsarealer og vådområder
  • Kulturhistoriske værdier
  • Bæredygtighed - Lokal Agenda 21
  • Rammer for lokalplanlægningen

  Ændret lovgivning, regionale planer, mål i planstrategien og aktuelle behov i vores kommune gør det også nødvendigt at revidere følgende emner i kommuneplanen:

  • Byfornyelse og byomdannelse
  • Landsbyer og mindre bebyggelse
  • Råstofområder
  • Drikkevand og grundvandsbeskyttelse

  Den samlede revision skal sikre, at kommuneplanen bliver opdateret og harmoniseret, hvor det er nødvendigt. Desuden sikrer revisionen, at retningslinjer og rammebestemmelser i kommuneplanen kommer til at stemme overens med de politiske ønsker samt de faktiske forhold og lovændringer.

  Vi vurderer, at Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er i overensstemmelse med både visioner og de overordnede mål i Planstrategi 2015. Strategiens mål er indarbejdet i kommuneplanen for de enkelte emner.

  Tilbage til oversigten "Forudsætninger for kommuneplanen"