Gå til hovedindhold

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

 • Læs op

Indhold

  RETNINGSLINJER

  1. Virksomheder, anlæg og indretninger, der kan forventes at belaste de nære omgivelser på trods af forureningsbegrænsende foranstaltninger, skal placeres i særlige erhvervsområder, som er vist på kortet med særlige erhvervsområder.
  2. Omkring erhvervsområderne til virksomheder med særlige beliggenhedskrav skal der udlægges et konsekvensområde på 500 meter fra grænsen af området. Konsekvensområdet skal friholdes fra forureningsfølsom anvendelse, indtil der er foretaget undersøgelser, der dokumenterer, at miljøforholdene er acceptable i området. Kan det nødvendige konsekvensområde ikke udlægges i forhold til eksisterende og planlagte områder for forureningsfølsom anvendelse, skal afstanden på mindst 500 meter tilvejebringes ved differentiering i det planlagte erhvervsområde.
  3. Erhvervsarealer langs det overordnede vejnet må ikke forringe trafiksikkerheden. Omgivelserne omkring vejene skal fremstå som harmoniske helheder i forhold til vejen, de øvrige byområder og i forhold til det åbne land.
  4. For områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav skal det sikres:
   • at eventuelle landzoneområder overføres til byzone
   • at der ikke placeres boliger, institutioner eller lignende i områderne
   • at der i konsekvensområderne ikke opføres boliger eller anden forureningsfølsom bebyggelse eller anlæg, bortset fra den bebyggelse, der er nødvendig for landbruget.
  5. Virksomheder med stort varmeforbrug skal etableres hvor der kan udnyttes varme fra en større central varmeproduktion via fjernvarmenet. Virksomheden kan dog placeres et andet sted, hvis den bruger overskudsvarme fra nabovirksomheder eller ikke-fossile brændsler, for eksempel biomasse.
  6. Særligt varmeproducerende virksomheder skal som hovedregel etableres, hvor der allerede er eller hvor der kan etableres fjernvarmenet, der kan aftage den producerede overskudsvarme, eller på et sted hvor overskudsvarmen kan udnyttes af nabovirksomheder.
  7. Erhvervsområder der forbeholdes virksomheder med stort transportbehov skal udlægges, således:
   • at der er gode forbindelser frem til områderne fra veje af regional betydning
   • at der er kort afstand til jernbanenettet, så der er mulighed for at føre jernbanespor frem til områderne
   • at trafikken til og fra områderne ikke påfører boliger, institutioner og lignende højere støjbelastning end de anbefalede værdier i Miljøstyrelsens vejledninger
  8. For virksomheder, der kan medføre en væsentlig grundvandspåvirkning, vil der blive fastsat indretningskrav. Indretningskrav kan blandt andet være at beholdere og rørledninger til stoffer, der kan true grundvandet, skal over jorden, samt krav til opsamling af overfladevand fra oplagspladser. Intensiverede tilsyn kan for eksempel være skærpet kontrol af lagre og procesanlæg samt overvågningsprogrammer for grundvand.

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for erhvervsområder

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  MÅL

  • at alle typer virksomheder som udgangspunkt skal kunne placeres i Ikast-Brande Kommune
  • at konflikter mellem naboer og virksomheder søges undgået ved opstilling af beliggenhedskrav
  • at undgå konflikter ved væsentlige beskyttelsesinteresser fx. drikkevands-, vandløbs- og naturinteresser.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Det er bedst at helhedsplanlægge for placering af virksomheder, så påvirkningen af omgivelserne, nabointeresser og almene beskyttelsesinteresser inddrages.

  Virksomheder med mange medarbejdere giver meget transport til og fra arbejde. Disse virksomheder kan oftest integreres i byen og i nærheden af offentlige transportmidler, og med gode stiforbindelser til boligområder i byen.

  Selvom vi prøver at undgå det, belaster nogle virksomheder imidlertid deres nærmeste omgivelser, eller udgør en risiko for dem. Disse virksomheder placeres bedst i særlige erhvervsområder, hvor der er god afstand til beboelsesområder og rekreative områder. Med den positive udvikling i mange industrivirksomheders miljøforhold i retning af færre gener og mindre forurening kan stadig flere virksomhedstyper dog placeres inde i byen.

  Virksomheder med meget godstrafik påvirker omgivelserne med støj, luftforurening og øger risikoen for ulykker i trafikken. Denne type virksomheder placeres derfor bedst i nærheden af det overordnede vejnet, og eventuelt med adgang til jernbane. Så bliver omkostningerne for byens beboere mindre.

  Der er forskellige kriterier for udpegningen af de særlige erhvervsområder. Derfor er ikke alle områder anvendelige til de samme typer virksomheder. Udpegningen er sket på baggrund af støj-, luft-, spildevands- og grundvandsforhold.

  Omkring de udpegede områder findes der allerede i dag forureningsfølsomme områder indenfor 500 meter. For disse områder gælder, at hele området ikke umiddelbart kan anvendes til alle typer virksomheder. Vi skal derfor i lokalplanlægningen foretage en zonering af området eller eftervise, at miljøforholdene i de forureningsfølsomme områder er acceptable ved den konkrete virksomhedstype. Konsekvenszonen på 500 meter omkring de særlige erhvervsområder svarer til planlægningafstanden mellem boliger og erhvervsvirksomheder med et støjkrav på 70 dB(A) i skel.

  For de særlige erhvervsområder udpeget til luftforurenende virksomhed må vi vurdere konsekvensafstanden i hvert tilfælde.

  Virksomheder, anlæg og indretninger, som kræver stor sikkerhedszone (det vil sige "Risikovirksomheder"), er lovmæssigt forpligtet til at få foretaget en vurdering af sikkerheden. Denne type virksomheder er omfattet af Planlovens bestemmelser om vurdering af virkning på miljøet - det vil sige VVM-reglerne

  Nye arealudlæg i Kommuneplan 2021

  Nord for Brande ved Frihedevej udlægger vi et nyt areal på ca. 30 ha til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, herunder transporttunge virksomheder. Området ligger tæt ved motorvejen, uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og med god afstand til nærmeste byområde. Der er ligeledes ingen naturinteresser inden for arealet. Der er allerede anlagt cykelsti fra Brande ud til området, ligesom der er busforbindelse.

  Link til retningslinjer for erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder mm

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden