Gå til hovedindhold

Arealer til forskellige byformål

Arealer til forskellige byformål

Indhold

  GENERELLE RETNINGSLINJER FOR AREALUDLÆG TIL FORSKELLIGE BYFORMÅL 

  1. Ved fastlæggelse af arealer til nybyggeri skal der tages hensyn til rummeligheden i de eksisterende og allerede planlagte byområder. Hvis der er overskydende areal til byformål i gældende kommuneplan, skal arealet enten tages ud af rammerne, overgå til nyt formål eller betegnes som perspektivareal, dvs. byvækstområde på langt sigt.

  2. Udbygningens rækkefølge fastlægges i rammerne for lokalplanlægningen.
      

  RETNINGSLINJER FOR AREALUDLÆG TIL BOLIGOMRÅDER

  1. De væsentligste fremtidige udlæg af boligarealer skal finde sted i hovedbyen Ikast og i centerbyen Brande.

  2. I byer over 1000 indbyggere, må der kun opføres boliger i de boligområder, der er udlagt i kommuneplanen. Arealerne fremgår af kortet.

  3. Bestemmelser vedrørende de enkelte områders arealanvendelse og bebyggelsesmuligheder samt udbygningens rækkefølge fremgår af kommuneplanens rammer. 
    
  4. I beregning af arealbehov til boliger skal det tilstræbes ikke at bruge mere areal til nybyggeri end 1 ha pr. 10 boliger i byer på 8.000 indbyggere og derover og 1 ha pr. 7 boliger i mindre byer.  

  5. Nye boligområder skal placeres, så der ikke bliver væsentlige miljøpåvirkninger, som f.eks. støj, luftforurening, lugtgener eller jordforurening.

  6. Seniorboliger skal primært placeres centralt i byen eller i kanten af byen med en god naturtilknytning.

   
  RETNINGSLINJER FOR AREALUDLÆG TIL ERHVERVSOMRÅDER

  1. De væsentligste fremtidige udlæg af erhvervsarealer skal finde sted i hovedbyen Ikast og i centerbyen Brande.

  2. Der må kun opføres erhvervsbyggeri i de erhvervsområder, der er udlagt i kommuneplanen. Områderne fremgår af kortet. 

  3. Bestemmelser vedrørende arealanvendelse og bebyggelse fremgår af kommuneplanrammerne for de enkelte erhvervsområder.

  4. Nye større byudviklingsområder til erhverv skal udlægges på baggrund af samlede overvejelser om den fremtidige erhvervsstruktur og en arbejdsdeling mellem erhvervsområderne.

  5. Arealudlæg til erhvervsformål bør højst være 1 ha pr. 3.000m2 etageareal. Herudover kan der udlægges areal til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

  6. Bebyggelsesprocenten i udlagte erhvervsområder skal mindst være på 40%.

  7. Udlæg af nye erhvervsarealer langs motorvejene skal begrænses og primært reserveres til transporttunge virksomheder, der har behov for nem adgang til det overordnede vejnet.

  8. Nye erhvervsområder skal søges placeret, så der er mulighed for godstransport ad vej og bane og muligheder for kollektiv persontrafik og sikker cykeltrafik.

  9. Erhvervsområder til virksomheder med stort transportbehov skal udlægges så der er gode forbindelser til områderne fra veje af regional betydning og sådan at trafikken til og fra områderne ikke påfører boliger, institutioner o.l. højere støjbelastning end de anbefalede værdier i Miljøstyrelsens vejledninger.

  10. Nye erhvervsområder skal placeres, så der ikke er risiko for uacceptabel støj og luftforurening eller øget trafikbelastning i boligområder og andre forureningsfølsomme områder.

  11. Virksomheder med stort varmeforbrug bør etableres, hvor der kan udnyttes varme fra en større central varmeproduktion via fjernvarmenet. Der er dog mulighed for anden placering, hvis virksomheden bruger overskudsvarme fra nabovirksomheder eller ikke-fossile brændsler, f.eks. biomasse.

  12. Særligt varmeproducerende virksomheder skal som hovedregel etableres, hvor der er eller kan etableres fjernvarmenet, der kan aftage den producerede overskudsvarme, eller hvor overskudsvarmen kan udnyttes af nabovirksomheder.

   

  RETNINGSLINJER FOR AREALUDLÆG TIL OFFENTLIG OG PRIVAT SERVICE

  1. Der kan i kommuneplanen primært udlægges areal til servicefunktioner i hovedbyen Ikast og centerbyen Brande. Planlægningen skal dog sikre grundlaget for at opretholde den eksisterende basisforsyning i byerne med lokalcenterfunktion: Bording, Engesvang, Nørre Snede og Ejstrupholm.
    
  2. I kommuneplanen skal det sikres, at:
   • bebyggelsesprocenten i udlagte områder til offentligt byggeri og lignende kan blive mindst 40%, når offentligt tilgængelige grønne områder og lignende ikke medregnes
   • der er gode vejforbindelser til området fra veje af regional betydning
   • nye områder til offentlig virksomhed o.l. placeres, så trafikstøj ikke generer og virksomhedsstøj ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænser. Afstand til områder med virksomheder med særlige beliggenhedskrav skal følge retningslinjerne for disse virksomhedstyper
   • nye områder til offentlige formål, der er følsom over for forurening, placeres i en sådan afstand fra erhverv og landbrugsvirksomhed, at støj- og lugtgener undgås
   • nye områder til offentlige formål, der er følsom over for forurening, kun under særlige omstændigheder placeres på forurenede arealer.

  3. Ved beregning af areal til offentlig service, bør arealbehovet højst være 1 ha pr. 3.000 m² etageareal.

   

   

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for byvækstarealer i byzone

  Link til kommuneplanens retningslinjer og mål for landsbyer og mindre bebyggelser

   

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  GENERELLE MÅL FOR AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL

  • Vi vil have fokus på kvaliteten i vores byområder
  • Vi vil sikre funktionelle byer med en hensigtsmæssig placering af forskellige funktioner og gode udviklingsmuligheder.

   

  MÅL FOR AREALUDLÆG TIL BOLIGOMRÅDER

  • Vi vil i planlægningen sikre, at boligudbuddet i Ikast og Brande har en stor variation, der giver mulighed for både åben og tæt lav boligbebyggelse samt etageboliger, så udbuddet kan tilgodese alle befolkningsgrupper uanset om man er ejer eller lejer.
  • Vi vil i planlægningen sikre, at der er mulighed for at etablere centralt beliggende og attraktive boliger i Ikast og Brande ved at arbejde for en fortætning af bymidten og for attraktive opholds- og friarealer i tilknytning til boligerne.
  • Vi vil i planlægningen sikre, at boligudbuddet i Bording, Engesvang, Nørre Snede og Ejstrupholm understøtter byernes kvaliteter som bosætningsbyer.
  • Vi vil genoverveje anvendelsen af de uudnyttede, mindre arealer i bymidterne til rekreative formål, så borgerne får bedre adgang til grønne oaser tæt på deres boliger.


  MÅL FOR AREALUDLÆG TIL BOLIGOMRÅDER

  • Vi vil i planlægningen understøtte udviklingen i Ikast og Brande ved at udlægge tilstrækkelige nye erhvervsarealer og ved at gentænke eksisterende erhvervsarealer.
  • Vi vil i planlægningen for Bording, Engesvang, Nørre Snede og Ejstrupholm understøtte, at de eksisterende, funktionstømte erhvervsarealer omdannes til nyt erhverv eller anden anvendelse. Der vil blive udlagt nye arealer til erhvervsudvikling i Nørre Snede og Ejstrupholm efter behov, men ikke i Bording og Engesvang. Bording og Engesvang skal anvende de nye arealudlæg, der er i Pårup.
  • Vi vil i planlægningen sikre, at aktiviteterne i erhvervsområderne kan foregå uden væsentlige miljøpåvirkninger. Aktiviteterne må ikke være til gene for rekreative eller boligmæssige anvendelser af de omkringliggende arealer. Det vil vi sikre ved f.eks. at anlægge grønne bælter eller bufferzoner som overgangsarealer til mindre miljøbelastende aktiviteter.

   

  MÅL FOR AREALUDLÆG TIL OFFENTLIG OG PRIVAT SERVICE

  • Vi vil sikre, at der i Ikast og Brande er de offentlige servicefunktioner, der er nødvendige for at understøtte byernes rolle som hovedby og centerby. Rådhuset fastholdes i Ikast og i Brande fastholdes en administrationsbygning.
  • Vi vil arbejde for, at der i Bording, Engesvang, Nørre Snede og Ejstrupholm er de offentlige servicefunktioner, der er nødvendige for at understøtte byernes rolle som lokalcenterbyer og bosætningsbyer. Hvis det kan gavne de fire byer, vil vi sammentænke den offentlige service på tværs af byerne, så vi kan udnytte byernes ressourcer bedst muligt.
  • Vi vil samarbejde med borgerne ud fra princippet: "Du finder løsninger sammen med os".

   

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  Før man udlægger nye arealer til byformål, må man kigge på rummeligheden i de eksisterende og allerede planlagte byområder. Hvis der er uudnyttede arealer, som ikke vil blive taget i brug foreløbig, er det bedst at tage arealerne ud af kommuneplanen og lade dem overgå til et nyt formål.

  Den økonomiske krise, der ramte hele landet omkring 2009, satte de følgende år en grænse for væksten i kommunens byer. Nu er der lysere tider på vej og gang i byggeriet igen. Vi vurderer dog, at vi har så mange uudnyttede byvækstarealer tilbage, at vi kan nøjes med at udlægge ganske få arealer til byformål i den nye kommuneplanperiode, fra 2017 til 2029.

  Vores byplanlægning skal i de kommende år primært have fokus på, hvordan vi får bedre byer. Vi vil skabe bedre rammer for borgernes trivsel og for erhvervslivet og detailhandlen. Vi vil have mere fokus på byernes kvaliteter og på, hvordan vi kan omdanne byerne inden for de eksisterende rammer.

  Den demografiske udvikling i kommunen vil udfordre den offentlige service i de kommende år. Derfor har vi behov for at gentænke de kommunale velfærdsopgaver. Vores kommune er et fællesskab, hvor vi alle er aktive deltagere. Vi tror på, at hvis vi løfter i flok, lykkes vi bedre. Borgerne kan sammen med os finde de bedste løsninger.

  Kommuneplanen sikrer, at der er tilstrækkeligt areal til byformål, og at udnyttelsen af arealerne sker på en måde, så der ikke bliver inddraget unødige arealer. Når vi finder behov for at inddrage nye områder til byformål, er det vigtigt, at vi afvejer hensynet til de andre værdier i byernes opland, f.eks. natur og landskab, kulturhistoriske værdier, miljøbeskyttelse og landbrugsinteresser. Ikast-Brande kommune tilstræber at undgå konflikter mellem benyttelse af arealer og beskyttelses- og bevaringsinteresserne.

  Vi er kendt for vores gode erhvervsklima og for vores internationalt favnende virksomheder, der især har rødder i tekstilindustrien og vindmølleindustrien. Det håber vi kan understøtte vores kommunes udvikling.

  Selv om der sker en løbende reduktion af virksomhedernes miljøbelastning, er der stadig virksomhedskategorier, der stiller særlige beliggenhedskrav i forhold til f.eks. boligområder og grundvandsressourcer. Mange af kommunens virksomheder - især de transporttunge - har et særligt behov for nem adgang til det overordnede vejnet, herunder regionens motorvejsnet. Det er derfor vigtigt, at kommunen råder over tilstrækkelige erhvervsarealer med en god beliggenhed i forhold til det overordnede vejnet.

  Vi vil i alle byer gentænke eksisterende erhvervsarealer, der er ved at være udfaset, for at finde nye muligheder for omdannelse. Byrådet har i forbindelse med udlægget af de konkrete, nye arealer til byformål vurderet, at der i flere byer var mulighed for at omdanne tidligere erhvervsarealer og områder til offentlige formål til boligformål. Andre steder tilfører vi byerne mere kvalitet ved at skabe små grønne oaser på de uudnyttede, mindre arealer, der ligger tæt på boligområderne.

  Alle nye arealudlæg til byformål, der ikke i forvejen ligger i byernes byzone, skal overgå til byzone i forbindelse med kommende lokalplanlægning. Byvækst skal foregå indefra og ud, så der altid er sammenhæng mellem eksisterende og nye byområder. Derfor er det ikke ligegyldigt, i hvilken rækkefølge de forskellige arealer bliver taget i brug. Den planlagte rækkefølge fremgår af kommuneplanens rammedel.

  Når vi planlægger byudvikling er det væsentligt at vurdere, om den planlagte fremtidige infrastruktur er tilstrækkelig. Det er hensigtsmæssigt at placere de arealer, der skaber mest trafik, for eksempel detailhandel, erhverv med mange ansatte og tæt bebyggelse, hvor der f.eks. er er mulighed for at benytte kollektiv trafik.

  Bysamarbejde

  Vi vil bruge den næste planperiode på at styrke bysamarbejdet og fremme fælles initiativer. Hvis byerne samarbejder, kan vi ofte udnytte ressourcerne bedre og opnå en synergieffekt. Vi kan sammentænke byernes funktioner som f.eks. kultur- og fritidsaktiviteter, og vi kan måske forbinde rekreative arealer.

  Vi kan også sammentænke funktioner ud over kommunegrænsen. Den korte afstand mellem Herning og Ikast kan vi udnytte meget mere i den kommende planperiode. Vi ser flere muligheder for at samarbejde om f.eks. fritids- og kulturprojekter samt uddannelsesprojekter.

  Nye arealudlæg i byerne

  I overensstemmelse med det fastlagte bymønsters rollefordeling mellem byerne, skal de væsentligste fremtidige udlæg af arealer til byformål, herunder boligarealer og erhvervsarealer, finde sted i hovedbyen Ikast og i centerbyen Brande.

  Vores byplanlægning for Ikast og Brande skal bl.a. sikre, at der bliver bedre mulighed for at etablere attraktive og centralt beliggende boliger. Det vil vi gøre ved bl.a. at arbejde med en fortætning af bymidterne. Vi vil også arbejde for, at boligudbuddet i de to byer har en stor variation, så udbuddet kan tilgodese alle befolkningsgrupper.

  Bording, Engesvang, Nørre Snede og Ejstrupholm er mindre byer med lokalcenterfunktion. Byerne har fælles træk, men de har også individuelle kvaliteter og styrker. Byerne har mange kvaliteter som bosætningsbyer, ikke mindst på grund af deres nærhed til rekreative arealer og natur. Derfor skal boligudbuddet i Bording, Engesvang, Nørre Snede og Ejstrupholm understøtte byernes kvaliteter som bosætningsbyer. Vi udlægger mindre, nye arealer til boligformål i byerne.

  Vores byplanlægning i Ikast og Brande skal være på forkant med erhvervsudviklingen, så vi altid kan komme erhvervslivet i møde med ledige erhvervsarealer. Vi vurderer, at der er erhvervsarealer nok i Brande, Nørre Snede og Ejstrupholm til en ny planperiode. Hvis der bliver behov for nye arealudlæg til erhvervsudvikling, følger vi op med ny planlægning. I Bording og Engesvang har vi heller ikke behov for nye erhvervsarealer, da vi i stedet kan henvise til nye arealudlæg i Pårup. Pårup er i forbindelse med fastsættelse af bymønsteret udpeget som landsby med erhvervscenterfunktion. Det er vurderet, at der vil være et behov for at udlægge et nyt erhvervsareal i Pårup.

  Fordi vores byer blev ramt af den økonomiske krise, ser vi en stor uudnyttet rummelighed kommuneplanen, både i forhold til erhvervsarealer og boligarealer. Vi ser dog lysere tider i møde nu. På den baggrund og på baggrund af de seneste års salg af erhvervsgrunde og boliggrunde vurderer vi, at der kun er behov for at udlægge i alt ca. 48,1 ha nye boligarealer og ca. 9,6 ha erhvervsarealer i Ikast-Brande kommuneplan 2017-2029. De boligområder og erhvervsområder, som er udlagt på baggrund af en ændret anvendelse af eksisterende arealer er talt med. 

  Vi vil sammentænke den offentlige service på tværs af byerne, hvis det kan gavne de fire lokalcenterbyer: Bording, Engesvang, Nørre Snede og Ejstrupholm. På den måde kan vi udnytte ressourcerne bedre og opnå en bedre service. Ikast er hovedbyen i kommunen, derfor fastholder vi rådhuset i Ikast. Vi vil også bevare administrationsbygningen i Brande, men den i Nørre Snede bliver formentligt lukket inden for en årrække.

  Vi har i den forløbne planperiode udlagt et nyt areal til et plejecenter i Ikast og til en ny daginstitution i Bording. I den nye planperiode ser vi umiddelbart kun behov for at udlægge arealer til en ny daginstitution i Engesvang. Daginstitutionen skal erstatte den, som ligger ved Birkevej. Byrådet har besluttet, at Vestre Skole i Ikast skal lukke i 2017.

  Perspektivarealer

  Ikast-Brande kommune har valgt, at kommuneplanen også skal fortælle borgerne, hvor Byrådet vurderer, at nogle byer skal udvikle sig på langt sigt, dvs. ud over kommuneplanperioden. De arealer er såkaldte perspektivarealer. I kommuneplanen er der hverken retningslinjer eller rammer for lokalplanlægningen for perspektivarealerne, da der endnu ikke er taget stilling til den konkrete anvendelse af arealerne. Perspektivarealerne fremgår af særskilte kort.

  Tryk her for at se kort med perspektivarealer: Perspektivarealer

  Nye arealudlæg i Ikast

  Der er udlagt et nyt boligområde på ca. 10,4 ha i den vestlige del af Ikast ved Overgårdsvej. Boligområdet ligger i forlængelse af det eksisterende boligområde Bakkeskoven. Desuden er der udlagt et lille boligområde på ca. 0,4 ha nord for Broholmvej i forlængelse af Broholmparken. I den sydvestlige del af byen ved Birkelyst er en lille del af et udlagt rekreativt område inddraget til boligformål. Det rekreative areal, der er på ca. 4,4 ha og som er dyrket landbrugsjord, er lagt til et eksisterende boligområde. I den sydøstlige del af byen - tæt på motorvejen - er et rekreativt område på ca. 9,6 ha ved Navervej ændret til et nyt erhvervsområde, fordi den eksisterende rideskole skal flytte ud af området. Området ligger i tilknytning til andre erhvervsområder. Den østligste del af erhvervsområdet samt en del af erhvervsområdet syd herfor er ændret til et nyt, rekreativt, grønt område på ca. 4,2 ha. Området skal fungere som en bufferzone mellem erhvervsområderne og nærliggende boligområder. I den sydvestligste del af byen er en lignende rekreativ bufferzone mellem et boligområde og et erhvervsområde udvidet med ca. 24 ha ved at inddrage noget af erhvervsområdet. I den nordlige del af byen er tre uudnyttede, små boligarealer ændret til rekreativt formål for at kunne udvide en eksisterende golfbane.

  I alt er der inddraget ca. 10,8 ha uplanlagt landzonejord til byformål (boligområder). Der er i alt taget ca. 23,5 ha uudnyttet boligareal og ca. 21,7 ha uudnyttet erhvervsareal helt ud af kommuneplanen i Ikast.

  Nye arealudlæg i Brande

  I overensstemmelse med en tidligere vedtaget strukturplan for sydbyen, sker boligtilvæksten i Brande i denne kommuneplanperiode syd for byen. Syd for Lars Nielsens Vej er der inddraget ca. 19,5 ha fra større, rekreative områder til et nyt boligområde. Området ligger i tilknytning til eksisterende boligområder. De dele af det rekreative område, som ændrer anvendelse til boligområde er i dag dyrkede marker. Øst for Hyvildvej bliver et tidligere erhvervsareal på ca. 5,2 ha ændret til boligformål. I kommuneplanperioden vil Byrådet arbejde for at finde et velegnet areal uden for Brande til virksomheder med særlig beliggenhedskrav.

  Der er ikke inddraget uplanlagt landzonejord til byformål i Brande. Der er blot tale om ændret anvendelse af nogle arealer. Der er i alt taget ca. 18,2 ha uudnyttet boligareal og ca. 28,2 ha uudnyttet erhvervsareal helt ud af kommuneplanen i Brande.

  Nye arealudlæg i Bording

  Der er udlagt et nyt boligområde på ca. 4,6 ha nord for byen - på arealerne nord for Bording Å. Boligområdet ligger i forlængelse af det eksisterende boligområde ved Kornblomsten. I forbindelse med den nye daginstitution ved Bodholtvej i Bording, bliver der udlagt et mindre areal til offentligt formål for at kunne udvide legepladsen.

  I alt er der inddraget ca. 4,6 ha uplanlagt landzonejord til byformål (boligområder). Der er i alt taget ca. 8,3 ha uudnyttet boligareal helt ud af kommuneplanen i Bording - ingen erhvervsarealer.

  Nye arealudlæg i Engesvang

  På Birkevej ligger der en daginstitution, som flytter til en ny placering, derfor er anvendelsen af området, der er på ca. 1,6 ha, ændret fra offentlige formål til boligområde. Arealet er omgivet af eksisterende boligområder. Den nævnte daginstitution flytter til et areal ved Åboesvej. Arealet er en del af et større boligområde, men nu skifter det konkret areal anvendelse til område til offentlige formål.

  Der er ikke inddraget uplanlagt landzonejord til byformål i Engesvang. Der er blot tale om ændret anvendelse af nogle arealer. Der er i alt taget 2,8 ha uudnyttet boligareal helt ud af kommuneplanen - ingen erhvervsarealer.

  Nye arealudlæg i Nørre Snede

  Et tidligere erhvervsområde på ca. 1,1 ha ved Rosendalsvej er inddraget til boligformål. Arealet ligger i tilknytning til eksisterende boligområder. I den vestlige del af byen er den østligste del af et erhvervsområde ændret til et nyt, rekreativt, grønt område for at danne en bufferzone mellem erhvervsområdet og det nærliggende boligområde.

  Der er ikke inddraget uplanlagt landzonejord til byformål i Nørre Snede. Der er blot tale om ændret anvendelse af nogle arealer. Der er i alt taget 9 ha uudnyttet boligareal helt ud af kommuneplanen i Nørre Snede - ingen erhvervsarealer.

  Nye arealudlæg i Ejstrupholm

  Et tidligere erhvervsområde på ca. 0,9 ha ved Ahornvej er inddraget til boligformål. Området omfatter i forvejen tre eksisterende boliger og er helt omgivet af eksisterende boligområder.

  Der er ikke inddraget uplanlagt landzonejord til byformål i Nørre Snede. Der er blot tale om ændret anvendelse af nogle arealer. Der er i alt taget 4,7 ha uudnyttet erhvervsareal helt ud af kommuneplanen i Ejstrupholm, men der er ikke taget boligarealer ud.

   

  Der er lavet kommuneplanrammer for den efterfølgende lokalplanlægning for de udlagte byområder. Rammebestemmelserne for de enkelte områder fremgår af kommuneplanens rammedel.

  Klik på linket her for at se kommuneplanrammer: Tryk her for at se rammer


  Tryk her for at se retningslinjer og mål for byvækstarealer i byzone

  Tryk her for at se retningslinjer og mål for landsbyer og mindre bebyggelser

   

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden