Gå til hovedindhold

Hvor vil vi hen

Her kan du læse om, hvor vi er på vej hen med den fysiske udvikling i kommunen

 • Læs op

Indhold

  Tiden er løbet fra dele af den by- og landsbyplanlægning, vi sidst lavede - i 2009 - så nu er det tid til at kigge på planlægningen med nye øjne. Derfor handler revisionen af kommuneplanen denne gang især om, hvordan vi som byråd i de kommende år kan understøtte den gode udvikling i kommunens byer og landsbyer. Planstrategien lægger hovedlinjerne for udviklingen og beskriver vores forventninger, visioner og mål for udviklingen.

  Kommunens borgere er drivkraften for udviklingen i Ikast-Brande Kommune. Derfor ligger det os på sinde, at vi planlægger udviklingen i kommunen sammen med borgerne. Ikke mindst når vi skal planlægge for de byer og landsbyer, hvor borgerne bor og arbejder.

  Vores mål for udviklingen afspejler også, at vi har et ønske om, at udviklingen bliver bæredygtig. Vi vil altid afveje de forskellige interesser i forhold til f.eks. miljø, natur og grundvand.

  Aktive borgere skaber udvikling

  Det er byernes og landsbyernes egne beboere og erhvervsdrivende, der skaber udviklingen lokalt. Det er dem, der kender lokalområdet og dem, der bedst ved, hvilke behov, udfordringer og muligheder, der er lokalt. Vi har derfor et ønske om, at borgerne sammen med os kan udvikle byer og landsbyer, der skaber de bedste rammer for det gode liv og for trivsel.

  Samarbejde og dialog med dem, der bor og arbejder i kommunen, er centralt i vore visioner og mål og i vores indsats for at fremme en bæredygtig og demokratisk udvikling i kommunen.

  Når vi spørger borgerne, peger de fleste på, at aktive borgere er den vigtigste forudsætning for den gode udvikling i byer og landsbyer.

  Hvis man vil skabe gode rammer for livet i byer og landsbyer, er det vigtigt at sikre rammer for det gode fællesskab og bakke op om lokale initiativer. Vi vil have mere fokus på byernes og landsbyernes identitet og potentialer. Og vi vil understøtte, at udviklingen bliver til glæde for både borgere, foreningslivet og virksomheder.

  Vores kommune er et fællesskab, hvor vi alle er aktive deltagere. Aktive borgere skaber det gode fællesskab. Vi har derfor generelt fokus på, at borgerne skal finde løsninger sammen med os. Vi værdsætter lokale initiativer og yder gerne hjælp til selvhjælp.

  Samarbejde og dialog med dem, der bor og arbejder i kommunen, er således også centralt i vores visioner og mål for udviklingen - og i vores indsats for at fremme en bæredygtig og demokratisk udvikling. Vi vil derfor fortsætte det gode samarbejde med lokalråd og Landdistriktsrådet.

  Byudvikling

  Vores byplanlægning i de kommende år skal primært have fokus på, hvordan vi får bedre byer. Vi vil skabe bedre rammer for borgernes trivsel og for erhvervslivet og detailhandlen. Vi vil have mere fokus på byernes kvaliteter og på, hvordan vi kan omdanne byerne inden for de eksisterende rammer. 

  Byens borgere skal skabe udviklingen sammen med os, derfor er det vigtigt for os at fortsætte den løbende, konstruktive dialog med f.eks. "Vores Ikast", handelsstandsforeninger og lokalråd samt erhvervslivet.

  Bysamarbejde

  Bording, Engesvang, Nørre Snede og Ejstrupholm er mindre byer, der har fælles træk, men byerne har også individuelle kvaliteter og styrker. Byerne har mange kvaliteter som bosætningsbyer, ikke mindst på grund af deres nærhed til rekreative arealer og natur.

  Hvis byerne samarbejder, kan vi ofte udnytte ressourcerne bedre og opnå en synergieffekt. Vi kan sammentænke funktioner som f.eks. kultur- og fritidsaktiviteter og vi kan måske forbinde rekreative arealer. Vi vil bruge den næste planperiode på at styrke bysamarbejdet og fremme fælles initiativer - f.eks. gennem de velfungerende lokalråd.

  Bysamarbejde på tværs af kommuneskel

  Vi er opmærksomme på, at planlægningen i byer og landsbyer ofte kræver dialog og samarbejde med byer på tværs af kommuneskel. Vi kan også sammentænke funktioner ud over kommunegrænsen.

  Især den korte afstand mellem Ikast og Herning kan vi udnytte meget mere i den kommende planperiode. Der er en fantastisk mulighed for at udnytte synergieffekten i de kultur- og fritidstilbud samt uddannelsestilbud, som byerne tilbyder. Vi vil derfor udbygge samarbejdet og dialogen i takt med det behov, der måtte vise sig.  Et samarbejde til gavn og glæde for begge kommuner.

  Byudviklingsprojekter

  Vores byplanlægning for Ikast og Brande skal sikre, at der bliver bedre mulighed for at etablere attraktive og centralt beliggende boliger. Det vil vi gøre ved bl.a. at arbejde med en fortætning af bymidterne for at skabe flere attraktive, centraltbeliggende boliger. Vi vil også arbejde for at boligudbuddet i de to byer har en stor variation, så udbuddet kan tilgodese alle befolkningsgrupper.

  Boligudbuddet i Bording, Engesvang, Nørre Snede og Ejstrupholm skal understøtte byernes kvaliteter som bosætningsbyer.

  I flere byer ser vi nye bosætningsmuligheder på tidligere erhvervsarealer, hvor erhvervet er på vej til at blive udfaset. Andre steder kan vi tilføre byerne mere kvalitet ved at skabe små grønne oaser på de uudnyttede, mindre arealer, der ligger tæt på boligområderne.

  Vi vil de kommende år arbejde med forskellige byudviklingsprojekter, især i de to største byer i kommunen: Ikast og Brande. Vi vil arbejde videre med følgende projekter:

  • Perron 7430
  • Vision Vestergade

  Erhvervskommunen

  Finanskrisen er ved at ebbe ud, og virksomhederne er igen begyndt at ansætte flere folk. Derfor skal vi styrke indsatsen på at forbedre de kommunale rammevilkår for erhvervslivet.

  Den største udfordring for virksomhederne og dermed erhvervsudviklingen i Ikast-Brande Kommune i de kommende år, bliver manglen på kvalificeret arbejdskraft. Virksomhederne kræver mere og mere specialiseret arbejdskraft, men der er for få unge, som tager en erhvervsuddannelse. Derfor skal vi igangsætte tiltag, som sikrer, at flere unge får en erhvervsuddannelse samtidig med at virksomhederne tager endnu flere lærlinge ind, end de gør i dag.

  Vi vil gerne have flere nye virksomheder, hvilket betyder, at vi skal være bedre til at understøtte iværksættere, så de kan vokse sig større og bidrage til væksten og udviklingen i området.

  Ikast-Brande Kommune tiltrækker allerede nu store virksomheder. Vi skal styrke den positive udvikling med en erhvervsvenlig planlægning og sikre, at de nødvendige erhvervsarealer er til rådighed.

  Vi vil primært udlægge arealer til erhverv i de større byer, men også i Pårup. Vi skal udnytte motorvejenes tætte placering på Ikast, Brande og Pårup i vores markedsføring over for nye virksomheder.

  Vi vil være varsomme med at placere erhverv i det åbne land af hensyn til natur og miljø. Dog kan vi se muligheder i at udnytte overflødige landbrugsbygninger til erhverv, der ikke belaster omgivelserne.

  En af de store udfordringer i de kommende år bliver at støtte omstillingen fra traditionel produktion til en produktion, der er baseret på viden. Ikast-Brande Kommune skal derfor satse på innovation. Vidensbaseret produktion vil også tiltrække nye borgere med højere uddannelse.

  Vi er kendt for vores gode erhvervsklima og for vores internationalt favnende virksomheder, der har rødder i tekstilindustrien og vindmølleindustrien. Det håber vi kan understøtte vores kommunes udvikling. Vores byplanlægning skal være på forkant med erhvervsudviklingen, så vi altid kan komme erhvervslivet i møde med ledige erhvervsarealer i Ikast og Brande.

  Vi vil i alle byer gentænke eksisterende erhvervsarealer for at finde nye muligheder for omdannelse. Vi vurderer, at der er erhvervsarealer nok i Nørre Snede og Ejstrupholm til en ny planperiode. Hvis der bliver behov for nye arealudlæg til erhvervsudvikling, følger vi op på det i planlægningen. I Bording og Engesvang har vi ikke behov for nye erhvervsarealer, da vi i stedet kan henvise til de mange nye arealudlæg i Pårup.

  Offentlige servicefunktioner

  Den demografiske udvikling i kommunen vil udfordre den offentlige service i de kommende år. Derfor har vi behov for at gentænke de kommunale velfærdsopgaver.

  Vores kommune er et fællesskab, hvor vi alle er aktive deltagere. Vi tror på, at hvis vi løfter i flok, lykkes vi bedre. Borgerne kan sammen med os finde de bedste løsninger. Vi vil sammentænke den offentlige service på tværs af byerne, hvis det kan gavne de fire lokalcenterbyer: Bording, Engesvang, Nørre Snede og Ejstrupholm. På den måde kan vi udnytte ressourcerne bedre og opnå en bedre service.

  Ikast er hovedbyen i kommunen, derfor fastholder vi rådhuset i Ikast. Vi vil også bevare administrationsbygningen i Brande, men den i Nørre Snede bliver muligvis lukket på et tidspunkt.

  Landsbyer

  Vores landsbyer skal være attraktive og livskraftige alternativer til de seks største byer i kommunen. Vi ser det som en fælles opgave, som vi skal løfte sammen med landsbyerne.

  Landsbyerne har andre kvaliteter og giver andre muligheder end byerne. I landsbyerne er fællesskabet og det nære miljø væsentlige faktorer for borgernes trivsel. Her kommer man hinanden ved og man er god til selv at tage et ansvar for udviklingen. Landsbyerne er også et godt sted at slå sig ned for den selvstændige erhvervsdrivende håndværker, der her kan have en mindre virksomhed i forbindelse med boligen.

  For at fastholde landsbyerne som attraktive bosætningssteder vil vi sikre, at der er mulighed for et varieret boligudbud, der tilgodeser både børnefamilier og ældre. Og vi vil gennem vores "Pulje til landsbyfornyelse" understøtte en forskønnelse af landsbyerne, så de ikke bliver præget af forfald. Det er væsenligt, at vi skaber de bedste rammer for landsbyernes udvikling. Derfor vil vi tilpasse landsbyafgrænsningerne og nye arealudlæg efter behov. Vi udlægger de centrale dele af landsbyerne til blandet bolig og erhverv. Det giver iværksættere og håndværkere gode muligheder for at etablere mindre erhverv, der kan foregå i harmoni med de nærliggende boliger.

  Vi vurderer, at der ikke bliver det store behov for at udlægge nye arealer til udvikling i landsbyerne, men der vil blive et behov for at tilpasse kommuneplanens eksisterende rammer for udviklingen og den landsbyafgrænsning, der sætter den ydre grænse for, hvordan landbyerne kan vokse.

  Den væsentligste forudsætning for at skabe en bæredygtig udvikling i landsbyerne er, at der er aktivitet. Det er ildsjælene og de aktive borgere, der skaber gode rammer for fællesskab og trivsel. Derfor vil vi gerne understøtte de aktive borgere og Landdistriktsrådet bedst muligt. Det gør vi bl.a. gennem vores grundtilskud til landsbyerne, gennem vores forsamlingshuspulje samt gennem LAG Ikast-Brande, hvor landsbyerne kan søge midler til projekter.

  Landdistriktspolitik

  Vi har i 2011 vedtaget en landdistriktspolitik, som tager udgangspunkt i bl.a. landsbyernes udviklingsplaner, udviklingsstrategien for LAG og vedtægterne for Landdistriktsrådet. I landdistriktspolitikken opstiller vi en række indsatsområder:

  • Bosætning og erhverv
  • Infrastruktur/kollektiv trafik og trafiksikkerhed
  • Kultur- og fritidsaktiviteter
  • Natur og landskab
  • Lokalt engagement, samarbejde og partnerskaber

  Der er udarbejdet forslag til en ny landdistriktspolitik, som er i høring til 2. juni 2017. Vi forventer den endeligt vedtaget i 2017.

  Detailhandel

  Udviklingen i detailhandlen ændrer sig hele tiden. Internethandlen overtager mere og mere handel. Det påvirker butikslivet i bymidterne, da internethandelsvirksomhederne ofte placerer sig i erhvervsområderne.

  Det er altid den gældende lovgivning, der danner rammen for kommunens planlægning og administration af detailhandlen. Vi vil inden for lovens rammer skabe de bedste rammer for detailhandlen i vores byer - også uden for bymidterne. Rammerne skal være robuste og fleksible, så vi kan imødekomme nye udviklingstendenser i detailhandlen og eventuelt genanvende detailhandelsarealer til andre formål.

  Læs mere om vurdering af udviklingen i kommunen på disse sider:

  Tilbage til toppen af siden